1537/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Lag om ändring av lagen om utkomst skydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 20 och 21 §§ lagen den 24 augusti 1984 om utkomst skydd för arbetslösa (602/84),

sådana de lyder, 20 § i lag av den 27 februari 1987 (226/87) och 21 § delvis ändrad genom lagar av den 28 december 1990 och den 30 december 1992 (1365/90 och 1651/92),

ändras 17-19 §§,

sådana de lyder, 18 § delvis ändrad genom nämnda lag av den 27 februari 1987 och genom lag av den 20 januari 1989 (69/89) och 19 § delvis ändrad genom sistnämnda lag och nämnda lag av den 28 december 1990, samt

fogas till 23 § ett nytt 4 mom. som följer:

5 kap.

Jämkad arbetslöshets dagpenning

17 §
Rätt till jämkad arbetslöshets dagpenning

Rätt till jämkad arbetslöshets dagpenning har under de förutsättningar som nämns i 1 och 2 §§ samt 2-6 kap. i denna lag

1) den vars arbetstid har förkortats på grund av permittering,

2) den vars arbetsförhållande enligt 39 a § lagen om arbetsavtal har ombildats till arbetsförhållande på deltid,

3) den som enligt statstjänstemannalagen (755/86) har förflyttats till deltidstjänst,

4) den som medan han var arbetslös har tagit emot deltidsarbete,

5) den som medan han var arbetslös har tagit emot heltidsarbete för kortare tid än en månad,

6) den som medan han var arbetslös har börjat med annan företagsverksamhet än sådan som nämns i 5 § 5 mom. samt

7) den som sedan han blivit arbetslös från sin huvud syssla fortsätter med en bisyssla som han haft utöver denna eller som har inkomst av företagsverksamhet som har inletts före arbetslösheten (bisyssla) .

Rätten till jämkad arbetslöshets dagpenning föreligger inte om arbetstiden i de fall som nämns i 1 mom. 1 punkten under en granskningsperiod om en vecka och i de fall som nämns i 1 mom. 2-5 punkten under en gransknings period om en månad överstiger fyra femtedelar av den inom branschen tillämpade maximiarbetstiden för arbetstagare i heltidsarbete.

En arbetstagare har inte rätt till arbetslöshetsdagpenning, om hans ordinarie arbetstid enligt arbetsavtalet i de fall som nämns i 1 mom. 1-5 punkten under utjämningsperioden överstiger fyra femtedelar av den inom branschen tillämpade maximiarbetstiden för arbetstagare i heltidsarbete.

18 §
Den jämkade arbetslöshets dagpenningens belopp

Den jämkade arbetslöshets dagpenningen utbetalas så att dagpenningen och 80 procent av den del av inkomsten som överstiger 750 mark, sammanlagt per månad eller under fyra på varandra följande kalender veckor (granskningsperioden) kan uppgå till det belopp som annars hade kunnat betalas i dagpenning.

Dagpenning avvägd enligt förtjänsten kan utbetalas till ett sådant belopp att summan av dagpenningen jämte eventuella barnförhöjningar och arbetsinkomsten under granskningsperioden motsvarar högst 90 procent av den lön som ligger till grund för den enligt förtjänsten avvägda dagpenningen, likväl till minst samma belopp som den arbetslöse skulle ha rätt att få i grund dagpenning.

Då dagpenningen fastställs är granskningsperioden en månad eller fyra på varandra följande kalender veckor. Granskningsperioden räknas från den förändring som nämns i 17 § 1 mom. 1-7 punkten.

Då dagpenningen fastställs kan när en förändring enligt 17 § 1 mom. 4 punkten börjar eller upphör som granskningsperiod också betraktas en kortare tid än den ovan avsedda, om förändringen börjar eller upphör mitt under en månad. Den jämkade dagpenningen fastställs då med stöd av den beräknade arbetsinkomsten.

Den beräknade arbetsinkomsten fås genom att dagslönen multipliceras med talet 21, 5. Dagslönen fås genom att inkomsten för arbetet divideras med antalet beräknade arbetsdagar som ingår i tidsperioden.

Som arbetsinkomst betraktas löneinkomsten jämte skatte belagda naturaförmåner och då det gäller företagsverksamhet också den vid beskattningen konstaterade såsom arbetsinkomst betraktade delen av inkomst av rörelse, yrke eller gårdsbruk eller av annan förvärvsinkomst. Som inkomst kan också fastställas ett belopp som har beräknats eller annars kan konstateras och som motsvarar situationen vid den tidpunkt då arbetslöshets dagpenningen betalas ut.

19 §
Längden av perioden för den jämkade dagpenningen

Jämkad dagpenning betalas till ett belopp som motsvarar högst 150 fulla arbetslöshetsdagpenningar och för minst 18 månader.

Jämkad dagpenning betalas dock inte för en längre tid än 24 månader, även om maximibeloppet för 150 dagar inte har blivit fullt.

I maximibeloppen och maximitiderna enligt 1 och 2 mom. inräknas dock inte en jämkad dagpenning som har fastställts enligt 17 § 1 mom. 7 punkten.

Då maximitiderna enligt 26 § räknas ut beaktas det belopp som har betalts i jämkad arbetslöshetsdagpenning förvandlat till fulla arbetslöshetsdagpenningsdagar, med undantag av den jämkade dagpenning som faststälas enligt 17 § 1 mom. 7 punkten.

Om någon fortgående under minst sex månader har ett arbete där arbetstiden är lika lång som den maximiarbetstid i heltidsarbete som normalt tillämpas inom branschen, skall beräkningen av antalet arbetslöshetsdagar och perioderna på 18 respektive 24 månader börja på nytt.

Den som har fått ut arbetslöshetsdagpenningens maximibelopp enligt 1 mom. kan utan att förlora sin rätt till dagpenning säga upp sig från sitt arbete.

23 §
Beloppet av den enligt förtjänsten avvägda dagpenningen

Om någon har haft en bisyssla beaktas lönen eller inkomsten av denna inte då beloppet av den enligt förtjänsten avvägda dagpenningen fastställs.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Lagen tillämpas om rätten till jämkad dagpenning uppkommer efter det lagen trätt i kraft. Lagens 19 § 2 mom. tillämpas på de dagpenningar som har betalts under lagens giltighetstid.

RP 237/93
ShUB 48/93

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårds minister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.