1539/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Lag om extra arbetslöshetsförsäkringsavgift som skall betalas vid permitteringar 1994

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Utan hinder av vad någon annan lag stadgar är arbetsgivaren skyldig att en gång per arbetstagare som han permitterar på heltid betala en extra arbetslöshetsförsäkringsavgift. Den extra avgiften behöver dock betalas högst enligt det genomsnittliga antal personer som arbetsgivaren beräknas ha i sin tjänst under året. Det genomsnittliga antalet anställda beräknas så att den lönesumma som enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/48) ligger till grund för arbetsgivarens försäkringspremie divideras med medel förtjänsten för samtliga löntagare. Vid statens ämbetsverk och inrättningar används här som lönesumma de löner som har utbetalts 1993.

2 §

Intäkterna av avgiften används för att finansiera utkomstskyddet för arbetslösa enligt 30 § 1 mom. lagen om arbetslöshetskassor (603/84).

3 §

Den extra arbetslöshetsförsäknngsavgiften uppgår till tio gånger grund dagpenningens belopp enligt 22 § 1 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

4 §

Det försäkringsbolag i vilket arbetsgivaren har sin lagstadgade olycksfallsförsäkring enligt lagen om olycksfallsförsäkring uppbär den extra arbetslöshetsförsäkringsavgiften av arbetsgivaren på grundvalen av dennes anmälan, i samband med och med samma rätt som arbetslöshetsförsäkringspremierna enligt 33 § lagen om arbetslöshetskassor. Hos övriga ar betsgivare uppbärs avgiften av statskontoret med iakttagande i tillämpliga delar av vad som ovan stadgas om försäkringsbolag.

5 §

Den permitterande arbetsgivaren är skyldig att till försäkringsbolaget i fråga eller till statskontoret meddela de uppgifter om sina permitteringar enligt 1 § som behövs för att avgiften skall kunna fastställas.

Den arbetslöshetskassa som för permitteringstiden har utbetalt arbetslöshetsdagpennin enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt folkpensionsanstaltens lokalbyrå skall till försäkringsbolaget eller statskontoret meddella de uppgifter som behövs för att avgiften skall kunna uppbäras.

6 §

Avgifterna redovisas till den i 29 § lagen om arbetslöshetskassor nämnda Centralkassan för arbetslöshetskassorna. De kostnader som systemet med olycksfallsförsäkringar och statskontoret åsamkas av uppbörden och redovisningen av avgifterna ersätts av intäkterna av avgiften.

7 §

Då det gäller sökande av ändring i den extra arbetslöshetsförsäkringsavgiften iakttas i tillämpliga delar vad som stadgas om arbetslöshetsförsäkringspremie i lagen om arbetslöshetskassor.

8 §

Närmare bestämmelser om tillämpningen av denna lag utfärdas av social- och hälsovårdsministeriet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och gäller till utgången av 1994.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Lagen tillämpas om permitteringen har börjat under den tid lagen är i kraft.

RP 237/93
ShUB 48/93

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårds minister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.