1567/1993

Given i Helsingfors den 18 juni 1993

Lag om ändring av vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 87 a och 94 a §§ vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/81),

sådana de lyder, 87 a § ändrad genom lagar av den 22 januari 1988, den 19 maj 1989 och den 19 januari 1990 (58/88, 449/89 och 60/90) och 94 a § sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 22 januari 1988 och den 19 maj 1989, och

fogas till lagen en ny 94 b § som följer:

87 a §
Användning av färdskrivare

Föraren skall använda färdskrivare i de fordon i vilka det enligt artikel 3.1 i EG-rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om introduktion av färdskrivare för vägtransporter är obligatoriskt. Om de undantag som avses i artikel 3.2 och undantagslov som avses i artikel 3.3 stadgas genom förordning. Genom förordning stadgas också närmare hur föraren skall använda färdskrivaren samt om reparation av färdskrivaren.

Fordonets ägare eller innehavare skall se till att det finns tillräckligt många tomma färdskrivarskivor i fordonet. Föraren skall förvara de använda skivorna eller kopior av dem för den innevarande veckan och for den sista kördagen i den föregående veckan.

94 a §
Övervakning av användningen av färdskrivare

Fordonets förare, ägare eller innehavare skall på uppmaning för en polisman uppvisa en färdskrivarskiva som han har i sin besittning eller en kopia av den.

Fordonets ägare eller innehavare skall förvara de använda fördskrivarskivorna, med undantag av skivor som använts i förarexamen, i ett år och på uppmaning överlämna dem eller kopior av dem för undersökningsändamål, så som trafikministeriet föreskriver. De uppgifter som har insamlats på detta sätt får inte olovligen röjas för utomstående.

94 b §
Eftersökning av färdskrivarskivor

Om det finns sannolika skäl att misstänka att en förseelse som nämns i 8 § i lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillämpningen av avtalet (1504/93) har begåtts, får polisen utan hinder av 5 kap. 1 § 1 mom. tvångsmedelslagen (450/87), för att finna fördskrivarskivan eller körjournalen företa i tvångsmedelslagen angiven husrannsakan i fordonet eller på ett sannolikt förvaringsställe för färdskrivarskivan eller körjournalen.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 335/92
TrUB 3/93
Bilaga XIII till EES-avtalet: rådets förordning (85/3821/EEG)

Helsingfors den 18 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.