1502/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/92) 108 § 1 mom.,

ändras 42 § 3 mom., 46 § 2 mom., det inledande stycket i 49 §, 50 § 1 mom., 58 § 3 och 4 mom., 107 § 2 mom., 123, 139 och 146 §§, rubriken för 149 § samt 1 och 3 mom., 151 § 1 mom. och 152 § 2 och 3 mom. samt

fogas till lagen en ny 54 a §, till 82 § ett nytt 4 mom., till 86 § ett nytt 2 mom., till 96 § ett nytt 7 mom., till 143 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 30 april 1993 (391/93) nya 7 och 8 mom. och till 144 § nya 5 och 6 mom., varvid de nuvarande 5 och 6 mom. blir 7 och 8 mom., som följer:

42 §
Kapitalinkomstandelen av dividender från andra bolag än börsbolag

Om i ett aktiebolag som bedriver näringsverksamhet en delägare, som enligt 2 § 6 mom. lagen om pension för arbetstagare inte anses stå i arbetsförhållande till aktiebolaget, har använt en skuld med ränta för förvärv av aktier, dras skulden av från värdet av hans aktier när kapitalinkomstandelen av dividender från bolaget räknas ut.

46 §
Uträkning av överlåtelsevinst

Har den överlåtna egendomen förvärvats vid avvittring, beräknas ägartiden och anskaffningsutgiften med hänsyn till det fång som är tidigare än avvittringen.

49 §
Partiellt skattefria överlåtelsevinster

När det skattepliktiga beloppet av en överlåtelsevinst för en annan skattskyldig än ett samfund, ett öppet bolag eller ett kommanditbolag räknas ut skall från överlåtelsepriset dras av minst 80 procent, om


50 §
Överlåtelseförlust

Förlust som har uppkommit vid överlåtelse av egendom skall dras av från vinst som erhållits vid överlåtelse av egendomen under skatteåret eller de tre följande åren i samma mån som vinst uppkommer, och den skall inte beaktas när underskottet för kapitalinkomstslaget fastställs. Med överlåtelseförlust jämställs förfall av standardiserad option och sådan värdeminskning på ett värdepapper, som på grund av konkurs eller av någon annan därmed jämförbar orsak kan anses vara slutlig.


54 a §
Eftermarknadsgottgörelse

En skattskyldig har rätt att från sina kapitalinkomster som utgifter för inkomstens förvärvande också dra av eftermarknadsgottgörelse. Med eftermarknadsgottgörelse avses en gottgörelse som någon fått eller betalt i samband med överlåtelse av masskuldebrev och som motsvarar den ränta som har uppkommit under tiden mellan räntebetalningsdagen och dagen för överlåtelsen av masskuldebrevslånet.

58 §
Ränteutgifter

En skattskyldig har inte rätt att dra av räntor som har betalts

1) som understöd enligt 7 § 3 mom. lagen om studiestöd,

2) på lån som har beviljats med stöd av 7 § 1 mom. 1–4 punkten aravalagen eller på lån som den 1 januari 1991 eller senare har beviljats med stöd av 6 § 1 mom. 5 eller 6 punkten lagen om bostadsproduktion.

En skattskyldig har inte heller rätt att dra av räntor som gäller ränteinkomst eller eftermarknadsgottgörelse i samband med överlåtelse av masskuldebrev enligt lagen om källskatt på ränteinkomst.


82 §
Stipendier, understöd och hederspris

Som stipendier enligt 1 mom. betraktas även stipendier och understöd som avses i 1 § lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare.

86 §
Sidoarv

Arv eller gåva är dock inte skattepliktig inkomst, om en del av den arvs- eller gåvoskatt som påförts har lämnats odebiterad eller betalningstiden för en del av skatten har förlängts enligt lagen om skatt på arv och gåva.

