1506/1993

Given i Helsingfors den 22 december 1993

Förordning om ikraftträdande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och protokollet med justeringar av avtalet samt om ikraftträdande av lagen och lagen om ändring av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet och om tillämpningen av avtalet

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Huvudavtalet, protokollen och bilagorna i det i Oporto den 2 maj 1992 mellan Republiken Finland, Republiken Island, Furstendömet Liechtenstein, Konungariket Norge, Schweiziska Edsförbundet, Konungariket Sverige och Republiken Österrike samt Europeiska ekonomiska gemenskapen. Europeiska kol- och stålgemenskapen, Konungariket Belgien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Hellenska Republiken, Konungariket Spanien, Franska Republiken, Irland, Italienska Republiken, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Portugisiska Republiken och Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland ingångna avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet ) samt de rättsakter till vilka det hänvisas i EES-avtalets bilagor skall, sedan vissa bestämmelser i dem har godkänts genom en lag av den 11 december 1992 (1504/93), som även Ålands lagting för sin del har gett sitt bifall till, och sedan republikens president ratificerat dem den 11 december 1992 och ratifikationsinstrumentet samt Finlands regerings förklaring om tillämpning av avtalet beträffande Åland har deponerats hos Europeiska gemenskapernas råds sekretariat den 17 december 1992, träda i kraft den 1 januari 1994 så som därom har överenskommits.

2 §

Det i Bryssel den 17 mars 1993 mellan Republiken Finland, Republiken Island, Furstendömet Liechtenstein, Konungariket Norge, Konungariket Sverige och Republiken Österrike samt Europeiska ekonomiska gemenskapen, Europeiska kol- och stålgemenskapen. Konungariket Belgien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Hellenska Republiken, Konungariket Spanien, Franska Republiken, Irland, Italienska Republiken, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Portugisiska Republiken och Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland ingångna protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall, sedan vissa bestämmelser i det har godkänts genom en lag av den 18 juni 1993 (1505/93), som även Ålands lagting för sin del har gett sitt bifall till, och sedan republikens president ratificerat det den 18 juni 1993 och ratifikationsinstrumentet har deponerats hos Europeiska gemenskapernas råds sekretariat den 24 juni 1993, träda i kraft den 1 januari 1994 så som därom har överenskommits.

3 §

Justitieministeriet är i Finland den behöriga myndighet som avses i artikel 106 i EES-avtalet.

4 §

Beträffande protokoll 3 i EES-avtalet tillämpas endast tabell II, på det sätt som bestäms i artiklarna 1 och 10 i protokollet.

5 §

Tullstyrelsen bestämmer om behövliga ändringar i de ursprungsregler som avses i protokoll 4 i EES-avtalet enligt vad som stadgas i lagen om förfarandet vid ändring av de ursprungsregler som tillämpas i frihandelsavtal och andra tullpreferensarrangemang samt om bestämmelser i anslutning till dessa regler (460/93).

6 §

Statsrådets ministerier, statistikcentralen och de andra myndigheter som bestäms av finansministeriet är de nationella organ som avses i artikel 2.2 i rådets förordning (EURATOM, EEG) nr 1588/90 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor, till vilken det hänvisas i bilaga XXI till EES-avtalet.

7 §

De uppgifter som avses i rådets förordning (EEG) nr 1108/70 om införande av ett redovisningssystem för infrastrukturkostnader för transporter på järnväg, väg och inre vattenvägar, till vilken det hänvisas i bilaga XIII till EES-avtalet, lämnas enligt trafikministeriets anvisningar av Statsjärnvägarna, vägverket, sjöfartsverket och inrikesministeriet.

8 §

De anmälningar och upplysningar som avses i rådets förordning (EEG) nr 3820/85 om harmonisering av viss social lagstiftning om vägtransporter och i rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter samt i rådets direktiv 88/599/EEG om enhetligt förfarande vid kontroll av tillämpningen av förordning (EEG) nr 3820/85 om harmonisering av viss social lagstiftning om vägtransporter och av förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare för vägtransporter, till vilka det hänvisas i bilaga XIII till EES-avtalet, skall enligt trafikministeriets anvisningar lämnas av trafikministeriet, polisen, fordonsförvaltningen och domstolarna.

9 §

Om verkställigheten av vissa bestämmelser i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen och i rådets förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av den, till vilka det hänvisas i bilaga VI till EES-avtalet, stadgas eller bestäms särskilt.

10 §

Lagen den 11 december 1992 om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och om tillämpningen av avtalet (1504/93) och lagen den 18 juni 1993 om ändring av den (1505/93) samt denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

(Texten är bublicerad i fördragsseriens EES-avdelning band 1/94)

Helsingfors den 22 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Utrikesminister
Heikki Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.