1524/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Lag om ändring av lagen om exportkostnadsavgift enligt åkerarealen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 december 1990 om exportkostnadsavgift enligt åkerarealen (1314/90) 17 § 3 mom. samt

ändras 1, 5, 6 och 7 §§, 10 § 3 mom., 23 § 1 mom. och 24 § 1 mom.,

av dessa lagrum 1 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 18 december 1992 (1335/92), 5 och 7 §§, 10 § 3 mom., 23 § 1 mom. och 24 § 1 mom. sådana de lyder i sist nämnda lag och 6 §, sådan den lyder i lag av den 17 januari 1992 (21/92), som följer:

1 §
Allmänt

I syfte att minska de kostnader som exporten av lantbruksprodukter medför skall för 1994 och 1995 betalas exportkostnadsavgift enligt åkerarealen med stöd av denna lag.

Med exportkostnadsavgifter som betalas enligt denna lag finansieras lantbruksproducenternas andel av marknadsföringskostnaderna för lantbruksprodukter, vilken avses i 8 § 3 punkten lagen om marknadssystemet för lantbruksprodukter (1518/93).

5 §
Åker som ligger till grund för betalningsskyldigheten

Som grund för betalningsskyldigheten är den obeskogade åkerareal som den 30 juni under trädesåret hör till brukningsenheten. När dess storlek räknas ut skall dock inte beaktas

1)åkerareal som var ouppodlad under det föregående året och fortfarande är ouppodlad under trädesåret,

2) åkerareal som används för odling av frukt eller bär eller för plantskoleproduktion, eller

3) åkerareal som enligt lagen om balansering av lantbruksproduktionen omfattas av något annat avtal än trådesavtal som begränsar odlingen av åkern.

Betalningsskyldigheten gäller dock för sådan ouppodlad åkerareal som staten med stöd av landsbygdsnäringslagen (1295/90) har överlåtit för att användas som åker.

6 §
Avgiftens storlek

I exportkostnadsavgift skall betalas 1 000 mark för varje hektar åkermark och år som utgör grund för betalningsskyldigheten. En juridisk person skall dock i exportkostnadsavgift betala 2 500 mark för varje hektar sådan åkermark och för varje år. Avgiften fastställs för varje hel tiondels hektar.

7 §
Befrielse från avgift

Exportkostnadsavgift behöver inte betalas, om en fysisk person som enligt 2 § är skyldig att betala avgift under växtperioden i fråga låter en åkerareal som utgör minst 15 procent av den åkerareal som beräknats enligt 5 § ligga i träda. Om den betalningsskyldige är en juridisk person, är en förutsättning för befrielse från avgift att personen i fråga låter minst 50 procent av den åkerareal som beräknats enligt 5 § ligga i träda, om inte annat följer av 8 §. På lantbruksläroanstalter och seminandelslag tillämpas dock vad som ovan stadgas om fysiska personer.

Den åker som läggs i träda skall under det föregående året ha odlats eller skötts som träda. Till den del den betalningsskyldige inte besitter sådan åker kan också annan åker läggas i träda. Såsom åker som kan läggas i träda godkänns också åker som avses i 5 § 2 mom.

Med träda jämställs också åker som på grund av beskogning inte längre odlats 1990 och därefter före den 1 juli under trädesåret eller åker som 1992 och därefter på ett bestående sätt överförts till annan produktion än lantbruksproduktion.

Exportkostnadsavgift skall inte heller betalas, om minst 85 procent av den åkerareal som hör till brukningsenheten och som utgör grund för betalningsskyldigheten under växtperioden består av vall eller om den åkerareal som utgör grund för betalningsskyldigheten är mindre än tre hektar.

10 §
Anmälningsskyldighet

Anmälan behöver dock inte göras inom Lapplands landsbygdsnäringsdistrikt i de fall då exportkostnadsavgift med stöd av 7 § 4 mom. inte behöver betalas. Dessutom kan anmälan alltid lämnas ogjord för de gårdsbruksenheter som inte odlas under trädesåret.

23 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning. Jord- och skogsbruksminisleriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om brukningsenheter som avses i denna lag samt om fastställande, debitering och uppbörd av exportkostnadsavgiften.


24 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Lagen gäller exportkostnadsavgiften för 1991-1995.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

RP 178/93
Sta UB 68/93

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.