1519/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Lag om importavgifter

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Lagens syfte

För produkter som införts till landet skall betalas importavgift enligt vad som stadgas i denna lag. Importavgiften uppbärs i form av fast och rörlig importavgift.

2 §
Importavgifter

De produkter som är belagda med importavgift uppräknas i importavgiftstabellerna I och II som utgör bilaga till denna lag.

För basprodukter fastställs importavgifter som motsvarar skillnaden (prisskillnad ) mellan hemmamarknadspriset och världsmarknadspriset. Basprodukterna och prisskillnaderna för dem är följande:

Tullposition Produkt Prisskillnad mk/kg
02.01 Kött av nötkreatur eller andra oxdjur (uppslaktat kött) 23,82
02.03 Kött av svin (uppslaktat kött) 16,17
02.07 Kött av höns 12,16
02.07 Kött av annat fjäderfä 13,78
04.02 Skummjölkspulver 13,47
04.02 Helmjölkspulver 20,62
04.04 Vasslepulver 3,58
04.04 Demineraliserat vasslepulver 5,06
04.05 Smör 26,71
04.06 Grönmögelost 30,39
04.06 Edamerost 24,09
04.06 Emmentalost 22,60
04.06 Gräddost 30,60
04.07 Hönsägg 9,74
10.01 Vete 2,11
10.02 Råg 2,80
10.03 Korn 1,54
10.04 Havre 1,25
10.05 Majs för bryggeriindustrin 2,72
10.05 Majs 1,54
10.06 Ris för bryggeriindustrin 2,72
10.06 Ris för foderindustrin 1,54
11.01 Vetemjöl 2,95
11.07 Malt 2,72
11.08 Vetestärkelse 5,06
11.08 Annan stärkelse 4,15
15.07-15.14
och 15.16 Vegetabilisk olja i förädlingsprodukt 5,50
15.17 Margarin 4,40
17.01 Socker 1,47
17.01 Socker i förädlingsprodukt 3,63
17.02 Laktos 2,65
17.02 Sirap och andra lösningar av glukos 4,48

Statsrådet fastställer med stöd av importavgiftstabell I detaljerade förteckningar över basprodukterna och andra lantbruksprodukter, primära förädlingsprodukter och halvfabrikat (importavgiftsförteckning A } samt förädlingsprodukter (importavgiftsförteckning B ) som är belagda med importavgift. Statsrådet fastställer dessutom för uträkning av importavgiften koefficienter och konstanter som beskriver råvaruanvändningen och bruksvärdet för de produkter som nämns i förteckningarna.

Prisskillnaden för vegetabilisk olja och för margarin används när produkten ingår i en förädlingsprodukt som avses i importavgiftsförteckning B eller i en produkt som avses i lagen om accis på livsmedelsprodukter (1520/93). Prisskillnaden för socker i förädlingsprodukt används när sockret ingår i en förädlingsprodukt som avses i importavgiftsförteckning B eller i en produkt enligt kapitel 04 i tulltariffen som avses i importavgiftsförteckning A eller i en produkt som avses i lagen om accis på livsmedelsprodukter.

Jord- och skogsbruksministeriet, nedan ministeriet, fastställer importavgifter för produkterna i importavgiftsförteckningarna A och B med stöd av dessa prisskillnader, koefficienter och konstanter.

Är det vid tillverkningen av en inhemsk produkt som motsvarar en importprodukt möjligt att använda en råvara vars pris sänks genom allmänna medel, skall prissänkningsersättningen i motsvarande mån beaktas när importavgiften fastställs.

3 §
Ändring av importavgiften

Ministeriet skall så som stadgas i denna paragraf ändra prisskillnaderna och importavgifterna för basprodukter och andra produkter i importavgiftsförteckningarna A och B.

