1525/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Förordning Forststyrelsen

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av lagen den 17 december 1993 om Forststyrelsen (1169/93):

1 §
Direktionen

Forststyrelsens direktion består av en ordförande, en vice ordförande och fem andra medlemmar, vilka samtliga utnämns av statsrådet.

Direktionsmedlemmarna skall ha sakkunskap i skogshushållning, företagsledning, naturskydd eller regionala synpunkter och skall vara oavhängiga på det sätt som konkurrensläget förutsätter.

En av direktionsmedlemmarna skall förordnas bland personer som personalen vid Forststyrelsen föreslår inom sig, en skall vara från jord- och skogsbruksministeriet, en från miljöministeriet och en från Lapplands län.

2 §
Direktionens uppgifter

Utöver vad som stadgas i 13 § lagen om statens affärsverk och inom ramen för affärsverkens befogenheter skall direktionen

1) bestämma om principerna för prissättning och om utövandet av beslutanderätt i fråga om prissättning,

2) besluta om upplåning och om förfarandet vid upplåning,

3) besluta om inledande av betydande affärsverksamhet och om upphörande med dylik verksamhet,

4) sörja för ett tillräckligt utbud på service och för en jämn fördelning av servicen,

5) besluta om betydande förpliktelser eller förvärv och överlåtelse av betydande delägarskap samt om utövande av rättigheter som har samband med dem,

6) bestämma om ställföreträdare för verkställande direktören,

7) ge de utlåtanden som avses i 7 § till jordoch skogsbruksministeriet och miljöministeriel samt

8) bestämma om utövandet av beslutanderätt i frågor som gäller förvärv, försäljning och arrendering av jord- och vattenegendom i Forststyrelsens besittning, med beaktande av vad som separat stadgas om statens fasta egendom.

3 §
Beslutsfattande i direktionen

Direktionen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne på kallelse av vice ordföranden.

Direktionen är beslutför då mötesordföranden och minst tre andra medlemmar är närvarande.

Direktionens beslut blir den åsikt som majoriteten har understött eller, om rösterna faller lika, den åsikt som mötesordföranden har omfattat.

4 §
Arvoden

Jord- och skogsbruksministeriet bestämmer om direktionsmedlemmarnas och revisorernas arvoden.

5 §
Myndighetsuppgifter

Forststyrelsens myndighetsuppgifter är:

1) fastställande av de ordningsstadgor och -regler som skall utfärdas med stöd av lagen om friluftsliv (603/73) och speciallagarna och förordningarna om inrättande av naturskyddsområden,

2) behandling av de i lagar och förordningar nämnda tillståndsärenden som hör till innehavaren av ett område i egenskap av myndighet samt

3) andra uppgifter som enligt lag eller för-ordning ankommer på Forststyrelsen i egen-skap av myndighet.

6 §
Verkställande direktören och cheferna för vissa enheter

Forststyrelsens verkställande direktör har generaldirektörs titel.

Av verkställande direktören och av chefen för den myndighetsenhet som avses i 4 § lagen om Forststyrelsen krävs för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och i tidigare verksam-het visad förmåga och skicklighet som en framgångsrik skötsel av tjänsten förutsätter.

Av chefen för den naturskyddsenhet som avses i 3 § lagen om Forststyrelsen krävs för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, förtrogenhet med naturskyddsuppgifter samt i tidigare verksamhet visad förmåga och skicklighet som en framgångsrik skötsel av tjänsten förutsätter.

7 §
Besättande av tjänster

Miljöministeriet tillsätter chefen för naturskyddsenheten och jord- och skogsbruksministeriet chefen för myndighetsenheten. Innan tjänsterna besätts skall utlåtande av Forststyrelsen begäras om utnämningarna samt i fråga om utnämning av chefen för naturskyddsenheten dessutom utlåtande av jord- och skogsbruksministeriet.

Tjänsterna vid Forststyrelsen kan besättas utan att de förklaras lediga.

8 §
Nationalegendom i Forststyrelsens besittning

Den nationalegendom som är i Forststyrelsens besittning omfattar

1) de naturskyddsområden som inrättats med stöd av lagen om aturskydd (71/23),

2) de ödemarksområden som inrättats genom ödemarkslagen (62/91) samt

3) de områden som avses i sådana skyddsprogram som statsrådet fastställt, de områden som avses i sådana internationella avtal som är bindande för Finland, områden som i fastställda planer avsatts till skyddsområden och de områden som förvärvats för naturskyddsändamål, sedan områdena i behörig ordning har inrättats som skyddsområden.

