1538/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Lag om temporär ändring av lagen om utkomst skydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt 2 § 2 mom. lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) samt

fogas temporärt till lagen en ny 16 a § som följer:

2 §
Förmån som utbetalas i form av utkomstskydd för arbetslösa

Arbetslöshetsdagpenning betalas som grunddagpenning (grundskydd), som dagpenning avvägd enligt förtjänsten (förtjänstskydd) eller som dagpenning för permitteringstiden (permitteringsdagpenning).

16 a §
Rätt till permitteringsdagpenning

Om den som enligt 16 § har rätt till dagpenning avvägd enligt förtjänsten permitteras på heltid, betalas till honom dagpenning avvägd enligt förtjänsten, dock först sedan han har fått permitteringsdagpenning för sammanlagt 15 dagar. Permitteringsdagpenningen är 70 procent av den enligt 23 § fastställda enligt förtjänsten avvägda dagpenningen, dock så att den är minst lika stor som den fulla grunddagpenningen enligt 22 § 1 mom. jämte barnförhöjningar enligt 24 §, och så att den inte är större än hans dagpenning annars skulle vara. Vad som i övrigt stadgas i 24 § gäller inte permitteringsdagpenningen. Vad denna lag annars stadgar om dagpenning avvägd enligt förtjänsten gäller också permitteringsdagpenningen, med undantag av den tidsperiod som nämns i 26 §.

För att permitteringsdagpenningen skall kunna fastställas är den permitterande arbetsgivaren skyldig att till arbetslöshetskassan lämna de uppgifter som behövs om permitteringarna.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och den gäller till utgången av 1994.

Lagen tillämpas på personer som har blivit permitterade efter det att lagen har trätt i kraft.

RP 237/93
ShUB 48/93

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.