1561/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Förordning om ändring av beskattningsförordningen

På föredragning av finansministern

upphävs i beskattningsförordningen av den 30 december 1959 (530/59) 4 § 1 och 2 mom., 7 §, 12 § 3 och 4 mom., 18 och 19 §§, 24 § 1 mom. 6 punkten samt 2 och 3 mom., 39 a §, 42 § 2 mom., 57 och 58 §§,

av dessa lagrum 4 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i förordning av den 12 februari 1993 (163/93), 7 § och 24 § 1 mom. 6 punkten samt 2 och 3 mom. sådana de lyder i förordning av den 21 augusti 1992 (786/92), 18 § sådan den lyder i förordning av den 26 augusti 1977 (646/77), 39 a § sådan den lyder i förordning av den 13 december 1991 (1443/91), 42 § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 14 maj 1976 (397/76), 57 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 31 december 1974 (1058/74) och 58 § sådan den lyder i förordning av den 29 december 1988 (1245/88), samt

ändras rubriken för 2 kap., 5, 6, 8 och 9 §§, 10 § 2 punkten, 11 § 2 punkten, den inledande satsen i 12 § 1 mom., 12 § 2 mom., rubriken för 4 kap., 22 § 2 mom., i 24 § 1 mom. den inledande satsen samt 1, 3, 4 och 7 punkten, 25, 26 och 26 b §§, 29 § 2 mom., 29 c § 1 mom., 33 § 2 mom., 36 §, 39 § 1 och 2 mom., 43 § 1 mom., 44 och 55 §§ samt 60 § 1 mom.,

av dessa lagrum 5 § sådan den lyder i nämnda förordning av den 26 augusti 1977, 6 och 55 §§ sådana de lyder i nämnda förordning av den 29 december 1988, 8 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 23 december 1988 (1114/88) samt genom nämnda förordningar av den 31 december 1974, den 29 december 1988, den 13 december 1991, den 21 augusti 1992 och den 12 februari 1993, 9 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 30 januari 1987 (75/87) samt genom nämnda förordningar av den 13 december 1991 och den 29 december 1988, 22 § 2 mom., 24 § 1 mom. 7 punkten, 29 c § 1 mom., 36 §, 39 § 1 mom. och 44 § sådana de lyder i nämnda förordning av den 12 februari 1993, den inledande satsen i 24 § 1 mom. och 24 § 1 mom. 3 punkten sådana de lyder i nämnda förordning av den 21 augusti 1992, 25 § sådan den lyder ändrad genom nämnda förordningar av den 21 augusti 1992 och den 12 februari 1993, 26 § sådan den lyder ändrad genom förordningar av den 14 mars 1969, den 24 september 1982 och den 28 juni 1985 (175/69, 719/82 och 522/85) samt genom nämnda förordningar av den 31 december 1974, den 21 augusti 1992 och den 12 februari 1993, 26 b § sådan den lyder i förordning av den 1 november 1985 (833/85), 29 § 2 mom. sådant det lyder ändrat genom nämnda förordningar av den 31 december 1974 och den 12 februari 1993, 33 § 2 mom. sådant det lyder i nämnda förordning av den 31 december 1974 och 43 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda förordning av den 13 december 1991, som följer:

2 kap
Skattebyrå
5 §

Av kommunfullmäktige förrättat val av medlemmar i skatterättelsenämnden och suppleanter för dem skall anmälas till länsskatteverket omedelbart efter det att kommunfullmäktiges vederbörande protokoll justerats.

Förordnande av kommunalombud och suppleant för honom, som meddelats av kommun styrelsen, skall likaså anmälas till länsskatteverket.

6 §

Skattestyrelsens beslut om skattebyråns förläggning och lokal skall bringas till länsskatteverkets och berörda kommuners kännedom. Likaså skall till berörda kommuners kännedom bringas länsskatteverkets beslut om antalet medlemmar i skatterättelsenämnden samt om utnämning av skattedirektör eller förordnande av suppleant för honom. Förordnandet om förläggningsplats för skattebyrån skall även anmälas till länsstyrelsen.

