1573/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Lag om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag stadgas om bosättning i Finland vid bestämmandet av rätten till förmåner enligt folkpensionslagen (347/56), familjepensionslagen (38/69), sjukförsäkringslagen (364/63), lagen om vårdbidrag för barn (444/69), lagen om handikappbidrag (124/88), lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten (610/91), lagen om rehabiliteringspenning (611/91), barnbidragslagen (796/92) och lagen om moderskapsunderstöd (477/93) samt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) (lagstiftningen om social trygghet) .

Om inte annat följer av internationella överenskommelser som är bindande för Finland, avgörs enligt denna lag om en person vid tillämpningen av lagstiftningen om social trygghet skall anses vara bosatt i Finland.

2 §
Verkställighet

Folkpensionsanstalten har hand om verkställigheten av denna lag, med iakttagande i tillämpliga delar av folkpensionslagens stadganden om verkställigheten av pensionsärenden. När det är fråga om rätt till dagpenning avvägd enligt förtjänsten med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, har dock ifrågavarande arbetslöshetskassa hand om verkställigheten.

2 kap.

Bestämmande av bosättning

3 §
Bosättning i Finland

Vid tillämpningen av lagstiftningen om social trygghet anses en person vara bosatt i Finland, om han har sin egentliga bostad och sitt egentliga hem här och om han ständigt huvudsakligen vistas här.

En person som flyttar till Finland kan anses vara bosatt i Finland redan från ankomsten till landet förutsatt att han har för avsikt att stadigvarande bosätta sig i Finland och att han dessutom har ett giltigt uppehållstillstånd som berättigar till minst ett års vistelse här, ifall sådant tillstånd krävs av honom. Av särskilda skäl kan en person anses vara bosatt i Finland trots att han har ett uppehållstillstånd som berättigar till vistelse under kortare tid än ett år, om det inte föreligger hinder för att förlänga tillståndet.

Den som söker asyl i Finland anses inte enligt denna lag vara bosatt i Finland under den tid då han vistas här utan att hans asylansökan eller utvisningsärende avgjorts genom lagakraftvunnet beslut.

4 §
Vistelse utomlands

Lagstiftningen om social trygghet tillämpas under den tid som en i Finland bosatt person tillfälligt vistas utomlands, dock högst under ett års tid från det att han lämnade landet.

5 §
Vissa anställningsförhållanden

En finsk medborgare anses även vara bosatt i Finland när han är anställd utomlands såsom medlem av den utsända personalen inom Finlands utrikesrepresentation och står i anställningsförhållande till finska staten.

Det ovan sagda gäller även en finsk medborgare som omedelbart innan anställningsförhållandet böljade var bosatt i Finland och som

1) är anställd utomlands i huvudsyssla vid Förenta Nationerna eller något av dess fackorgan eller vid någon annan mellanstatlig organisation i vars verksamhet Finland medverkar;

2) på annat sätt är anställd hos finska staten i huvudsyssla utomlands;

3) är privattjänare hos en person som avses i 1 mom.

6 §
Tjänstgöring ombord på ett finskt fartyg

En person som tjänstgör ombord på ett finskt fartyg i en anställning som avses i sjömanslagen (423/78) anses vara bosatt i Finland.

En person som tjänstgör i en annan än i 1 mom. avsedd anställning på ett handelsfartyg som är infört i den handelsfartygsförteckning som avses i lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart (1701/91) anses inte vid tillämpningen av lagstiftningen om social trygghet vara bosatt i Finland, om han inte har varit bosatt i Finland under det senaste året innan anställningen ombord började.

7 §
Arbete och studier utomlands

Om någon som är bosatt i Finland av sin finska arbetsgivare sänds utomlands för att under längre tid än ett år utföra arbete för samma arbetsgivares räkning, till ett utländskt moder- eller dotterföretag som hör till samma ekonomiska helhet som arbetsgivaren eller till ett sådant företag där arbetsgivaren har bestämmanderätt, kan folkpensionsanstalten utan hinder av 3 och 4 §§ på ansökan besluta att lagstiftningen om social trygghet fortfarande skall tillämpas på honom under en tid som pensionsanstalten bestämmer i beslutet.

Folkpensionsanstalten avgör likaså på ansökan huruvida lagstiftningen om social trygghet fortfarande skall tillämpas på en person som under längre tid än ett år vistas utomlands i utvecklingssamarbetsuppgifter eller missionsarbete eller som utomlands såsom huvudsyssla bedriver studier eller vetenskaplig forskning.

Ansökan skall lämnas inom två år från det att personen lämnade landet för vistelse utomlands. Av särskilda skäl kan avvikelser göras från den utsatta tiden.

8 §
Familjemedlemmar

På en familjemedlem till en person som avses i 5 och 7 §§ och som bor utomlands i samma hushåll som denna person kan lagstiftningen om social trygghet tillämpas på motsvarande sätt och som om han fortfarande vore bosatt i Finland, förutsatt att han inte till följd av sin egen förvärvsverksamhet omfattas av lagstiftningen i en främmande stat och inte i övrigt enligt sina förhållanden kan bedömas ha en fastare anknytning till en främmande stat än till Finland. Detsamma gäller familjemedlemmar till en person som vistas utomlands, om familjemedlemmarna bor utomlands i samma hushåll som denna person och han enligt en internationell överenskommelse som är bindande för Finland omfattas av den finska lagstiftningen om social trygghet.