Prisskillnaderna för basprodukter ändras så att

1) prisskillnaderna för riktprisprodukter och basprodukter som tillverkas av dem ändras på grundval av förändringar i riktpriserna och i världsmarknadspriserna på motsvarande produkter,

2) prisskillnaderna för kött av höns och annat fjäderfä ändras på grundval av förändringar i riktpriset på korn och i världsmarknadspriserna på köttet i fråga,

3) prisskillnaderna för majs och ris för bryggeriindustrin ändras enligt förändringarna i prisskillnaden för malt,

4) prisskillnaderna för ris som används av foderindustrin och för majs ändras enligt förändringarna i prisskillnaden för korn,

5) prisskillnaden för vegetabilisk olja ändras enligt ändringen av accisen på ätbara fetter,

6) prisskillnaden för margarin ändras så att ändringen är 80 procent av ändringen av importavgiften för vegetabilisk olja,

7) när importavgiften för tryggande av sockerbetsproduktionen och den prisskillnad som ligger till grund för den ändras beaktas den förändring i råvarupriset på socker som tillämpandet av lagen om socker (673/92) medför,

8) den importavgift för socker i fråga om förädlingsprodukter vilka innehåller socker som gäller produktens sockerinnehåll samt den prisskillnad som ligger till grund för importavgiften ändras enligt förändringarna i hemmamarknadspriset och världsmarknadspriset på raffinerat socker, samt att

9) prisskillnaden för stärkelse enligt position 11.08 och för sirap samt andra lösningar av glukos enligt position 17.02 ändras på grundval av ändringarna av prisskillnaden för korn.

Statsrådet fastställer de koefficienter som behövs för ändring av prisskillnaderna enligt 2 mom. 1, 2, 7 och 9 punkten.

Ministeriet skall ändra importavgifterna för basprodukter och de produkter i importavgiftsförteckning A som innehåller basprodukterna i fråga på ett sätt som motsvarar förändringarna av prisskillnaden, om den ändring av prisskillnaden som fastställs med stöd av 2 mom. är minst 5 procent jämfört med den prisskillnad som ligger till grund för gällande importavgift.Är ändringen mindre än detta, skall ministeriet ändra importavgiften, om det behövs med tanke på marknadssituationen.

Har den prisskillnad som ligger till grund för importavgiften för en förädlingsprodukt i importavgiftsförteckning B under de två första månaderna och de tio första dagarna av den tredje månaden av en tremånadersperiod, räknat från den 1 februari, den 1 maj, den 1 augusti eller den 1 november, i genomsnitt varit större eller mindre än den prisskillnad som ligger till grund för den importavgift som tillämpas, skall ministeriet i motsvarande mån ändra importavgiften räknat från ingången av den kalendermånad som följer på jämförelseperioden. Ministeriet skall ändra importavgifterna även vid andra tidpunkter, om de priser som ligger till grund för importavgiften har förändrats väsentligt.

4 §
Fast importavgift

För produkter nämnda i importavgiftstabell II som utgör bilaga till denna lag skall betalas fast importavgift enligt tabellen.

5 §
Minimiimportpris

Statsrådet skall för basprodukter enligt 2 §, för produkter i importavgiftsförteckning A och för produkter i importavgiftstabell II fastställa minimiimportpris som motsvarar det representativa världsmarknadspriset om import annars skulle ske till ett pris som klart understiger den inhemska prisnivån. Om produktens tullvärde, som fastställts enligt tullvärdeslagen (906/80), är lägre än det minimiimportpris som i varje särskilt fall tillämpas, höjs importavgiften med ett belopp som motsvarar skillnaden.

6 §
Import utan importavgift eller med nedsatt importavgift

För produkter som nämns i den förmånsförteckning som utgör bilaga till denna lag uppbärs importavgift enligt förteckningen. Jord- och skogsbruksministeriet skall fastställa kvoter som motsvarar industrins behov av importerade råvaror för produkter som hör till kapitel 07 och 08 i tulltariffen, med undantag för jordgubbar och hallon samt en kvot för specialvete och råg som avses i kapitel 10 i tulltariffen.

Sänkt importavgift för spannmål skall ändras enligt 3 § om riktpriserna ändras.

Statsrådet kan till följd av skördeväxlingar eller av andra särskilda orsaker öka i tabellen nämnda kvotmängder och förlänga tiden för import med nedsatt importavgift förutsatt att åtgärderna inte medför olägenheter för den inhemska produktionen.

