1546/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2, 5 och 9 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen den 28 juni 1993 om ändring av lagen om pension för arbetstagare (559/93) som följer:


Lagen tillämpas på pensioner i fråga om vilka pensionsfallet inträffar sedan lagen har trätt i kraft. Stadgandena i 5 b § 2 och 5-8 mom. tillämpas dock även på pensioner där pensionsfallet har inträffat innan lagen har trätt i kraft.


På en arbetstagare som har fyllt 55 år innan denna lag har trätt i kraft och som vid ikraftträdandet har rätt till dagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller till utbildningsstöd enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, tillämpas fortfarande 4 c § lagen om pension för arbetstagare sådant detta lagrum lyder när denna lag träder i kraft. När detta stadgande tillämpas anses arbetstagaren ha rätt till dagpenning även under den självrisktid som avses i 12 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa och den 1 januari 1994.


Det belopp som anges i 8 § 2 mom. och 19 b § 4 mom. motsvarar det löneindextal som fastställts för 1966.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

RP 235/93
ShUB 47/93

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.