8 §

Skattebyrån skall förutom vad som i beskattningslagen stadgas om dess uppgifter

1) tillse att alla därtill skyldiga lämnar in sina skattedeklarationer samt att de handlingar och uppgifter som avses i 44 och 45 §§ beskattningslagen tillställs skattebyrån,

2) sända de uppgifter som skattebyrån med stöd av 45 och 46 §§ beskattningslagen eller på något annat sätt fått om sådana skattskyldigas inkomst eller tillgångar som skall beskattas på annat håll till berörda skattebyrå,

3) ge de utlåtanden som andra skattebyråer och skatterättelsenämnder samt andra myndigheter anhållit om och skaffa för beskattningen behövliga utlåtanden,

4) ge den skattskyldige tillfälle att bekanta sig med de offentliga beskattningsuppgifterna och vid behov få till påseende de handlingar som gäller hans beskattning,

5) utge avskrifter av och utdrag ur skatterättelsenämndens protokoll eller andra handlingar som skattebyrån innehar samt utge andra behövliga intyg,

6) inom ramen för sin befogenhet lämna kommunstyrelsen och andra myndigheter de uppgifter och utredningar som de behöver, samt

7) ombesörja statsombudets och kommunalombudets kansligöromål.

9 §

Skattedirektören skall förutom vad som stadgas i beskattningslagen

1) leda skattebyråns verksamhet och se till att dess uppgifter sköts på ett ändamålsenligt sått och i tid,

2) sörja för att de offentliga beskattningsuppgifterna finns till påseende efter avslutad beskattning, samt

3) se till att skattedeklarationer och andra beskattningshandlingar inte blir tillgängliga för obehöriga.

Skattedirektören eller en sådan tjänsteman vid länsskatteverket som avses i 8 § beskattningslagen skall dessutom sörja för att skatterättelsenämnden sammankallas samt för föredragningen av ärenden och protokollföringen i nämnden och dess sektioner.

10 §

Statsombudet skall vid handhavandet av de åligganden, som jämlikt beskattningslagen ankomma på honom:


2) då skäl därtill föreligger, anhålla om i 140 § beskattningslagen avsett vittnesförhör i ett ärende som är anhängigt i skatterättelsenämnden, samt företräda staten vid de vittnesförhör som nämnden beviljat,


11 §

Kommunalombud skall vid handhavandet av de åligganden, som jämlikt beskattningslagen ankomma på honom:


2) då skäl därtill föreligger, anhålla om i 140 § beskattningslagen avsett vittnesförhör i et ärende som är anhängigt i skatterättelsenämnden, samt företräda kommunen, församlingen och folkpensionsanstalten vid de vittnesförhör som nämnden beviljat,


12 §

I protokoll som förs vid skatterättelsenämndens och dess sektioners sammanträden skall antecknas:


Rättelseyrkande och beslut gällande det jämte motivering utgör bilaga till protokollet.


4 kap
Länsrätt
22 §

Utöver de uppgifter som skattedeklarationsblanketten förutsätter skall den skattskyldige lämna även de övriga kompletterande uppgifter och utredningar som behövs för att den beskattningsbara inkomsten och förmögenheten skall kunna utredas på grundval av skattedeklarationen. Finns på skattedeklarationsblanketten inte någon egen punkt för sådana uppgifter, skall uppgifterna lämnas på en särskild bilaga.