Som allmänna importavgifter för kött- och mejeriprodukter som avses i internationella handelsavtal som ingåtts innan denna lag träder i kraft anses importavgiftsnivån i maj 1993. Dessutom kan sammanlagt 350 ton sådana ostar som hör till position 04.06 i tulltariffen införas till landet per år med sänkt importavgift, som är 23,59 mark per kilogram.

Sammanlagt 70 ton bisonkött, buffelkött och visentkött som hör till position 02.02, vildsvinskött som hör till position 02.03 samt vilt som hör till position 02.08 i tulltariffen kan årligen införas till landet med en importavgift som utgör två tredjedelar av gällande importavgift.

7 §
Importavgiftsfrihet för inhemska råvaror

Har en importerad produkt helt eller delvis tillverkats av inhemsk råvara, kan importavgiften avlyftas eller sänkas till den del den skulle uppbäras för den inhemska råvaran. Förutsättningen för att importavgiften skall avlyftas eller sänkas är att ingen prisskillnadsersättning för den inhemska råvaran har betalts vid export.

Ministeriet beslutar på ansökan om sänkning eller avlyftande av importavgiften.

8 §
Exportförmån

På importerade produkter som används för framställning av exportprodukter tillämpas vad tullskattelagen stadgar om exportförmån. Innan exportförmån beviljas skall jord- och skogsbruksministeriet höras, som skall beakta utom olägenheter som åsamkas inhemsk produktion även att de disponibla medlen för prisskillnadsersättning är tillräckliga.

9 §
Internationella avtal

Har om grunderna för fastställande av importavgift eller om andra villkor som skall tillämpas på import genom ett internationellt avtal överenskommits något som avviker från stadgandena i denna lag, iakttas bestämmelserna i avtalet.

10 §
Publicering av besluten

De förteckningar och importavgifter som avses i 2 §, de förändringar av importavgifterna som avses i 3 §, minimiimportpriserna enligt 5 §, besluten om avlyftande och sänkning av importavgifterna enligt 6 § samt besluten om exportförmån enligt 8 § 1 mom. skall publiceras i publikationen Tullstyrelsens meddelanden.

11 §
Debitering och uppbörd

Tullverket fastställer, debiterar och bär upp importavgiften.

12 §
Ändring av lagen

Har en proposition med förslag till lag om ändring av denna lag avlåtits till riksdagen, har statsrådet rätt att bestämma att importavgift skall bäras upp enligt propositionen.

Är den importavgift som uppburits enligt 1 mom. högre än den avgift som sedermera uppbärs, skall distriktstullkammaren på ansökan återbära till den avgiftsskyldige den avgift som uppburits till ett för högt belopp.

13 §
Tillämpning av övriga stadganden

I fråga om importavgiften gäller, om inte annat stadgas i denna lag, i tillämpliga delar vad som stadgas eller bestäms om fastställande av tull, tullfrihet, tullrestitution, förhandsbesked, ändringssökande, lättnader, uppskov med betalningen av tull samt även i övrigt om verkställande av tullbeskattning och tull. För produkter som används för sådana industriella användningsändamål som anges i den bifogade förmånsförteckningen beviljas i nämnda förteckning avsedd importavgift med iakttagande av vad 22 § tullskattelagen (1386/92) samt 9-11 §§ tullskatteförordningen (1387/92) stadgar om förfarandet vid beviljande av och om utredning av användningen av export- och fartygsbyggnadsförmån.

14 §
Straffstadgande

Om straff för lagstridigt undandragande av importavgift och för försök därtill stadgas i 29 kap. 1-3 §§ strafflagen.

15 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning.

16 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Den tillämpas på produkter som utlämnas från tullkontroll den 1 mars 1994 och därefter.

Genom denna lag upphävs lagen den 23 december 1977 om importavgifter (1008/77) jämte ändringar. På produkter som före utgången av februari 1994 utlämnas från tullkontroll tillämpas dock de stadganden som gäller innan denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen för utsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Bilaga