Med familjemedlem avses make och barn som inte fyllt 18 år samt barn under 25 år, om barnet såsom huvudsyssla studerar eller ägnar sig åt yrkesutbildning.

3 kap.

Sammanjämkning av lagstiftning om social trygghet och internationella överenskommelser

9 §
Internationella överenskommelser om social trygghet

Om till följd av en internationell, för Finland bindande överenskommelse en främmande stats lagstiftning om social trygghet skall tillämpas på en person, tillämpas den i denna lag avsedda lagstiftningen om social trygghet inte på honom till den del det är fråga om lagstiftning som överenskommelsen enligt sitt tillämpningsområde gäller.

10 §
Personalen vid vissa representationer

En utländsk medborgare anses vid tillämpningen av lagstiftningen om social trygghet inte vara bosatt i Finland, om han i Finland

1) tjänstgör som diplomatisk representant för en främmande makt eller som dess utsända konsul eller vid Förenta Nationerna eller ett av dess fackorgan eller vid någon annan mellanstatlig organisation,

2) hör till den administrativa eller tekniska personalen vid en främmande makts utrikesrepresentation eller till dess tjänstepersonal,

3) är familjemedlem till en person som avses i 1 eller 2 punkten, om han bor i samma hushåll som denna person och inte på grund av sin egen förvärvsverksamhet omfattas av reglerna om social trygghet i Finland, eller

4) är privattjänare hos en person som avses i 1 punkten och lyder under en annan stats lagstiftning om social trygghet.

Det som stadgas ovan i 1 mom. 2-4 punkten gäller inte en person som varit bosatt i Finland omedelbart innan anställningsförhållandet inleddes.

11 §
Flyktingar och statslösa personer

Vad i denna lag stadgas om finska medborgare tillämpas även i fråga om en sådan i Finland bosatt flykting som avses i konventionen angående flyktingars rättsliga ställning och det därtill anslutna protokollet (FördrS 77 och 78/68) samt en sådan statslös person som avses i konventionen angående statslösa personers rättsliga ställning (FördrS 80/68).

4 kap.

Beslut, ändringssökande och undanröjande av beslut

12 §
Meddelande av beslut

En person har rätt att få ett beslut om huruvida han vid tillämpningen av lagstiftningen om social trygghet anses vara bosatt i Finland. Om bosättningsfrågan avgörs i samband med ett beslut om rätt till dagpenning avvägd enligt förtjänsten med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, skall ifrågavarande arbetslöshetskassa innan den meddelar sitt beslut höra folkpensionsanstalten.

13 §
Ändringssökande

I beslut som folkpensionsanstalten fattat med stöd av denna lag får ändring sökas hos prövningsnämnden eller försäkringsdomstolen med iakttagande i tillämpliga delar av folkpensionslagens stadganden om sökande av ändring.

Om frågan huruvida en person är bosatt i Finland har avgjorts i samband med ett ärende som gäller dagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, skall stadgandena om ändringssökande i sistnämnda lag tillämpas till den del som ändring söks i fråga om dagpenningen. Innan ett besvärsärende avgörs skall folkpensionsanstalten ge sitt utlåtande i ärendet.

14 §
Undanröjande av beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut i ett ärende som avses i 12 § grundar sig på oriktig eller bristfällig utredning eller om beslutet är uppenbart lagstridigt, kan försäkringsdomstolen på ansökan av part eller framställning av folkpensionsanstalten eller ifrågavarande arbetslöshetskassa och efter att ha hört den som saken gäller undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall handläggas på nytt.

Folkpensionsanstalten eller en arbetslöshetskassa kan utan hinder av tidigare beslut rätta ett ärende till fördel för den som saken gäller.

5 kap.

Särskilda stadganden

15 §
Skyldighet att lämna uppgifter

Staten, kommunerna och andra myndigheter hos offentligrättsliga samfund, försäkrings- och pensionsanstalter samt arbetsgivare är skyldiga att på begäran lämna folkpensionsanstalten, prövningsnämnden, arbetslöshetsnämnden och försäkringsdomstolen de uppgifter som behövs för att ett ärende enligt denna lag skall kunna avgöras.

16 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

6 kap.

Ikraftträdande och övergångsstadganden

17 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

18 §
Övergångsstadganden

Vid avgörande av om en person enligt denna lag skall anses vara bosatt i Finland kan även tiden omedelbart före lagens ikraftträdande beaktas.

Den som enligt en i 1 § nämnd lag är bosatt i Finland men vistas utomlands när denna lag träder i kraft, anses vid tillämpningen av denna lag ha lämnat landet när lagen trädde i kraft.

En person som vistas utomlands när denna lag träder i kraft och som omfattas av folkpensionslagen enligt ett beslut som folkpensionsanstalten med stöd av 1 b § folkpensionslagen meddelat innan denna lag trädde i kraft, anses vid tillämpningen av denna lag utan särskild ansökan vara bosatt i Finland under den tid som nämns i beslutet.

RP 287/93
ShUB 57/93

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.