24 §

En skattskyldig som utövar yrke och som har enkel bokföring, skall lämna följande uppgifter och utredningar:

1) uppgifter om resultaträkningen för skatteåret,


3) uppgifter om omsättningstillgångarnas värde vid skatteårets utgång och om den del av anskaffningsutgiften för omsättningstillgångarna som under skatteåret bokförts som kostnad på grund av värdenedgång samt utredning om vilka principer som följts vid bokföringen av värdenedgången som kostnad,

4) utredning om den vid beskattningen icke avskrivna anskaffningsutgiften för anläggningstillgångarna vid ingången av skatteåret, ökningar eller minskningar i anskaffningsutgifterna under skatteåret, under skatteåret gjorda avskrivningar på anskaffningsutgiften och täckande av utgiften för anskaffning av anläggningstillgångar genom reservering samt om det vid skatteårets utgång icke avskrivna beloppet av anskaffningsutgifterna, specificerade i avskrivningsgrupper och förvärvskällor enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet,


7) utredning om arbete som den skattskyldige och maken utfört i yrket samt om deras andelar i yrkesverksamhetens nettoförmögenhet samt utredning om sådana överlåtelsevinster som avses i 38 § 2 mom. inkomstskattelagen och om fördelningen av vinsterna mellan makarna,


25 §

En skattskyldig som driver rörelse, en skattskyldig som utövar yrke och som har dubbel bokföring och en i 1 § 3 mom. bokföringslagen avsedd annan bokföringsskyldig skattskyldig än ett ideellt samfund och en stiftelse skall förutom de uppgifter som anges i 22 och 23 §§ lämna följande uppgifter och utredningar:

1) kopia av resultat- och balansräkningen för skatteåret, samt de uppgiftersom avses i 21 § 2-8 punkten bokföringslagen, om dessa inte anges i resultat- eller balansräkningen,

2) uppgifter om den värdenedgång i försäljningstillgodohavandena som under skatteåret bokförts som kostnad samt utredning om vilka principer som följts vid bokföringen av värdenedgången som kostnad,

3) uppgifter om den värdenedgång i andra tillgodohavanden än försäljningstillgodohavanden som under skatteåret bokförts som kostnad, indelade enligt förvärvskälla, samt utredning om vilka principer som följts vid bokföringen av värdenedgången som kostnad,

4) uppgifter om det belopp som under skatteåret bokförts som kostnad på grund av värdenedgång i depositionsbankernas och kreditinrättningarnas fordringar, specificerat som slutliga konstaterade förluster enligt 17 § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och det belopp som bokförts som kostnad i form av sannolika förluster,

5) uppgifter om omsättningstillgångarnas värde vid skatteårets utgång och om den del av anskaffningsutgiften för omsättningstillgångarna som under skatteåret bokförts som kostnad på grund av värdenedgång samt utredning om vilka principer som följts vid bokföringen av värdenedgången som kostnad,

6) uppgifter om den del av anskaffningsutgiften för skyddsupplag enligt lagen om skyddsupplag (970/82) samt obligatoriska upplag enligt lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen (303/83) och lagen om obligatorisk upplagring av läkemedel (402/84) som utöver det som anges i 5 punkten bokförts som kostnad under skatteåret,

7) uppgifter om anskaffningsutgifter och värdestegring vid skatteårets utgång för andra investeringstillgångar än byggnader som hör till investeringstillgångarna och om kostnadsföringar under skatteåret av anskaffningsutgifter och värdestegringar som hänför sig till investeringstillgångarna samt utredning om vilka principer som följts vid bokföringen som kostnad,

8) utredning om den vid beskattningen icke avskrivna anskaffningsutgiften för anläggningstillgångarna vid ingången av skatteåret, ökningar eller minskningar i anskaffningsutgifterna under skatteåret, under skatteåret gjorda avskrivningar enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och lagarna om skattelättnader på anskaffningsutgiften och täckande av utgiften för anskaffning av anläggningstillgångar genom reservering samt om det vid skatteårets utgång icke avskrivna beloppet av anskaffningsutgifterna, specificerade i avskrivningsgrupper och förvärvskällor enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet,

9) motsvarande utredning som den i 8 punkten angivna för anskaffningsutgifterna för byggnader som hör till investeringstillgångarna och i 45 § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet avsedda anskaffningsutgifter och avskrivningar på anskaffningsutgifter samt icke avskrivna belopp av utgifter med lång verkningstid och avskrivningar som gjorts under skatteåret,