96 §
Avdrag för pensionsförsäkringspremie

Avdraget för pensionsförsäkringspremie görs från den makes förvärvsinkomst som har yrkat avdraget. Yrkandet skall framställas innan beskattningen för det år som avdraget gäller har slutförts. Om avdraget inte kan göras så som makarna yrkat, görs det i första hand från den makes inkomster för vilken beloppet av nettoförvärvsinkomsten vid statsbeskattningen är större.

107 §
Avardagsrätten för den som bott i Finland en del av året

Rätt till pensionsinkomstavdrag vid statsbeskattningen samt till andra avdrag från förvärvsinkomsterna vid kommunalbeskattningen än grundavdrag har endast sådana fysiska personer som största delen av skatteåret har varit bosatta i Finland.

123 §
Fusioners inverkan på rätten att dra av förluster

Vid fusion mellan samfund har det övertagande samfundet rätt att enligt 119 och 120 §§ från sin beskattningsbara inkomst dra av det överlåtande samfundets förlust, om det övertagande samfundet eller dess delägare eller medlemmar eller samfundet och dess delägare eller medlemmar tillsammans från ingången av förluståret har ägt över hälften av aktierna eller andelarna i det överlåtande samfundet. Ett övertagande andelslag eller en övertagande sparbank har dock alltid rätt att dra av det överlåtande andelslagets eller den överlåtande sparbankens sådana förluster som har uppkommit under det skatteår då fusionen skedde eller under de två föregående skatteåren.

139 §
Räntor som avses i lagen om källskatt på ränteinkomst

Ränta enligt lagen om källskatt på ränteinkomst är inte skattepliktig inkomst enligt denna lag.

143 §
Vissa övergångsstadganden

Vid beskattningen för 1994 och 1995 är det sysselsättningsstöd enligt sysselsättningsförordningen (130/93) som en fysisk person erhållit genom annat än näringsverksamhet, jordbruk eller skogsbruk, inte skattepliktig inkomst.

Vid kommunalbeskattningen för 1994 dras före grundavdraget som avdrag på förvärvsinkomsten vid kommunalbeskattningen från den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst 5 procent av annan förvärvsinkomst än pensionsinkomst för den del som överstiger 20 000 mark. Avdraget är dock högst 2 000 mark. Om den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger 80 000 mark minskar avdraget med 5 procent för den del med vilken nettoförvärvsinkomsten överstiger 80 000 mark.

144 §
Extra ränteavdrag

Om makarna skiljer sig eller varaktigt flyttar isär i avsikt att upphöra med samlevnaden, kan avdraget eller hälften av avdraget för den återstående delen av den tid för vilken det beviljas överföras på den andra av makarna. Överföringen av ett extra ränteavdrag inverkar dock inte på avdragets storlek. Yrkande på överföring av avdrag skall framställas innan beskattningen slutförts för det skatteår under vilket makarna har skiljt sig eller varaktigt flyttat isär. Om de skattskyldiga framställer skilda yrkanden i saken, beviljas avdraget vardera till hälften.

Om den av makarna som beviljats det extra ränteavdraget avlider, beviljas avdraget den efterlevande maken räknat från skatteåret efter dödsåret.


146 §
Bostadsavdrag under övergångsperioden

Om en skattskyldig före 1993 har beviljats bostadsavdrag som avses i 146 a eller 167 a § i den lag om skatt på inkomst och förmögenhet (1240/88) som gällde före denna lag och om dess belopp uträknat för skatteåret vore större än underskottsgottgörelsen enligt 131 §, beviljas bostadsavdragets belopp som underskottsgottgörelse.

Bostadsavdragets fulla belopp, på vilket skatteårets avdrag räknas ut, anses vara 8 000 mark. Barnförhöjningarna beaktas till de belopp som tillämpas vid beskattningen för 1992.

