1504/1993

Given i Helsingfors den 11 december 1992

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och om tillämpningen av avtalet

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 69 § 1 mom. riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 §

Bestämmelserna i det i Oporto den 2 maj 1992 mellan Republiken Finland, Republiken Island, Furstendömet Liechtenstein, Konungariket Norge, Schweiziska Edsförbundet, Konungariket Sverige och Republiken Österrike samt Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG), Europeiska kol- och stålgemenskapen, Konungariket Belgien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Hellenska Republiken, Konungariket Spanien, Franska Republiken, Irland, Italienska Republiken, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Portugisiska Republiken och Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland ingångna avtalet (EES-avtalet) om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) samt i huvudavtalet, bilagorna och protokollen till det och i bestämmelserna i de rättsakter till vilka det hänvisas i bilagorna till EES-avtalet är, om de hör till området för lagstiftningen, i kraft så som därom har överenskommits.

2 §

Ett stadgande i lag eller förordning får inte tillämpas, om det står i strid med:

1) ovillkorliga och tillräckligt exakta bestämmelser i EES-avtalets huvudavtal eller i dess protokoll eller bilagor,

2) en sådan bestämmelse i ett direktiv till vilken det hänvisas i EES-avtalets bilagor, om bestämmelsen i direktivet är ovillkorlig och tillräckligt exakt samt om den gäller enskilda personers förhållande till den offentliga makten och om det är förenligt med den enskildes rätt att inte tillämpa stadgandet i lagen eller förordningen, eller

3) en EEG-forordning som det hänvisas till i en bilaga till EES-avtalet.

3 §

Vad som sägs i 2 § gäller också bestämmelser i lag och förordning som står i strid med beslut av Gemensamma EES-kommittén, om besluten har verkställts på behörigt sätt.

4 §

Finansministeriet har rätt att besluta om sådana ändringar i de bestämmelser i protokoll 2-4 i EES-avtalet som gäller ursprungsregler och produkter som hör till avtalets tillämpningsområde och om vilka Gemensamma EES-kommittén med stöd av artikel 98 i huvudavtalet har rätt att besluta.

5 §

Handels- och industriministeriet får meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av följande av rådets förordningar, till vilka det hänvisas i bilaga IV till EES-avtalet:

1) rådets förordning (EEG) nr 1056/72 om anmälan till kommissionen av investeringsprojekt av intresse för gemenskapen inom petroleum-, naturgas- och elektricitetssektorerna,

2) rådets förordning (EEG) nr 1893/79 om införande av registrering i gemenskapen av import av råolja och/eller petroleumprodukter, samt

3) rådets förordning (EEG) nr 4152/88 om förlängning av giltighetstiden för förordningarna (EEG) nr 1893/79 och (EEG) nr 2592/79 om registrering av import av råolja.

6 §

Behörig myndighet enligt rådets förordning (EEG) nr 1612/68 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen, som nämns i bilaga V till EES-avtalet, är i Finland arbetsministeriet som på det sätt som anges i avtalet och i förordningen ger handräckning åt EFTA:s ständiga kommitté, EFTA:s övervakningsmyndighet och Europeiska gemenskapernas (EG:s) kommission. I fråga om den statistikföring som nämns i förordningen är dock arbetsministeriet och statistikcentralen gemensamt behöriga nationella myndigheter.

7 §

Behörig myndighet i Finland i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 1191/69 om medlemsstaternas åtgärder i fråga om allmän trafikplikt på järnväg, väg och inre vattenvägar, till vilken det hänvisas i bilaga XIII till EES-avtalet är trafikministeriet, som kan meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av förordningen.

Behörig myndighet i Finland enligt artikel 7-11 i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 1192/69 om införande av enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning, till vilken det hänvisas i bilaga XIII till EES-avtalet, är trafikministeriet som skall behandla och avgöra ansökningar om normalisering av järnvägsföretagens konton samt publicera sina beslut med anledning av dem. Statsrådet får meddela närmare föreskrifter om det ersättningsförfarande som nämns i förordningen.

8 §

I fråga om rådets förordning (EEG) nr 3820/85 om harmonisering av viss social lagstiftning om vägtransporter, till vilken det hänvisas i bilaga XIII till EES-avtalet, tillämpas i Finland också vad som bestäms i artiklarna 5.5 och 7.3 i förordningen. Om tillämpningen av de undantag som anges i artikel 13.1 i förordningen bestäms i Finland genom förordning. Om de undantag som anges i artikel 13.2 i förordningen beslutar trafikministeriet, som kan meddela närmare föreskrifter om beviljande av undantag.