10) en förteckning över anskaffningsutgifterna för värdepapper, jordområden och övriga tillgångar som inte är underkastade förslitning och över avskrivningar som gjorts på dem under skatteåret och under tidigare år, specificerade enligt förmögenhetsgrupper och förvärvskällor,

11) utredning om skattepliktiga korrigeringsposter som avses i 5 a § lagen om beskattning avinkomst av näringsverksamhet och om bokföringen av dem,

12) utredning om andra skulder än leverantörskulder och räntor och övriga finansieringsutgifter för dessa samt om index- och kursförluster som bokförts som kostnad, indelade enligt förvärvskälla,

13) specifikation över reserveringar enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och lagarna om skattelättnader vid skatteårets utgång och utredning om ändringar i reserveringarna under skatteåret, specificerade enligt reservering,

14) utredning om i 16 a § bokföringslagen avsedda obligatoriska reserveringar som under skatteåret bokförts som kostnad under skatteåret,

15) uppgift om beloppet av representationskostnader som bokförts som kostnad under skatteåret,

16) uppgift om beloppet av hyror som bokförts som kostnad under skatteåret,

17) uppgift om personalutgifter som under skatteåret bokförts som kostnad, indelade i löner och arvoden samt sociala kostnader som anknyter till dessa,

18) uppgift om beloppet av under skatteåret avdraget investeringsavdrag enligt lagen om skattelättnader inom utvecklingsområdena (290/82) och om beloppet av avdrag för isavgiftsklass enligt 6 § lagen om skattelättnader för sjöfarten,

19) utredning om i lagen om gottgörelse för bolagsskatt avsedda dividend- och ränteinkomster samt vinstandelar samt gottgörelse för bolagsskatt som anknyter till dessa, indelade enligt förvärvskälla,

20) utredning om arbete inom näringsverksamheten som den skattskyldige och maken utfört samt deras andelar i näringsverksamhetens nettoförmögenhet,

21) utredning om sådana överlåtelsevinster som avses i 38 § 2 mom. inkomstskattelagen och om fördelningen av vinsterna mellan makarna,

22) specifikation över beloppen av de löner som betalats till medlemmar av den skattskyldiges familj och andra förmåner som de fått samt utredning om markbeloppen för de finansierings-, omsättnings- och anläggningstillgångar eller tillgångar av annat slag, eller tjänster eller andra förmåner eller rättigheter som den skattskyldige tagit ur rörelsen samt för de ursprungliga anskaffningsutgifterna för dem eller deras sannolika överlåtelsepris, om dessa är lägre än anskaffningsutgifterna, samt

23) specifikation av den skattskyldiges egna fortskaffningsmedel och fortskaffningsmedel som han hyrt för längre tid än tre månader, med undantag av bussar, lastbilar och paketbilar med en egenvikt över 1800 kg, och utredning om de grunder enligt vilka de av fortskaffningsmedlen föranledda utgifterna har fördelats på kostnader för rörelsen, förmåner av lönenatur och den skattskyldiges privata utgifter.

Ideella samfund och stiftelser, som avses i bokföringslagen (655/73), skall i tillämpliga delar iaktta vad som stadgas ovan i denna paragraf.

26 §

Aktiebolag, andelslag, sparbank, ömsesidiga försäkringsbolag, föreningar, inrättningar och stiftelser samt öppna bolag, kommanditbolag och partrederier skall i sin skattedeklaration utöver de uppgifter och utredningar som nämns i 22, 23 och 25 §§ till skattebyrån inge följande handlingar, uppgifter och utredningar:

1) kopia av revisionsberättelsen,

2) utredning om vinstfördelningen; om beslut om vinstfördelningen fattats efter att skattedeklarationen lämnats in, skall utredningen ges med ett protokollsutdrag från samfundets möte omedelbart efter det att beslutet om vintfördelningen fattats,