149 §

Fastställande av kapitalinkomstandelen av företagsinkomst under övergångsperioden

Med avvikelse från 38–40 §§ skall kapitalinkomstandelen av företagsinkomst under skatteåren 1993 och 1994 beräknas på basis av de nettotillgångar som vid utgången av skatteåret hänför sig till näringsverksamhet eller jordbruk eller till en sammanslutnings näringsverksamhet eller jordbruk.


Yrkande om saken skall framställas innan beskattningen för det skatteår som yrkandet gäller har slutförts.


151 §
Fysiska personers och dödsbons förluster för skatteår före 1993

Fysiska personers och dödsbons vid statsbeskattningen fastställda förluster från skatteår före skatteåret 1993 skall dras av från skatteårets vid statsbeskattningen fastställda förvärvsinkomst och den överskjutande delen från kapitalinkomsten. Den förlust som vid statsbeskattningen har fastställts för grådsbruk skall dock först dras av högst till ett belopp som motsvarar det sammanlagda beloppet av de i skatteårets förvärvsinkomst och kapitalinkomst ingående beloppen av den företagsinkomst av jordbruket som skall fördelas och antingen kapitalinkomsten av skogsbruket efter att skogsavdrag, utgiftsreservering och utgifter för förvärvande av skogsinkomst har dragits av eller den nettoinkomst av skogsbruk som avses i 11 § inkomstskattelagen för gårdsbruk, samt värdet av skattepliktigt leveransarbete.


152 §
Samfunds, näringssammanslutningars och samfällda förmåners förluster från skatteår före 1993

Om ett samfund, en näringssammanslutning eller en samfälld förmån under skatteåret 1993 inte har någon förvärvskälla som hänför sig till jordbruk, skall hälften av de för varje skatteår före skatteåret 1993 vid stats- och kommunalbeskattningen fastställda sammanlagda förlusterna fördelas för att dras av från den skattskyldiges

1) inkomst av näringsverksamhet och

2) inkomst från personlig förvärvskälla, i det förhållande som den skattskyldiges vid kommunalbeskattningen under förluståret fastställda

1) sammanlagda förluster från rörelse- och yrkesförvärvskällorna och

2) förlust från den personliga förvärvskällan samt de sammanlagda förlusterna från fastighetsförvärvskällorna står till varandra.

Såsom delvis skattefria samfunds förluster avdras de för respektive skatteår fastställda förlusterna så att förlust från en näringsförvärvskälla dras av från inkomsten från näringsverksamhetens förvärvskälla, förlust från ett gårdsbruks förvärvskälla dras av från inkomsten från jordbrukets förvärvskälla och förlust från en fastighetsförvärvskälla dras av från inkomsten från den personliga förvärvskällan. Om det inte finns någon förvärvskälla som hänför sig till jordbruk under skatteåret 1993, skall gårdsbrukets förlust dras av från inkomsten från den personliga förvärvskällan. Allmännyttiga samfunds för skatteår före skatteåret 1993 fastställda förluster från fastighetsförvärvskällor dras av från inkomsten från den personliga förvärvskällan och gårdsbrukets förluster från inkomsten från jordbrukets förvärvskälla. Om det inte finns någon förvärvskälla som hänför sig till jordbruk under skatteåret 1993, skall gårdsbrukets förlust dras av från inkomsten från den personliga förvärvskällan. Hälften av de vid stats- och kommunalbeskattningen fastställda förlusterna från en rörelseförvärvskälla dras av från rörelseinkomsten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1994. Dock tillämpas 42 § 3 mom., 46 § 2 mom., det inledande stycket i 49 §, 50 § 1 mom., 58 § 3 mom., 86 § 2 mom., 123 och 139 §§, 144 § 5 mom., 146 § 1 mom., 149 § 1 och 3 mom., 151 § 1 mom. samt 152 § 2 och 3 mom. första gången redan vid beskattningen för 1993 och 82 § 4 mom. vid beskattningen för 1991.

RP 195/93
LM 56/93
StaUB 74/93

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.