En chaufför, som bryter mot bestämmelserna om körtider, raster och vilotider i den förordning av rådet som nämns i 1 mom. samt en arbetsgivare eller dennes ombud som bryter mot artikel 10, skall för körtidsförseelse dömas till böter eller fängelse i högst tre månader.

En arbetsgivare eller dennes ombud som bryter mot artikel 5 i den förordning av rådet som nämns i 1 mom. skall straffas i enlighet med 24 § lagen om skydd för unga arbetstagare (669/67).

Polisen skall övervaka att den förordning av rådet som nämns i 1 mom. följs. Arbetarskyddsmyndigheterna skall också övervaka att artikel 5 följs.

9 §

Konkurrensverket skall vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra diskriminering som nämns i artikel 50 i huvudavtalet.

För de uppgifter i en medlemsstat som avses i rådets förordning (EEG) nr 11/60 om avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor enligt artikel 79.3 i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, till vilken det hänvisas i bilaga XIII till EES-avtalet, svarar i Finland konkurrensverket.

Den som bryter mot en skyldighet i artikel 5.2 eller artiklarna 6, 11, 13 eller 16 c i rådets förordning nr 11/60 skall straffas enligt 27 § 1 mom. lagen om konkurrensbegränsning (480/92).

10 §

Behörig myndighet i Finland enligt de bestämmelser som nämns i bilaga XIV till avtalet är konkurrensverket, som skall ge handräckning åt EFTA:s övervakningsmyndighet och EG:s kommission enligt vad som därom har överenskommits. I den mån det är fråga om samarbete med EFTA:s övervakningsmyndighet och EG:s kommission för att utveckla de bestämmelser eller andra konkurrensregler i avtalet som nämns i bilaga XIV till avtalet skall dock handels- och industriministeriet vara behörig myndighet. Handels- och industriministeriet skall samarbeta med finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet eller trafikministeriet, om samarbetet gäller verksamhet inom dessa ministeriers verksamhetsområde.

Länsstyrelserna skall hjälpa konkurrensverket med att utföra de uppgifter som nämns i 1 mom.

Beslut som nämns i artikel 53.3 i huvudavtalet, genom vilka undantag görs från förbud enligt artikel 53.1 i fråga om en kategori av avtal mellan företag, en kategori av beslut mellan företagssammanslutningar eller en grupp av samordnade förfaranden skall verkställas genom förordning.

11 §

Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 om regler för bestämning av perioder, datum och frister som nämns i bilaga XVI till EES-avtalet skall utan hinder av lagen om beräknande av laga tid (150/30) tillämpas på tidsfrister, datum och tidpunkter som anges i de bestämmelser som nämns i bilagan.

12 §

Om val av representanter till EES gemensamma parlamentarikerkommitté stadgas särskilt.

13 §

Beslut enligt artikel 110 i huvudavtalet verkställs i Finland på samma sätt som en lagakraftvunnen dom som en domstol i Finland har meddelat i ett tvistemål. Justitieministeriet skall på ansökan förordna om verkställighet, om inte uppgiften genom förordning har ålagts någon annan myndighet.

14 §
Den som bryter mot tystnadsplikten enligt artikel 122 i huvudavtalet eller på något annat ställe i EES-avtalet skall för brott mot tystnadsplikt eller för brott mot tystnadsplikt av oaktsamhet dömas till straff i enlighet med 40 kap. 5 § strafflagen, även om gärningsmannen inte är tjänsteman eller offentligt anställd arbetstagare i paragrafens mening. Paragrafens stadgande om avsättning skall dock inte tillämpas på andra än tjänstemän.
15 §
Närmare stadganden om verkställigheten av de bestämmelser som nämns i 1 § utfärdas vid behov genom förordning. Om verkställighet av de EG-direktiv som det hänvisas till i bilagorna till EES-avtalet stadgas dock särskilt.
16 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som stadgas genom förordning. Om ikraftträdelsetidpunkten för rådets förordning (EEG) nr 2137/85 om europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG), som nämns i bilaga XXII till avtalet stadgas särskilt genom lag.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 95 och 217/92
UtUB 16/92

Helsingfors den 11 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Utrikesminister
Paavo Väyrynen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.