1522/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Lag om ändring av lagen om påförande av accis

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 3 juli 1974 om påförande av accis (558/74) 1 § 2 mom., 9 § 4 mom. och 15 § 4 mom.,

av dessa lagrum 1 § 2 mom. och 15 § 4 mom. sådana de lyder i lag av den 29 december 1988 (1287/88) och 9 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 15 juni 1984 (469/84), samt

ändras 3 §, 6 § 1 mom., rubriken för 4 kap., 9 § 1-3 mom., 10, 12, 13 och 15 c §§, 19 § 3 mom., 20 § 1-3 mom., 21 § 1 mom., 22 § 1 mom., 25 §, 26 § 2 mom., 29 §, 31 § 1 mom., 39 § 1 mom., 42 § 1 mom. och 42 a §,

av dessa lagrum rubriken för 4 kap. och 9 § 1-3 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 15 juni 1984, 10 och 13 §§, 19 § 3 mom., 20 § 1 och 2 mom., 21 § 1 mom. och 42 a § sådana de lyder i lag av den 23 december 1982 (1021/82), 12 och 15 c §§, 20 § 3 mom., 22 § 1 mom., 25 § och 26 § 2 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 29 december 1988, 39 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 24 augusti 1990 (782/90) samt 42 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 1 november 1991 (1329/91), som följer:

3 §

Tullverket skall fastställa, debitera och bära upp accis.

6 §

Den accisskyldige skall avge en accisdeklaration för varje kalendermånad (skatteperiod). I accisdeklarationen, som skall undertecknas av den accisskyldige, skall de uppgifter ges som behövs för fastställande av accis och prisskillnadsavdrag.


4 kap.

Fastställande av accis och prisskillnadsavdrag

9 §

Accis och prisskillnadsavdrag skall, om inte i tillämplig lag om accis eller med stöd av den annat stadgas, fastställas enligt de stadganden som var i kraft den dag då produkten fördes bort från tillverkningsplatsen.

Accis och prisskillnadsavdrag fastställs för varje skatteperiod på de produkter som under skatteperioden har förts bort från tillverkningsplatsen.

Accisen och prisskillnadsavdraget fastställs produktgruppsvis för den enhet som ligger till grund för accisen så att de delar som överstiger en full enhet lämnas obeaktade.

10 §

Distriktstullkammaren skall på basis av en accisdeklaration och annan erhållen utredning utan dröjsmål genom ett accisbeslut fastställa den accis som skall betalas för skatteperioden.

12 §

Har för någon skatteperiod hela accisbeloppet eller en del därav, på grund av ett räknefel eller något därmed jämförbart misstag eller på grund av att distriktstullkammaren till någon del inte har prövat saken, utan den accisskyldiges förskyllan inte blivit fastställt eller har accis av samma orsak återburits till ett för stort belopp, skall distriktstullkammaren, om ärendet inte annars är anhängigt eller avgjort genom ett beslut med anledning av besvär, rätta sitt beslut (accisrättelse till accistagarens fördel) . Rättelsen skall göras inom ett år från ingången av kalenderåret efter det under vilket accisen eller återbäringen fastställdes.

13 §

Har den accisskyldige helt eller delvis undgått accis, eller har accisen återburits till ett för stort belopp för någon skatteperiod under det löpande kalenderåret eller under de tre närmast föregående kalenderåren på grund av att han helt eller delvis försummat sin deklarationsskyldighet eller avgett en bristfällig, vilseledande eller oriktig accisdeklaration eller annan uppgift eller handling, skall distriktstullkammaren ålägga den accisskyldige att betala den accis som av nämnda orsak inte fastställts för honom (efterbeskattning) .

15 c §

Vad som i denna lag stadgas om accisrättelse, efterbeskattning, accisförhöjning och felavgift gäller i tillämpliga delar även sådan återbäring av accis som på ansökan har betalts till någon annan än den accisskyldige.

