1505/1993

Given i Helsingfors den 18 juni 1993

Lag om ändring av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och om tillämpningen av avtalet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § lagen den 11 december 1992 om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och om tillämpningen av avtalet och

fogas till lagen en ny 15 a § som följer:

1 §

Bestämmelserna i det i Oporto den 2 maj 1992 mellan Republiken Finland, Republiken Island, Furstendömet Liechtenstein, Konungariket Norge, Schweiziska Edsförbundet, Konungariket Sverige och Republiken Österrike samt Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG), Europeiska kol- och stålgemenskapen, Konungariket Belgien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Hellenska Republiken, Konungariket Spanien, Franska Republiken, Irland, Italienska Republiken, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Portugisiska Republiken och Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland ingångna avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) samt i bilagorna och protokollen till det och i bestämmelserna i de rättsakter till vilka det hänvisas i bilagorna till EES-avtalet är, om de hör till området för lagstiftningen, i kraft så justerade som därom har överenskommits i det justeringsprotokoll som nämns i 2 mom.

Bestämmelserna i det i Bryssel den 17 mars 1993 mellan Republiken Finland, Republiken Island, Furstendömet Liechtenstein, Konungariket Norge, Konungariket Sverige och Republiken Österrike samt Europeiska ekonomiska gemenskapen. Europeiska kol- och stålgemenskapen, Konungariket Belgien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Hellenska Republiken, Konungariket Spanien, Franska Republiken, Irland, Italienska Republiken, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Portugisiska Republiken och Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland ingångna protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är, om de hör till området för lagstiftningen, i kraft såsom därom har överenskommits.

15 a §

Stadganden och bestämmelser om ikraftträdande eller verkställighet av EES-avtalet tillämpas inte på Schweiziska Edsförbundet.

Om tillämpningen av denna lag på Furstendömet Liechtenstein stadgas särskilt genom förordning.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 38/93
UtUB 12/93

Helsingfors den 18 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.