1530/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Lag om ändring av lagen om statens familjepensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 31 december 1968 om statens familjepensioner (774/68) 6 § 2 mom., 7 § 3 mom., 7 c §, 8 §, 12 § 5 mom., 17 §, 22 § 1 mom. och 23 § 1 mom.

av dessa lagrum 6 § 2 mom., 7 § 3 mom. och 7 c § sådana de lyder i lag av den 9 februari 1990 (103/90), 8 § sådan den lyder ändrad genom sistnämnda lag och lag av den 4 juli 1969 (440/69) samt 12 § 5 mom. sådant det lyder i lag av den 21 augusti 1987 (714/87), samt

fogas till 6 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 9 februari 1990, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., samt till lagen en ny 22 a § som följer:

6 §

Om familjepension beviljas efter en förmånslåtare som var i 1 § 3 mom. lagen om statens pensioner avsedd gammal förmånstagare, är samordningsgränsen dock ett procenttal enligt följande tabell vilket bestäms på grundval av förmånstagarens anställningstid som enligt lagen om statens pensioner räknas såsom pensionstid till utgången av 1994:

Pensionstid minst Procent
30 år 66
25 år 65
20 år 64
15 år 63
10 år 62
5 år 61

Från samordningsgränsen avdras för varje barn som är förmånstagare grundbeloppet av barnpensionen enligt familjepensionslagen (38/69) samt, om också en efterlevande make är förmånstagare enligt denna lag, beloppet av basdelen av efterlevandepensionen enligt familjepensionslagen. Som avdrag beaktas i procent av samordningsgrunden dock inte mer än hälften av procenttalet enligt tabellen. Då en tidigare make till förmånslåtaren får familjepension i stället för den efterlevande maken, avdras vid samordningen inte beloppet av basdelen av efterlevandepensionen enligt familjepensionslagen.


7 §

Får den efterlevande maken inte pension som nämns i 1 mom., anses som den efterlevandes på förvärvsarbete grundade pension den pension som hade beviljats om den efterlevande den dag då förmånslåtaren avled eller den dag då ett i 2 mom. nämnt barn fyller 18 år hade blivit så arbetsoförmögen att det hade medfört rätt till full invalidpension. Samma förfarande tillämpas även på en liknande förmån från en främmande stat. När pensionen fastställs, tillämpas dock inte stadgandena i 5 a § lagen om statens pensioner om de dagar som skall lämnas obeaktade då den däri nämnda tiden om 360 dagar beräknas.

7 c §

Utöver vad som stadgas i 7 b § förrättas pensionsjämkning på nytt endast om en efterlevande make beviljas sådan pension som nämns i 7 § 1 mom. i någon annan form än deltidspension. Härvid tillämpas samma pensionsjämkningsgrund som när pensionsjämkning förrättades första gången.

8 §

Samordning som avses i 6 § görs på nytt i tillämpliga delar enligt 8 a § lagen om pension för arbetstagare.

12 §

När familjepension utbetalas i ett för allt skall 15 § 5 mom. lagen om statens pensioner iakttas i tillämpliga delar.

17 §

Är förmånstagaren minderårig eller är han på grund av sjukdom eller av annan orsak oförmögen att själv ansöka om familjepension och saknar han förmyndare eller för ändamålet förordnad god man, kan en av statskontoret godkänd nära anhörig eller annan person som huvudsakligen har hand om honom, i egenskap av intressebevakare föra hans talan i ett ärende som gäller familjepension enligt denna lag.

Under de förutsättningar som anges i 1 mom. kan statskontoret även betala ut familjepensionen till en nära anhörig eller någon annan person.

22 §

Utan grund utbetald familjepension får återkrävas även genom kvittning mot framtida familjepensionsrater. Från den familjepension som varje gång skall erläggas får dock inte utan pensionstagarens samtycke dras av mer än en sjättedel av den del av familjepensionsraten som återstår sedan förskott på familjepensionsraten innehållits med stöd av lagen om förskottsuppbörd (418/59) eller källskatt med stöd av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/78).


22 a §

Statskontorets eller pensionsnämndens lagakraftvunna beslut om återkrav av familjepension får verkställas på samma sätt som lagakraftvunna domar i tvistemål.

23 §

Kommunernas och andra offentligrättsliga samfunds myndigheter eller inrättningar, pensionsskyddscentralen, försäkrings och pensionsanstalterna och sjukhusen samt myndigheter och inrättningar som beviljar i 5 a och 10 a §§ nämnda förmåner är skyldiga att på begäran avgiftsfritt lämna statskontoret de uppgifter som de förfogar över och som kan inverka på avgörandet av ett familjepensionsärende som är under behandling, likväl med iakttagande av vad som i någon annan lag stadgas om tystnadsplikt. För läkarutlåtanden och läkarintyg skall dock skälig ersättning betalas.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Lagens 7 § 3 mom. träder dock i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Lagen tillämpas om förmånstagaren har avlidit efter att lagen har trätt i kraft. Lagens 22 a § tillämpas dock på beslut som givits sedan lagen har trätt i kraft. Ändringarna i 6 § tillämpas dock inte, om förmånslåtaren är född före den 1 januari 1940 eller om förmånslåtaren har avlidit före den 1 januari 1995.

RP 96/93
ShUB 58/93
StoUB 8/93

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.