19 §

Accis, accisförhöjning, felavgift och skattetillägg som den accisskyldige genom accisrättelse eller efterbeskattning ålagts att betala skall debiteras på samma sätt.

20 §

Distriktstullkammaren skall utan ansökan och utan dröjsmål erlägga överbetald accis till den accisskyldige.

Har accis till följd av accisrättelse eller besvär återburits till ett ytterligare belopp, skall en ränta vars storlek stadgas genom förordning betalas på återbäringen. Räntan räknas från utgången av kalendermånaden efter skatteperioden eller, då det är fråga om ett belopp som den accisskyldige har betalt först efter nämnda tidpunkt, från betalningsdagen. Ränta betalas inte på en accisåterbäring som är mindre än ett belopp om vilket stadgas genom förordning.

Vid återkrav av accis som efter ansökan återburits till ett för stort belopp uppbärs på accisen en ränta om vars storlek stadgas genom förordning. Räntan räknas från ingången av kalendermånaden efter den under vilken accisen överbetalts till utgången av månaden öre den förfallodag som bestäms för återbetalningen. Ränta uppbärs inte på ett belopp som är mindre än ett belopp om vilket stadgas genom förordning.


21 §

Accis för varje särskild produktgrupp samt accisförhöjning, felavgift och skattetillägg fastställs var för sig i fulla mark utan att överskjutande pennibelopp beaktas.


22 §

Tullstyrelsen kan på ansökan meddela förhandsbesked om den accis som skall tillämpas på en produkt som sökanden har tillverkat eller har för avsikt att börja tillverka i landet.


25 §

Konstaterar distriktstullkammaren på grund av yrkande på ättelse, med anledning av besvär eller annars att accis har fastställts till ett för stort belopp eller återburits till ett för litet belopp, skall den rätta sitt beslut, om inte ärendet har avgjorts genom ett beslut med anledning av besvär (accisrättelse till den accisskyldiges fördel) . Rättelsen kan göras inom tre år från ingången av kalenderåret efter det under vilket accisen eller accisåterbäringen fastställdes, eller senare på yrkande som framställs inom nämnda tid.

26 §

Besvärstiden i ett ärende som gäller fastställande av accis eller accisåterbäring är tre år räknat från ingången av kalenderåret efter det under vilket de fastställdes, dock alltid minst 60 dagar från delgivningen. Då besvär anförs över ett beslut som gäller något annat ärende vid en distriktstullkammare är besvärstiden 30 dagar från delfåendet. Besvärstiden för tullombud är 30 dagar från beslutet.


29 §

Har tullstyrelsen genom sitt beslut avlyft eller sänkt accisen, skall distriktstullkammaren oberoende av att besvär anförts erlägga den överbetalda accisen till den accisskyldige.

31 §

Den accisskyldige skall för fastställande av accis föra bok varav framgår mängderna tillverkade produkter och produkter som förts bort från tillverkningsplatsen samt andra uppgifter som behövs för fastställande av accis och tillsyn över beskattningen.


39 §

Om straff för lagstridigt undandragande av accis och för försök därtill stadgas i 29 kap. 1-3 §§ strafflagen.


42 §

Finansministeriet kan av särskilda skäl på ansökan och på de villkor som det bestämmer sänka eller helt bevilja befrielse från accis, skattetillägg, dröjsmålsränta och restavgift samt ränta med anledning av uppskov vilka har betalts eller skall betalas. Tullstyrelsen skall avgöra ärendet, om det belopp som befrielsen eller återbäringen gäller är högst 300 000 mark. Finansministeriet kan dock överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende.


42 a §

Delegationen för tullärenden, som avses i 5 § lagen om ullverket (228/91), skall på begäran av finansministeriet avge utlåtanden och framlägga förslag i frågor som gäller fastställande av accis.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1994.

RP 271/93
StaUB 76/93

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.