1578/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Lag om ändring av 1 § lagen om vårdbidrag för barn

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 4 juli 1969 om vårdbidrag för barn (444/69), 1 § sådan den lyder i lag av den 23 december 1988 (1219/88), som följer:

1 §

I Finland bosatta barn har rätt till vårdbidrag i enlighet med denna lag.

Om vid tillämpningen av denna lag särskilt skall avgöras om ett barn skall anses vara bosatt i Finland, avgör folkpensionsanstalten frågan enligt stadgandena i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/93). I folkpensionsanstaltens beslut får ändring sökas enligt vad som stadgas i 13 § nämnda lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Utbetalningen av ett vårdbidrag för barn, som enligt den lag som gäller när denna lag träder i kraft betalas till ett barn som när lagen träder i kraft vistas utomlands, fortsätter oberoende av lagens ikraftträdande under den tid som nämns i folkpensionsanstaltens beslut.

RP 287/93
ShUB 57/93

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.