3) uppgifter om bolagsstämmans eller styrelsens beslut om ökning av aktiekapitalet, nedsättning av aktiekapitalet eller en reservfond, ändring av det nominella värdet för en aktie, upptagande av lån mot konvertibla skuldebrev eller optionslån, bolagets fusion med ett annat bolag, bolagets upplösning eller inlösen av egna aktier; anmälan om ändringen skall göras till skattebyrån i bolagets hemkommun före utgången av november det kalenderår under vilket teckningstiden för de aktier som tecknats vid nyemissionen utgått eller någon annan ovan nämnd ändring införts i handelsregistret; till anmälningen skall fogas ett protokollsutdrag, ur vilket framgår det beslut som fattats i ärendet vid bolagsstämman eller styrelsens möte, samt en utredning om införandet av ändringen i handelsregistret,

4) uppgifter om det antal aktier som bolaget under skatteåret inlöst av varje aktieägare och om löseskillingen,

5) utredning om löner, gratifikationer, tantiem, hyror och räntor vilka betalats till en sådan aktieägare som äger minst en tiondel av bolagets aktiestock eller, om antalet aktieägare i bolaget är högst tio, till var och en av aktieägarna eller till en aktieägares make, barn, föräldrar eller någon annan anhörig, för nämnda personer betalda försäkringspremier, dem tillhandahållna bostads- och bilförmåner samt andra förmåner och gottgörelser och dessutom om lån som beviljats dem och om räntor som betalats på dessa lån samt om köp och byten mellan bolaget och de personer som avses ovan,

6) utredning om i 41 § 4 mom. och 42 § 2 mom. inkomstskattelagen avsedd bostad som inbegrips i de tillgångar som hör till sammanslutningens näringsverksamhet eller i bolagets tillgångar,

7) uppgifter om namn på och personbeteckning, födelsedatum eller affärs- och samfundssignum samt adress för delägarna i öppna bolag, kommanditbolag och partrederier samt om varje delägares andel i bolaget,

8) uppgifter om löner, arvoden, vinstandelar, hyror och räntor som ett sådant bolag som avses i 7 punkten betalar sina delägare och andra förmåner som delägarna fått samt utredning om markbeloppen för de omsättnings- och anläggningstillgångar, tillgångar av annat slag, tjänster eller andra förmåner eller rättigheter som en delägare tagit ur bolaget samt om de ursprungliga anskaffningsutgifterna för de tillgångar som tagits ur bolaget eller andra förmåner eller deras sannolika överlåtelsepris, om dessa är lägre än anskaffningsutgifterna, samt

9) beräkning över överlåtelsevinster för de värdepapper och fastigheter som hör till sammanslutningens anläggningstillgångar.

Om fusion av samfund har ägt rum, skall det övertagande samfundet avge utredning om

1) de utgifter hos det överlåtande samfundet som skall avdras från det övertagande samfundets inkomster, i 52 § 2 mom. lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet avsett skattepliktigt belopp och den i 3 mom. i samma paragraf avsedda, vid beskattningen avdragbara delen av anskaffningsutgiften för aktier och andelar i det överlåtande samfundet samt om hanteringen av fusionsdifferensen i bokföringen,

2) de uppgifter som avses i 123 § inkomstskattelagen, om det krävs att det överlåtande samfundets förluster skall dras av från det övertagande samfundets inkomster, samt

3) de uppgifter som avses i 5 a och 10 §§ lagen om gottgörelse för bolagsskatt.

Ett sådant moderföretag i en koncern som avses i 22 a § bokföringslagen skall meddela namnen på samt affärs- och samfundssignum och hemorter för de dotterföreta som hör till koncernen. Ett dotterföretag som hör till en koncern skall meddela ovan avsedda uppgifter om koncernens moderföretag. Ett koncernföretag skall avge en utredning om överlåtelser av andra än till omsättnings- eller investeringstillgångar hörande värdepapper och fastigheter samt överlåtelser av delar av näringsverksamheten till ett annat koncernföretag.

