1545/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Lag om ändring av 1 och 7 §§ lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/62) 1 § 1 mom. och 7 § 2 mom. 4 punkten och 3 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 1 mom. i lag av den 30 december 1993 (1536/93) och 7 § 2 mom. 4 punkten och 3 mom. i lag av den 28 juni 1993 (560/93), som följer:

1 §

För en arbetstagare som efter det år då han har fyllt 13 år är sysselsatt i skogsarbete, flottningsarbete, olika till gårdsbruk och trädgårdshushållning hörande arbeten, jord-, vatten- och husbyggnadsarbete, jordförbättringsarbete, arbete inom torvindustrin eller hamnarbete eller som tjänstgör på ett fartyg i inrikesfart eller, enligt vad som stadgas genom förordning, arbetar inom något annat sådant område som kännetecknas av kortvariga arbetsförhållanden, skall arbetsgivaren bekosta pensionsskydd för ålderdom och invaliditet samt för arbetstagarens anhöriga familjepensionsskydd enligt denna lag. Arbetstagaren är skyldig att delta i bekostandet av pensionsskyddet enligt denna lag så som stadgas i 10 c §. Om inte något annat stadgas i denna lag, gäller i övrigt i tillämpliga delar 3 § 2-4 mom., 4 § 1, 3 och 5 mom., 4 a-4 d och 4 f-4 n §§, 5 § 6 mom., 5 c, 7 a-7 c, 8, 8 a-8 g, 9, 9 a, 10, 10 a, 12, 13 a, 13 b och 14 §§, 15 § 2 mom., 15 a, 15 b, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19 a-19 e, 20-21 b, 22 och 23 §§ lagen om pension för arbetstagare (395/61).


7 §

Vid beräknandet av de 540 dagar som avses i 1 mom. beaktas inte de dagar då arbetstagaren


4) har fått dagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) eller arbetsmarknadsstöd enligt lagen om arbetsmarknadsstöd (1542/93), för högst 180 dagar, dock sammanlagt högst för ett antal dagar som motsvarar det maximiantal som stadgas i 26 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa,


Har arbetstagaren fått arbetslöshetsdagpenning med stöd av 26 § 2 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa innan den tid av 540 dagar som avses i 1 och 2 mom. har förflutit sedan den sjukdom, det lyte eller den skada som utgör den huvudsakliga orsaken till arbetsoförmågan uppkom, skall även lönen för den återstående tiden räknas såsom till pension berättigande när invalidpensionen fastställs.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

RP 235/93
ShUB 47/93

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.