1512/1993

Given i Helsingfors den 18 juni 1993

Lag om ändring av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om upprättande av en stånd kommitté för EFTA-staterna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § lagen den 11 december 1992 om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om upprättande av en ständig kommitté för EFTA-staterna och

fogas till lagen en ny 2 a § som följer:

1 §

Bestämmelserna i det i Oporto den 2 maj 1992 mellan Republiken Finland, Republiken Island, Furstendömet Liechtenstein, Konungariket Norge, Schweiziska Edsförbundet, Konungariket Sverige och Republiken Österrike ingångna avtalet om upprättande av en ständig kommitté för EFTA-staterna samt protokollen och bilagan till det är, om de hör till området för lagstiftningen, i kraft så justerade som därom har överenskommits i det justeringsprotokoll som nämns i 2 mom.

Bestämmelserna i det i Bryssel den 17 mars

1993 mellan Republiken Finland, Republiken Island, Furstendömet Liechtenstein, Konungariket Norge, Konungariket Sverige och Republiken Österrike ingångna protokollet med justeringar av avtalet om en ständig kommitté för EFTA-staterna är, om de hör till området för lagstiftningen, i kraft så som därom har överenskommits.

2 a §

Stadganden och bestämmelser om ikraftträdande eller verkställighet av avtalet tillämpas inte på Schweiziska Edsförbundet.

Om tillämpningen av denna lag på Furstendömet Liechtenstein stadgas särskilt genom förordning.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 38/93
UtUB 12/93

Helsingfors den 18 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.