Ett samfund eller en sammanslutning som yrkar att från dess resultat för skatteåret skall avdras sådan fastställd förlust från tidigare år som avses i inkomstskattelagen, skall i sin skattedeklaration meddela om i dess ägoförhållanden skett en sådan förändring som avses i 122 § inkomstskattelagen och uppgift om vilket år förändringen skett.

Ett i lagen om gottgörelse för bolagsskatt (1232/88) avsett bolag som delar ut dividend skall i sin skattedeklaration meddela om i dess ägoförhållanden skett en sådan förändring som avses i 8 § 3 mom. nämnda lag och uppgift om vilket år förändringen skett.

Ett aktiebolag skall meddela det matematiska värdet av aktierna och de uppgifter som behövs för beräkning av beskattningsvärdet.

26 b §

En skattskyldig som bedriver yrkesmässig personbeställningstrafik med någon annan bil än buss eller ambulansbil skall för varje månad per körskift eller, om körskift inte har fastställts, per dygn föra körjournal, i vilken skall antecknas följande specificering:

1) inkomster av körslor, vilka skall uppdelas till kontanta inkomster av körslor, inkomster av körslor med kredit och övriga inkomster, samt

2) uppgifter om det sammanlagda antalet körkilometrar under skatteåret, vilka skall uppdelas på yrkeskörslor, icke inkomstbingande yrkeskörslor, privata körslor och övriga körslor.

En skattskyldig som använder en taxameter som är försedd med kvittoutskrivare kan föra körjournal på basis av kvittoutskrivaren våren.

Körjournalen skall förvaras sex år efter skatteårets utgång.


29 §

En skattskyldig som bedriver jordbruk skall förutom de uppgifter som ges på skattedeklarationsblanketterna i kassaboken särskilt redogöra för följande:

1) köparna av under skatteåret sålda lantbruks- och trädgårdsprodukter samt av husdjur och produkter från en produktionsinrättning på lägenheten,

2) från jordbruket härrörande tillgodohavanden samt från jordbruket härrörande långfristiga och kortfristiga krediter, om vilka bör nämnas borgenärernas namn och adress, för varje borgenär utredning om gäldens belopp och fördelningen av gälden på jordbruket och annat än jordbruket samt på gälden för skatteåret utgående ränta och av gälden föranledda index- och kursförluster,

3) lägenhetens husdjur vid skatteårets utgång,

4) anskaffningsutgifter för byggnader och anläggningar, utgiftsrester samt de avskrivningar som gjorts från utgiftsresterna,

5) anskaffningsutgifterna och utgiftsresterna för maskiner, redskap och anordningar, samt särskilt för sig anskaffningsutgifterna och utgiftsresterna för täckdiken, broar, dammar och andra sådana nyttigheter samt avskrivningarna som gjorts från dessa utgiftsrester,

6) de löner som i pengar utbetalats till personer vilka arbetat i jordbruket, inberäknat familjemedlemmar, som före skatteårets ingång filt 14 år, innehållna förskott och erlagda socialskyddsavgifter och andra arbetsgivares prestationer,

7) jordbruksarbete som den skattskyldige och maken utfört samt deras andelar i jordbrukets nettoförmögenhet samt sådana överlåtelsevinster som avses i 38 § 2 mom. inkomstskattelagen och fördelningen av vinsterna mellan makarna,

8) användningen av i jordbruket icke avdragbara andelar av på lägenheten befintliga byggnader, anläggningar eller delar av dessa i det privata hushållet, skogsbruket eller annan näringsverksamhet samt de beräkningsgrunder enligt vilka utgifterna avskilts från utgifterna för jordbruket,

9) i jordbruket icke avdragbara andelar av anlitandet av arbetstagare som avlönats för jordbruket samt användningen av till jordbruket hörande maskiner och andra i 5 punkten nämnda tillgångar och övriga tillgångar i det privata hushållet, skogsbruket eller annan näringsverksamhet samt de beräkningsgrunder enligt vilka utgifterna avskilts från utgifterna för jordbruket, samt

10) den skattskyldiges fortskaffningsmedel samt de beräkningsgrunder enligt vilka de av fortskaffningsmedlen föranledda utgifterna har fördelats på kostnader för jordbruket och i jordbruket icke avdragbara kostnader.


