1534/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Förordning om ändring av statstjänstemannaförordningen

På föredragning av finansministern

ändras i statstjänstemannaförordningen av den 21 augusti 1987 (723/87) 26 a§ 3 mom. 1 punkten och 28 § 1 mom. 7 punkten,

dessa lagrum sådana de lyder, 26 a § 3 mom. 1 punkten i förordning av den 30 december 1992 (1603/92) och 28 § 1 mom. 7 punkten i förordning av den 22 mars 1991 (551/91), som följer:

26 a §

Med avvikelse från vad som stadgas i 1 och 2 mom.:

1) fattar justitieministeriet beslut som avses i 1 mom. och som gäller tjänster vid högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen, hovrätterna, länsrätterna, specialdomstolarna, exekutionsverken, stadsfiskalsämbetet i Lahtis, rättspolitiska forskningsinstitutet, Helsingfors kriminalpolitiska institut som är verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, dataombudsmannens byrå och asylnämnden; beslut som gäller tjänster inom fångvårdsväsendet fattas dock av ministeriets fångvårdsavdelning,


28 §

I 75 § 1 mom. statstjänstemannalagen åsyftade ämbetsverk i anslutning till vilka det finns en tjänstemannanämnd vid ämbetsverk är


7) trafikministeriet, vägverket, sjöfartsverket, Bilregistercentralen, Luftfartsverket och Statsjärnvägarna,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994. När förordningen träder i kraft indras den tjänstemannanämnd som tillsatts i anslutning till Post- ja och televerket och de ärenden som är anhängiga i nämnden överförs till den myndighet som enligt 75 § statstjänstemannalagen och denna förordning är behörig.

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.