1536/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Lag om temporär sänkning 1994 av den i lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för arbetstagare i kort variga arbetsförhållanden och lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande föreskrivna försäkringspremien samt om företagares försäkringspremie 1994

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Utan hinder av vad som stadgas på annat ställe i lag sänks den försäkringspremie som uppbärs för försäkring enligt minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare, för försäkring enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden samt för försäkring enligt lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande och som bestämts i de av social- och hälsovårdsministeriet för år 1994 med stöd av lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/61), lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/62) och lagen den 26 juli 1985 om pension för vissa konstnärer och redaktörer (662/85) fastställda grunderna, under år 1994 med ett belopp som utgör 2 procent av den lönesumma som 1994 betalas till arbetstagare som står i arbetsförhållande till arbetsgivaren och som utgör grunden för den försäkringspremie som avses i nämnda lagar.

2 §

Det ansvars underskott som uppkommer genom den i 1 § nämnda sänkningen av försäkringspremien amorteras 1995-1997 genom uppbörd av en avgift vars storlek är en av social- och hälsovårdsministeriet särskilt för varje år fastställd procentsats av lönesumman för ifrågavarande år. De årliga procentsatserna skall fastställas så, att de sammanlagt utgör 2 procent.

Pensionsanstalterna ansvarar gemensamt för det ansvars underskott som uppkommer genom den i 1 § nämnda sänkningen av försäkringspremien, med iakttagande i tillämpliga delar av vad som stadgas i 12 § 1 mom. 4 punkten lagen om pension för arbetstagare, sådant sistnämnda lagrum lyder i lag av den 19 november 1993 (979/93).

3 §

Vid tillämpningen av 12 a och 12 b §§ lagen om pension för arbetstagare, sådana de lyder i lag av den 19 november 1993 (979/93), skall i fråga om 1994 såsom genomsnittlig försäkringspremie för försäkring enligt minimivillkoren i nämnda lag användas en i enlighet med 1 § sänkt premie och i fråga om 1995-1997 för vart och ett år en premie som höjts med den amortering som avses i 2 §.

4 §

Vad som stadgas ovan i denna lag beaktas inte när de i lagen om pension för lantbruksföretagare (467/69) och lagen om pension för företagare (468/69) föreskrivna försäkringspremierna fastställs.

Utan hinder av vad som stadgas i 10 § lägen om pension för lantbruksföretagare är basprocentsatsen enligt nämnda lag 19, 4 år 1994.

Utan hinder av vad som stadgas i 9 § lägen om pension för företagare är premieprocentsasen enligt nämnda lag 19, 4 år 1994.

5 §

Vad som av denna lag följer om storleken på arbetstagarnas pensionsavgift gäller i tillämpliga delar pensionsavgiften för arbetstagare inom den offentliga sektorn.

6 §

Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna lag meddelas av social- och hälsovårdsministeriet.

7 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Åtgärder som verkställigheten av lagen för utsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 296/93
ShUB 52/93

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårds minister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.