IMPORTAVGIFTSTABELL I
RÖRLIG IMPORTAVGIFT
Tullposition Produktbeskrivning
01.01 Levande hästar, åsnor, mulor och mulåsnor
01.02 Levande nötkreatur och andra oxdjur
01.03 Levande svin
01.04 Levande får och getter, dock inte avelsdjur
02.01 Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller kylt
02.02 Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst
02.03 Kött av svin, färskt, kylt eller fryst
02.04 Kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst
02.05 Kött av häst, åsna, mula eller mulåsna, färskt, kylt eller fryst
02.06 Andra ätbara delar av nötkreatur, andra oxdjur, svin, får, get, häst, åsna, mula eller mulåsna, färska, kylda eller frysta
02.07 Kött och andra ätbara delar av fjäderfä enligt position 01.05, färska, kylda eller frysta
ur 02.08 Annat kött och andra ätbara djurdelar, färska, kylda eller frysta, dock inte kött av val
02.09 Svinfett, inte innehållande kött, och fjäderfäfett (inte utsmälta), färska, kylda, frysta, saltade, i saltlake, torkade eller rökta
02.10 Kött och andra ätbara djurdelar, saltade, i saltlake, torkade eller rökta; ätbart mjöl av kött eller andra djurdelar
04.01 Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel
04.02 Mjölk och grädde, koncentrerade eller försatta med socker eller annat sötningsmedel
ur 04.03 Kärnmjölk, fil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel
04.04 Vassle, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat sötningsmedel; produkter bestående av naturliga mjölkbeståndsdelar, även försatta med socker eller annat sötningsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
04.05 Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk
04.06 Ost och ostmassa
04.07 Fågelägg med skal, färska, konserverade eller kokta
04.08 Fågelägg utan skal samt äggula, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, gjutna, frysta eller på annat sätt konserverade, även försatta med socker eller annat sötningsmedel
10.01 Vete samt blandsäd av vete och råg
10.02 Råg
10.03 Korn
10.04 Havre
10.05 Majs
ur 10.06 Ris som används inom bryggeri- och foderindustrin
11.01 Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av vete och råg
11.02 Finmalet mjöl av spannmål, annat än av vete eller av blandsäd av vete och råg
11.03 Krossgryn, grovt mjöl och pelletar av spannmål
11.04 Sädeskorn, bearbetade på annat sätt (t.ex. skalade, valsade, bearbetade till flingor, avrundade, klippta eller gröpade), med undantag av ris enligt position 10.06; groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda
11.07 Malt, även rostat
11.08 Stärkelse; inulin
11.09 Vetegluten, även torkat
16.01 Korv och liknande produkter av kött, andra djurdelar eller blod; livsmedelsberedningar baserade på dessa produkter
16.02 Andra beredningar och konserver av kött, andra djurdelar eller blod
ur 17.01 Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros, i fast form, dock inte vanilj och vanillinsocker
ur 17.02 Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, glukos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen, sockerkulör; dock inte kemiskt ren maltos, fruktos eller konstgjord honung
17.03 Melass erhållen vid utvinning eller raffinering av socker
17.04 Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao
19.02 Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta eller fyllda (med kött eller andra produkter) eller på annat sätt beredda; couscous, även beredd
ur 19.04 Spannmål (annan än majs) i form av korn, förkokt eller på annat sätt beredd
ur 19.05 Matbröd, bakelser, andra än söta kex och småbröd samt våfflor och rån samt andra bakverk, även innehållande kakao, dock inte skorpor, rostat bröd och liknande rostade produkter eller kakor och wienerbröd
