1565/1993

Utfärdat i Helsingfors den 28 december 1993

Skattestyrelsens beslut om skyldighet att verkställa förskottsinnehållning

Skattestyrelsen har med stöd av 5 § 1 mom. 10 punkten lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59), sådan den lyder i lagen den 29 december 1988 (1241/88), förordnat om skyldigheten att verkställa förskottsinnehållning som följer:

1 §

Förskottsinnehållning skall verkställas enligt grunder som skattestyrelsen särskilt bestämmer:

1) på sysselsättningsstöd som med stöd av sysselsättningsförordningen (130/93) betalas till en arbetslös arbetssökande som ämnar bli företagare eller till en arbetslös person med handikapp samt på motsvarande stöd som med stöd av lagen om yrkesvägledning (43/60) betalas till person som deltar i yrkesvägledning;

2) på arbetspraktikstöd och stöd för sysselsättning på eget initiativ som enligt sysselsättningsförordningen (130/93) betalas till arbetslös person;

3) på annat stöd för vård av barn i hemmet än i 5 § 6 punkten lagen om förskottsuppbörd avsett stöd för vård av barn i hemmet som kommunen utbetalat;

4) på dagpenning och ersättning för förlorad inkomst som betalas med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (583/86);

5) på särskild ersättning som betalas med stöd av lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen (657/89);

6) på dagpenning som betalas med stöd av lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsåkringslagen (118/91);

7) på rehabiliteringspenning och rehabiliteringsunderstöd och ersättning för inkomstbortfall under rehabiliteringstiden som betalas med stöd av lagarna om rehabilitering som ersätts enligt olycksfalls- och trafikförsäkringslagen (625/91 och 626/91);

8) på förmåner som kassor avsedda i lagen om försäkringskassor (1164/92) erlagt;

9) på skattepliktigt understöd och annat bidrag som vederbörande arbetsmarknadsorganisation betalat på grund av arbetstvist eller på annat därmed jämförbart understöd;

10) på vuxenstudiepenning som betalas med stöd av lagen om studiestöd för högskolestuderande (111/92);

11) på avträdelseersättning enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/92);

12) på prestation som betalas till fysisk person som återbäring eller återköpsvärde eller ändringsvärde av premierna för andra pensionsförsäkringar än de frivilliga pensionsförsäkringar som avses i 81 § inkomstskattelagen (1535/92);

13) på den i 81 § 2 mom. inkomstskattelagen avsedda avkastningen av en pensionsförsäkring som har betalts i ett för allt;

14) på skattepliktiga ersättningar för vårddagar som betalas med stöd av en sjukhusförsäkring;

15) på stöd för sommararbete till ungdomar som beviljas med stöd av statsrådets beslut;

16) på det i 27 a § socialvårdslagen (1365/92) avsedda stödet för närstående som betalas till föräldrar av handikappade eller sjuka minderåriga barn;

17) på arbetsmarknadsstöd enligt lagen om arbetsmarknadsstöd (1542/93).

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994 och genom det upphävs beslutet den 21 april 1993 (384/93).

Helsingfors den 28 december 1993

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Marja Liisa Manner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.