29 c §

En skattskyldig som bedriver skogsbruk och beskattas för en uppskattad nettoinkomst av skogsbruk enligt 11 § inkomstskattelagen för gårdsbruk skall i sin skattedeklaration redogöra för de skulder som föranleds av skogsbruket samt för de räntor som betalts på dem.


33 §

Vad som i 1 mom. stadgas om utredning angående gäld och för denna erlagd ränta avser dock inte en skattskyldig som enligt lag är bokföringsskyldig eller skyldig att föra kassabok över jordbruk eller skogsbruk.

36 §

En motiverad ansökan om förlängning av tiden för inlämnande av skattedeklaration eller handlingar, som skall fogas till den skall riktas till skattebyrån i den skattskyldiges hemkommun före utgången av den för inlämnande av skattedeklaration eller, då det är fråga om handlingar som skall fogas till den, den för inlämnande av dem stadgade eller föreskrivna tiden. I de fall som avses i 34 § 5 mom. beskattningslagen skall ansökan om förlängning av tiden för inlämnande av skattedeklaration riktas till skattebyrån i det skattedistrikt där beskattningen verkställs.

39 §

Skattebyrån skall vid behov av den skattskyldige kräva eller på annat sätt anskaffa de kompletterande uppgifter och utredningar som kan behövas för beskattningen. Av beskattningshandlingarna skall även framgå de personer som enligt 3 § beskattningslagen ansvarar för skattens hela belopp.

Motiveringar, uträkningar och övriga anteckningar i skattedeklarationen eller andra till grund för beskattningen liggande handlingar eller fristående bilagor skall göras tydligt och begripligt. Vid förslag om tillämpning vid beskattningen av stadgandena i beskattningslagns 56 eller 57 §§, 72 § 1 mom. 3 punkten eller 73, 74 eller 77 §§ och vid behov även annars skall orsaken till den föreslagna avvikelsen eller fastställandet av skatteförhöjning samt det lagrum på vilket förslaget grundar sig, antecknas i handlingarna. På motsvarande sätt skall förfaras om nämnda lagrum tillämpas för att skattedeklaration saknas.


43 §

Skall en skattskyldig i enlighet med 72 § 1 mom. 3 punkten, 73 § 1 mom. eller 74 § beskattningslagen ges tillfälle att lämna en utredning, skall myndighetens uppmaning, tillräckligt specificerad, ges skriftligen och tillställas den skattskyldige på det sätt som stadgas om delgivning i förvaltningsärenden.


44 §

De offentliga beskattningsuppgifterna skall för varje kommun innehålla för beskattningen behövliga uppgifter om de skattskyldiga, deras beskattningsbara kapitalinkomst, vid statsbeskattningen beskattningsbara förvärvsinkomst och förmögenhet samt debiterad statsskatt. De offentliga uppgifterna skall även innehålla uppgifter om den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen samt om den debiterade kommunalskatten, folkpensions- och sjukförsäkringspremien och kyrkoskatten.

En sammanslutnings beskattningsbara inkomst och en sammanslutnings inkomstskatt antecknas separat.

De offentliga beskattningsuppgifterna skall dessutom innehålla uppgifter om de förskott som skall användas till godo för det sammanlagda beloppet av de skatter och premier som nämns i 1 och 2 mom. samt skatteförhöjningen, om det belopp som vid skatteuppbörden skall betalas eller återbäras och om de personer som ansvarar för skattens hela belopp.

55 §

Med kommunernas centralorganisation avses i beskattningslagen Finlands Kommunförbund.

60 §

Grunderna för arvoden samt resekostnadsersättning åt medlemmarna av en skatterättelsenämnd liksom även åt statsombud, beskattningsombud samt prövningsombud och sakkunniga fastställas av finansministeriet.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Förordningen tillämpas första gången vid beskattningen för 1993.

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.