ur 21.03 Tomatketchup och annan tomatsås
ur 21.04 Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av dem, dock inte innehållande kött eller andra djurdelar; homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar
21.05 Glass, saftis och liknande frysta beredningar, även innehållande kakao
ur 21.06 Blandningar av kemikalier och födoämnen eller blandningar av andra ämnen med näringsvärde, avsedda för blandning i livsmedelsberedningar antingen såsom ingrediens eller för förbättring av en viss egenskap; sockerfria konfektyrer och tuggummin; ostfondue
ur 22.02 Alkoholfritt öl
22.03 Maltdrycker
ur 22.08 Alkoholhaltiga beredningar av sådana slag som används för framställning av drycker, innehållande tillsatt socker, med en sockerhalt av minst 25 %
23.02 Kli, fodermjöl och andra återstoder, även i form av pelletar, erhållna vid siktning, målning eller annan bearbetning av spannmål eller baljväxter
23.03 Återstoder från stärkelseframställning och liknande återstoder, betmassa, bagass och annat avfall från sockerframställning, drav, drank och annat avfall från bryggerier eller brännerier, även i form av pelletar
ur 23.09 Hund- eller kattfoder
ur 35.01 Kaseinater och andra kaseinderivat
IMPORTAVGIFTSTABELL II
FAST IMPORTAVGIFT
HS-position Tilläggskod mk/kg
ur 07.01 Potatis, färsk eller kyld:
10.00 10 - sättpotatis 2,60
90.00 - andra:
- - nypotatis:
10 - - - förtullade under tiden 1.1-30.6 8,00
20 - - - förtullade under tiden 1.7-15.8 2,58
30 - - andra 1,09
ur 07.03 Vanlig lök (Allium cepa), schalottenlök, vitlök, purjolök och lök av andra Alliumarter, färska eller kylda:
- vanlig lök och schalottenlök:
10.10 10 - - sättlök: 35 %
minsta importavgift 0,61
10.90 10 - - andra 3,20
- purjolök och lök av andra Alliumarter:
- - purjolök:
90.11 10 - - - förtullad under tiden 1.6-31.8 6,22
90.12 10 - - - förtullad under tiden 1.9-31.5 5,71
90.90 10 - - andra 1,45
ur 07.04 Huvudkål, blomkål, kålrabbi och bladkål samt annan ätbar kål av släktet Brassica, färska eller kylda:
- blomkål:
10.10 10 - - förtullad under tiden 1.6-31.10 2,50
- rosenkål:
20.10 10 - - förtullad under tiden 1.6-31.10 9,79
- andra:
90.10 10 - - vitkål och rödkål 1,89
90.20 - - kinakål (sallatskål):
10 - - - förtullad under tiden 10.5-30.6 7,20
20 - - - förtullad under tiden 1.7-30.11 1,07
30 - - - förtullad under tiden 1.12-20.2 5,49
40 - - - förtullad under tiden 21.2-9.5 0,23
90.90 10 - - andra 1,89
ur 07.05 Sallat (Lactuca sativa) och sallatscikoria (arter av släktet Cichorium), färska eller kylda:
- sallat (Lactuca sativa):
11.10 - - huvudsallat:
- - - isbergssallat:
10 - - - - förtullad under tiden 1.4-31.5 35 %
20 - - - - förtullad under tiden 1.6-30.6 6,46
- - - annan:
30 - - - - förtullad under tiden 1.4-15.5 13,43
40 - - - - förtullad under tiden 16.5-30.6 6,46
11.20 - - - isbergssallat:
10 -- - - - förtullad under tiden 1.7-14.10 6,46
20 -- - - - förtullad under tiden 15.10-31.3 10%
- - - annan:
30 -- - - - förtullad under tiden 1.7-14.11 6,46
40 -- - - - förtullad under tiden 15.11-29.2 10 %
50 - - - - förtullad under tiden 1.3-31.3 13,43
- - andra:
19.10 - - - förtullad under tiden 1.4-30.6:
- - - - plocksallat:
- - - - förtullad under tiden 1.4-15.5 13,43
- - - - förtullad under tiden 16.5-30.6 6,46
20 - - - - andra 35 %
19.20 - - - förtullad under tiden 1.7-31.3:
-- - - - plocksallat:
10 - -- - - - förtullad under tiden den 1.7-14.11 6,46
20 -- - - - - förtullad under tiden den 15.11-29.2 10%
30 - - - - - förtullad under tiden den 1.3-31.3 13,43
- - - - annan:
