1498/1993

Utfärdat i Helsingfors den 29 december 1993

Försvarsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer inom försvarsministeriets förvaltningsområde

Försvarsministeriet har med stöd av 8 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Med försvarsministeriets förvaltningsområde avses i detta beslut i överensstämmelse med 2 § förordningen om försvarsministeriet försvarsministeriet och de förvaltningsenheter som är underställda ministeriet, med undantag av Statens beklädnadsfabrik.

2 §
Avgiftsfri offentligrättslig prestation

En avgiftsfri offentligrättslig prestation inom försvarsministeriets förvaltningsområde är ett sådant tillståndsbeslut angående ansökan om import av explosionsfarliga ämnen som avses i förordningen om explosionsfarliga ämnen inom försvarsministeriets förvaltningsområde (35/82).

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) och för vilka försvarsministeriets förvaltningsområde uppbär fasta avgifter som motsvarar prestationernas självkostnadsvärde är

1) försvarsministeriets beslut angående ansökan om exporttillstånd enligt lagen om export och transitering av försvarsmateriel (242/90), för vilket avgiften är 445 mark,

2) beslut som försvarsministeriet meddelar i egenskap av rättsmedelsinstans och som avses i 26 § 1 mom. Lagen om Finlands deltagande i fredsbevarande verksamhet som utövas av Förenta Nationerna och Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (514/84), för vilket avgiften är 450 mark, samt

3) huvudstabens tillståndsbeslut angående ansökan om flygfotograferingstillstånd enligt förordningen om flygfotografering av vissa områden och objekt (858/93), för vilket avgiften är 410 mark.

4 §
Prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder

Prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som försvarsministeriets förvaltningsområde pris sätter enligt affärsekonomiska grunder är

1) användning av lokaler, inventarier och anordningar samt avlönad personal och värnpliktiga i uppgifter utanför försvarsministeriets förvaltningsområde, med undantag av handräckning enligt lagen om försvarsmaktens handräckning till polisen (781/80) eller sådana fall i vilka skötseln av uppgifterna omedelbart stöder förvaltningsområdets egen verksamhet eller är av betydelse för skötseln av relationerna till intressentgrupper,

2) sådan på beställning baserad service för utomstående som gäller underhåll, reparation och tillverkning av lösegendom,

3) transport eller annan arbetsprestation för utomstående med försvarsmaktens fordon,

4) transport eller annan arbetsprestation för utomstående med militärt luftfartyg,

5) transport eller annan arbetsprestation för utomstående med försvarsmaktens fartyg,

6) fastighetsskötselservice,

7) fastighetsunderhållsservice,

8) byggservice,

9) måltidsservice för utomstående,

10) psykologiska lämplighetstest för utomstående,

11) undersökningar som den civila luftfartspersonalen genomgår,

12) telefunktionens tjänster för utomstående,

13) film- och bildarkivsservice för utomstående,

14) museiservice,

15) ADB-prestationer för utomstående,

16) kemiska och fysikaliska undersökningar för utomstående,

17) tvättinrättningsservice för utomstående,

18) vård av utomståendes djur,

19) mätnings- och testningsservice för utomstående,

20) hyperbar behandling för utomstående,

21) militärfilmföreställningar,

22) producerade och utgivna publikationer som på beställning tillställs kunder utanför försvarsministeriets förvaltningsområde,

23) ljuskopior, andra avskrifter eller elektroniska upptagningar samt tryckningstjänster för utomstående,

24) expediering och postning av handlingar och annat material till utomstående, om detta inte ingår i det pris som uppbärs för materialet,

25) utredningar och undersökningar för utomstående,

26) biblioteks-, arkiv- och informationstjänster för utomstående,

27) annonser och meddelanden i publikationer på försvarsminiteriets förvaltningsområde,

28) försäljning av virke till utomstående, samt

29) andra på beställning eller uppdrag baserade prestationer till utomstående.

5 §
Sjukhusavgifter

Om avgifter som på försvarsmaktens sjukhus uppbärs hos andra patienter än sådana för vars hälsovård försvarsmakten ansvarar stadgas i 5 § lagen om hälsovården inom försvarsmakten.

6 §
Myndighet som beslutar om avgifter

Om avgifter som prissätts enligt affärsekonomiska grunder beslutar den myndighet som producerar prestationerna. Inom försvarsmakten beslutar likväl huvudstaben om avgifterna.

7 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994 och gäller till utgången av år 1996. Stadgandena i 4 § 6–8 punkten träder dock i kraft den 1 april 1994.

De avgifter som anges i beslutet uppbärs för prestationer som har beställts under den tid beslutet är i kraft.

Helsingfors den 29 december 1993

Försvarsminister
Elisabeth Rehn

Tf. avdelningschef
Juhani Hukari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.