9 §
Prissättning

Följande av Forststyrelsen producerade samhälleliga tjänster prissätts till en nivå som motsvarar självkostnadsvärdet, om detta är lägre än det affärsmässiga priset:

1) Kemi, Rovaniemi och Torneå städers invånares rätt att använda av Forststyrelsen förvaltade, av Forststyrelsen närmare anvisade, områden för jakt, samt

2) av ortsbefolkningen ägda och drivna småskaliga turistföretags rätt att använda jord-områden som förvaltas av Forststyrelsen och den serviceutrustning som finns på områdena i sin affärsverksamhet.

Följande samhälleliga tjänster som Forststyrelsen producerar är avgiftsfria:

1) sedvanlig användning av serviceutrustning som reserverats för allmän användning på områden i Forststyrelsens besittning,

2) allmän rådgivning och information, när den orsakar bara obetydliga kostnader,

3) grundservice i anslutning till kommunmedlemmarnas jakträtt enligt 8 § jaktlagen (615/93) på statens områden,

4) grundservice i anslutning till fri fiskerätt enligt 12 § förordningen angående verkställighet av den år 1951 utfärdade lagen om fiske (1117/82),

5) naturnäringsidkares rättigheter enligt 41 § naturnäringslagen (610/84) på statens jord- och vattenområden,

6) inom skoltområdet bosatta skoltars rättigheter enligt 13 § skoltlagen (611/84) på statens jord- och vattenområden,

7) användning av virke till husbehov enligt 3 § lagen om skyddsskogar (196/22),

8) service som produceras främst för att främja naturskyddsmålen och bekostas med ett anslag som anvisats särskilt i statsbudgeten,

9) ortsbefolkningens rätt att använda ett område i Forststyrelsens besittning för terrängtrafik i enlighet med 43 § 2 mom.terrängtrafiklagen (670/91),

10) skälig användning av serviceutrustning, som upprätthålls av Forststyrelsen, myndighetsuppgifter, samt

11) annan samhällelig service på de av statens jord- och vattenområden som är i Forststyrelsens besittning i enlighet med vad som stadgas särskilt om denna service eller bestäms när servicemålen och andra mål för verksamheten uppställs.

10 §
Delegationer

Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter för tre år i sänder delegationer för områdena i Lapplands län, Uleåborgs län och Norra Karelens län. Varje delegation består av en ordförande och en vice ordförande, vilka förordnas av jord- och skogsbruksministeriet, samt nio andra medlemmar, av vilka var och en har en suppleant. elegationens medlemmar skall på ett mångsidigt sätt företräda befolkningen, skogshushållningen, näringslivet, miljövården och medborgarorganisationerna inom delegationens område. Innan delegationerna tillsätts skall jord- och skogsbruksministeriet av länsstyrelserna i de nämnda länen och av förbunden på landskapsnivå begära utlåtanden om personer för inval i delegationerna.

Delegationerna skall

1) ge Forststyrelsen utlåtanden om frågor av regionalpolitisk betydelse som gäller användningen av statens jord- och vattenområden samt

2) lägga fram initiativ för Forststyrelsen i syfte att trygga ortsbefolkningens ställning vid planeringen av Forststyrelsens verksamhet.

På delegationernas medlemmar tillämpas statsrådets beslut om kommittéer (218/88).

11 §
Tryggande av samekulturens ställning

Inom samernas hembygdsområde, sådant det definieras i lagen om användning av samiska hos myndigheter (516/91), samordnas skötseln, utnyttjandet och skyddet av de naturresurser som är i Forststyrelsens besittning, så att förutsättningarna för naturnäringar och samekultur tryggas.

Forststyrelsen kan inom samernas hembygdsområde tillsätta samarbetsgrupper som består av företrädare för Forststyrelsen och för befolkningen inom området.

12 §
Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Åtgärder för verkställande av förordningen kan vidtas innan den träder i kraft.

Jord- och skogsbruksministeriet kan vid behov förordna om interimistisk skötsel av verkställande direktörens uppgifter till dess att tjänsten har besatts.

Verkställande direktören kan vid behov meddela föreskrifter om förvaltningen och ekonomin samt om den övriga verksamheten till dess att direktionen har tillsatts.

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.