40 -- - - - - förtullad under tiden den 1.7-19.9 6,46
50 - - - - - förtullad under tiden den 20.9-31.3 10%
ur 07.06 Morötter, rödbetor, salsifi dvs. haverrot, rotselleri, rädisor och liknande ätbara rötter, färska eller kylda:
- morötter:
10.11 - - förtullade under tiden 1.4-31.7:
10 - - - förtullade under tiden 1.4-31.5 16 %
minsta importavgift 0,23
20 - - - förtullade under tiden 1.6-31.7 1,41
10.12 - - - förtullade under tiden 1.8-31.3:
10 - - - förtullade under tiden 1.8-31.8 1,41
20 - - - förtullade under tiden 1.9-30.11 0,62
30 - - - förtullade under tiden 1.12-16.3 1,41
40 - - - förtullade under tiden 17.3-31.3 16 %
minsta importavgift 0,23
- andra:
30 - - - förtullade under tiden 1.12-16.3 1,41
40 - - - förtullade under tiden 17.3-31.3 16 %
90.10 - - pepparrot, svartrot och rotselleri:
10 - - pepparrot, svartrot 0,59
20 - - rotselleri 1,66
- - andra:
90.21 10 - - - rödbetor förtullade under tiden 1.4-31.7 0,38
20 - - - andra förtullade under tiden 1.4-31.7 0,36
90.22 10 - - - rödbetor förtullade under tiden 1.8-31.3 0,38
20 - - - andra förtullade under tiden 1.8-31.3 0,11
ur 07.07 Gurkor, färska eller kylda:
00.10 10 - förtullade under tiden 1.3-15.4 13,09
20 - förtullade under tiden 16.4-31.5 4,59
00.20 10 - förtullade under tiden 1.6-14.10 4,59
20 - förtullade under tiden 15.10-29.2 0,65
ur 07.08 Baljfrukter och spritade baljväxtfrön, färska eller kylda:
10.00 10 - ärter 1,23
20.00 10 - bönor 1,23
ur 07.13 Torkade, spritade baljväxtfrön, även skalade eller sönderdelade:
- ärter (Pisum sativum):
10.10 10 - - foderärter 0,90
10.90 10 - - andra, dock inte färgade eller både färgade och betade frön av trädgårdsärter 3,22
40.00 10 - linser Anm. 1,20
50.00 - bondbönor (Vicia faba var. major, Vicia faba var. equina och
10 Vicia faba var. minor) Anm. 1,20
90.00 10 - andra Anm. 1,20
Anm. För produkter enligt underpositionerna 07.13.40, 07.13.50 och 07.13.90 uppbärs i importavgift högst 3,8 %.
ur 08.10 Andra frukter, färska:
10.00 - jordgubbar:
10 - - förtullade under tiden 1.5-30.6 34,00
20 - - förtullade under tiden 1.7-30.4 3,75
20.00 - hallon:
10 - - förtullade under tiden 1.10-31.5 28 %
minsta importavgift 1,06
20 - - förtullade under tiden 1.6-30.9 34,00
- björnbär, mullbär och loganbär 22,62
30.00 10 - svarta, viTa och röda vinbär 7,03
20 - krusbär 8,49
ur 08.11 Frukter och nötter, okokta, ångkokta eller kokta i vatten, frysta, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel:
- jordgubbar:
10.10 10 - - med tillsats av socker eller annat sötningsmedel 7,05
10.90 10 - - andra 7,05
- hallon, björnbär, mullbär, loganbär, svarta, vita och röda vinbär samt krusbär:
20.10 - med tillsats av socker eller annat sötningsmedel:
10 - - - hallon 34,00
20 - - - svarta, vita och röda vinbär samt krusbär 7,03
30 - - - andra 22,62
- - andra, dock inte hallon, björnbär, mullbär och loganbär:
20.93 10 - - - svarta vinbär 3,83
20.94 10 - - - röda vinbär 6,23
20.99 - - - andra:
10 - - - - vita vinbär 6,23
- - - - andra:
20 - - - - - krusbär 8,49
- andra:
- - med tillsats av socker eller annat sötningsmedel:
90.11 10 - - - bär 7,03
90.19 10 - - - andra 7,03
Anm. För produkter enligt underposition 08.11.90.19 uppbärs i importavgift högst 45 %.
ur 11.05 Mjöl (finmalet eller grovt), flingor, korn och pelletar av potatis:
10.00 10 - mjöl 6,00
20.00 10 - flingor, korn och pelletar 6,00
ur 11.06 Mjöl (finmalet eller grovt) av torkade baljväxtfrön enligt position 07.13, av sago eller av rötter, stam- eller rotknölar enligt position 07.14; mjöl (finmalet eller grovt) och pulver av produkter enligt kapitel 8:
10.00 10 - mjöl av torkade baljväxtfrön enligt position 07.13 3,22
