1543/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Lag om ändring av 15 § lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 15 § 1 och 2 mom. lagen den 3 augusti 1990 om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/90) som följer:

15 §
Rätt till utbildningsstöd

Rätt till utbildningsstöd har en studerande som fyllt 17 år och som när han blir arbetslös eller påbörjar sin utbildning uppfyller arbetsvillkoret enligt 13 § 2 mom. eller 16 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa, förutsatt att han inte fått arbetslöshetsdagpenning under den maximitid som stadgas i 26 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Utbildningsstöd betalas som grundstöd eller förtjänststöd. Grundstöd betalas inte för den tid under vilken studeranden är berättigad till förtjänststöd.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Lagen tillämpas om rätt till utbildningsstöd uppstår sedan den har trätt i kraft. Vid beräknandet av den tid som avses i 15 § skall beaktas också tid som hänför sig till tiden före denna lags ikraftträdande.

Den vars rätt till arbetslöshetsdagpenning avvägd enligt förtjänsten har upphört före denna lags ikraftträdande på grund av att den maximitid uppnåtts som avses i 26 § 1 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa, har utan hinder av 15 § rätt till grundstöd och övriga studiesociala förmåner.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 235/93
ShUB 47/93

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.