20.00 10 - mjöl av sago eller av rötter, stam- eller rotknölar enligt position 07.14 1,23
ur 12.14 Kålrötter, foderbetor och andra foderrotfrukter, hö, lusern (alfalfa), klöver, esparsett, foderkål, lupin, vicker och liknande foderprodukter, även i form av pelletar:
10.00 10 - mjöl och pelletar av lusern (alfalfa) 0,89
90.90 10 - - andra 0,89
ur 20.01 Köksväxter, frukter, nötter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra:
- gurkor:
10.10 10 - - i lufttäta kärl 6,27
ur 20.04 Andra köksväxter, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta:
- potatis:
10.10 10 - - förstekt fransk potatis 4,50
10.20 10 - i form av finmalet eller grovt mjöl eller flingor 6,00
10.90 10 - - andra 4,50
- andra:
90.10 10 - - ärter 22 %
minsta importavgift 1,23
90.90 10 - - andra 9,40
Anm. Ärtskockor (preserved artichokes) enligt underposition 20.04.90.90 fri
ur 20.05 Andra köksväxter, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta:
10.00 10 - homogeniserade köksväxter 3,86
- potatis:
20.10 10 - i form av finmalet eller grovt mjöl eller flingor 6,00
20.90 10 - - andra 9,00
40.00 10 - ärter (Pisum sativum) 22 %
minsta importavgift 1,23
90.20 10 - - gurkor 4,12
Anm. För homogeniserade köksväxter enligt underposition 20.05.10.00 uppbärs i importavgift högst 25 %.
ur 23.03 Återstoder från stärkelseframställning och liknande återstoder, betmassa, bagass och annat avfall från sockerframställning, drav, drank och annat avfall från bryggerier eller brännerier, även i form av pelletar:
10.00 10 - återstoder från stärkelseframställning och liknande återstoder 1,94
20.00 10 - betmassa, bagass och annat avfall från sockerframställning 1,12
30.00 10 - drav, drank och annat avfall från bryggerier eller brännerier 0,84
23.08 Vegetabiliska ämnen och vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska återstoder och biprodukter av sådana slag som används vid utfodring av djur, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, även i form av pelletar:
10.00 10 - ekollon och hästkastanjer 3,29
90.00 10 - andra 3,29
FÖRMÅNSFÖRTECKNING
Position Produkt och dess användningsändamål Importavgift mk/kg Kvot t
ur 07.01.10 Sättpotatis för använding inom mat- och stärkelsepotatisindustrin 0,60 *
ur 07.01.10 Sättpotatis för stammateriel och sortexperiment 0,60 100
ur 07.01.90 Potatis för framställning av matpotatisindustriprodukter 0,60 *
ur 07.03.10 Vanlig lök (hallium cepae) för framställning av matindustriprodukter 0,60 *
Vanlig potatis, förtullade under 25.5-30.6 35 %
minsta tm 0,61 2 000
ur 07.04.90 Vitkål och rödkål för framställning av matindustriprodukter 023 *
Vitkål och rödkål, förtullade under tiden 10.5-2.6 17 %
minsta tm 0,23 1 200
ur 07.06.10 Morötter för framställning av matindustriprodukter 0,23 *
ur 07.06.90 Morötter, förtullade under tiden 1.6-15.6 16%
minsta tm 0,23 550
ur 07.06.90 Rotselleri för framställning av matindustriprodukter 0,59 *
ur 07.06.90 Rödbetor för framställning av matindustriprodukter 0,36 *
ur 07.07.00 Gurkor förtullade för framställning av konserveringsindustriprodukter 0,64 *
Gurkor, förtullade under tiden 1.3-21.3 39 %
minsta tm 0,65 360
ur 07.13.10 Förkokta, lufttorkade ärter för livsmedelsindustri Fri *
ur 08.10.10 Jordgubbar för framställning av sylt, saft och drycker som hör till
kapitlen 20., 21. och 22. vid tulltariffen 28 %
Jordgubbar, förtullade under tiden 1.5-31.5 28 %
minsta tm 1,06 60
ur 08.10.20 Hallon för framställning av sylt, saft och drycker som hör till kapitlen 20., 21. och 22. i tulltariffen 25 %
minsta tm 1,06
ur 08.11.10 Jordgubbar för framställning av sylt, saft och drycker som hör till kapitlen 20., 21. och 22. i tulltariffen 25 %
Jordgubbar, annan än industriimport 25 % 1 250
ur 08.11.20 Svarta vinbär, röda vinbär, vita vinbär och krusbär utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel för framställning av sylt, saft och drycker som hör till kapitlen 20., 21. och 22. i tulltariffen 25 %
ur 10.01.10 Durumvete för framställning av makaroni 1,20 mk/kg
ur 10.01.90 Vete för framställning av kex och lakrits 1,70 mk/kg
ur 10.02.00 Råg för framställning av knäckebröd och rågskorpor 2,00 mk/kg
ur 11.04.30 Vetegroddar som foder för pälsdjur Fri
Majsgroddar för framställning av växtfetter och -oljor Fri
ur 11.08.12 Majsstärkelse för framställning av organiska frukt- och aminosyror som avses i positionerna 28.18, 29.22, 29.23, 29.32, 29.33, 29.34 och 29.40. eller enzymer som avses i positionen 35.07 eller produkter (dock ej sorbitol) som avses i 38.23 Fri
Majsstärkelse för framställning av mineral ur fabrikat Fri
Majsstärkelse för framställning av trävaror som avses i position 44.12
i tulltariffen Fri
Majsstärkelse för framställning av mediciner Fri
Majsstärkelse som används vid beredning av pälsverk Fri
Majsstärkelse som sötsaksindustrin använder som stöpstärkelse vid framställning av produkter som avses i lagen om sötsaksaccis eller som ämne för att förhindra fastklibbning vid framställning av lakritsprodukter Fri
ur 11.08.13 Potatisstärkelse för framställning av trävaror som avses i position 44.12. i tulltariffen Fri
Potatisstärkelse för framställning av mediciner Fri
ur 11.09.00 Vetegluten, även torkad 1/2 av full importavgift
ur 17.01.11 Betsocker som används i sockerraffineringsindustrin Fri
ur 17.01.99 Kristallsocker som används i sockerraffineringsindustrin Fri
ur 17.02.10 Laktos för framställning av mediciner som avses i tulltariffpositionerna
30.04 och 30.06 och preventivtabletter som avses i position 30.06/enzymer Fri
ur 17.02.30 Glukos för framställning av mediciner Fri
Glukos för framställning av organiska frukt- och aminosyror som avses i tulltariffpositionerna 29.18, 29.22, 29.23, 29.32, 29.33, 29.34 och 29.40 eller enzymer som avses i positionen 35.07 eller produkter (dock ej sorbitol) som avses i position 38.23 Fri
Glukos för framställning av jäst Fri
ur 17.02.90 Sockerfärg för framställning av läskedrycksindustriprodukter, alkoholdrycker, maltextrakt eller maltextraktprodukter Fri
ur 17.03.10 Rörsockermelass för framställning av rom Fri
Som människoföda olämplig strösockermelass som används inom sockerraffmeringsindustrin Fri
Som människoföda olämplig rörsockermelass för framställning av pressjäst eller inaktiv jäst eller aminosyror (lycin) som avses i position 29.22. i tulltariffen Fri
ur 17.03.90 Som människoföda olämplig melass som används inom sockerraffINeringsindustrin Fri
Som människoföda olämplig melass för framställning av pressjäst eller inaktiv jäst eller aminosyror (lycin) som avses i position 29.22 i tulltariffen Fri
ur 35.01.90 Kaseinater och andra kaseinderivat för framställning av brödglans som avses i tulltariffens position 21.06 Fri
Kaseinater och andra kaleinderivat för framställning av mediciner som avses i tulltariffpositionerna 30.04 och 30.06 och preventivtabletter som avses i position 30.06 Fri
Kaseinater och andra kaseinderivat för framställning av målarfärg och lack som avses i tulltariffpositionerna 32.08. 32.09 och 32.10 Fri
Kaseinater och andra kaseinderivat för framställning av kosmetiska produkter som avses i tulltariffpositionerna 33.04, 33.05, 33.06 och 33.07. Fri

* Kvoten kan fastställas med stöd av 6 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.