1484/1993

Utfärdat i Helsingfors den 9 december 1993

Trafikministeriets beslut om Teleförvaltningscentralens avgifter

Trafikministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

I detta beslut bestäms om Teleförvaltningscentralens avgiftsbelagda prestationer och grunderna för dessa samt om fasta avgifter för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter

I 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka Teleförvaltningscentralen uppbär fasta avgifter som bestäms i 6 och 8–16 §§ i detta beslut, är:

1) givande av rätt att inneha och använda andra radiosändare som är beroende av tillstånd än sådana som avses i 4 §,

2) tillsyn över andra icke tillståndspliktiga radiosändare än mobilteleapparater eller sådan abonnentutrustning som är ansluten till radiosystemet i ett fast abonnentnät som fungerar inom frekvensområden på 3 400–3 500 MHz,

3) typgodkännande eller godkännande av radioanläggningar,

4) kontroll av radiostationer,

5) besiktning av radiostationer på fartyg,

6) behörighetsexamen för radiokommunikation,

7) behörighetsintyg för radiokommunikation,

8) typgodkännande av teleterminalutrustning,

9) tillstånd som beviljats med stöd av 10 § 4 mom. telelagen (183/87) för anslutning av teleterminalutrustning till ett allmänt telenät,

10) bemyndigande av teleentreprenörer samt

11) tillsyn över teleentreprenadverksamhet.

3 §
Offentligrättsliga prestationer till självkostnadspris

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka Teleförvaltningscentralen uppbär en avgift som den fastställer enligt prestationens självkostnadsvärde, är:

1) skyddande av radiomottagningsstationer mot störningar och

2) förnyad kontroll av telenät som byggts av teleentreprenörer.

4 §
Prestationer som till sitt pris avviker från självkostnads värdet

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka Teleförvaltningscentralen uppbär en i 6 § 3 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten avsedd avgift som avviker från prestationens självkostnadsvärde, är prestationer i vilka det ges rätt att inneha och använda radiosändare som är beroende av tillstånd när dessa är anslutna till

1) basstationer i mobilnät,

2) basstationer för sådana personsökningssystem som används i den allmänna televerksamheten,

3) basstationer för TFTS-systemet samt

4) radiosystem i fasta abonnentnät som fungerar inom frekvensområden på 3 400–3 500 MHz.

5 §
A Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

I 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda prestationer som Teleförvaltningscentralen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är:

1) anteckningar om godkännande av teleterminalutrustning,

2) anteckningar om godkännande av en radiosändare, om för tillsynen över denna inte uppbärs tillsynsavgift enligt 8 §,

3) de trycksaker som inte hör till sådan informationsverksamhet som bedrivs med små kostnader,

4) den utbildning som inte hör till sådan informationsverksamhet som bedrivs med små kostnader,

5) ljuskopior, elektriska upptagningar eller andra kopior eller utdrag ur något av Teleförvaltningscentralens dokument,

6) sådant sändande av dokument för vars del kostnaderna inte ingår i avgifterna för någon annan avgiftsbelagd prestation som nämns i detta beslut samt

7) andra prestationer av Teleförvaltningscentralen som grundar sig på uppdrag.

6 §
Tillståndsavgifter för radiosändare

För rätten att inneha och använda radiosändare som är beroende av tillstånd uppbärs årligen tillståndsavgift enligt följande:

1) amatörradiosändare 80 mk
2) VHF/UHF-sändare i landmobiltrafik, VHF/UHF-stationer på fartyg eller luftfartyg eller fjärrmätnings-, fjärrstyrnings- eller kontrollsändare 95 mk
3) fartygs satellitjordstationer eller MF/HF-stationer eller luftfartygs satellitjordstationer eller MF/HF-stationer 200 mk
4) VHF/UHF-fyrsändare 300 mk
5) icke-koordinerade satellitjordstationssändare i fast trafik eller andra fasta VHF/UHF-sändare i landmobiltrafik än basstationssändare i mobilnät, i TFTS-systemet eller i personsökningssystem som används i den allmänna televerksamheten 360 mk
6) rundradiosändare med låg effekt (högst 300 W), LF/MF-fyrsändare eller andra radiolänksändare än sändare som är anslutna till radiosystemet i ett fast abonnentnät som fungerar inom frekvensområden på 3 400–3 500 MHz 530 mk
7) fasta MF/HF-sändare, rundradiosändare med mellanhög eller hög effekt (över 300 W) eller andra radarsändare än radarsändare på fartyg eller luftfartyg 770 mk
8) koordinerade satellitjordstationssändare i fast trafik 880 mk

För rätten att inneha och använda andra än i 1 mom. eller 7 § avsedda radiosändare som är beroende av tillstånd uppbärs en tillståndsavgift, på samma sätt som en tillståndsavgift uppbärs enligt 1 mom. för närmast motsvarande utrustning.

7 §
Frekvensavgifter

För rätten att inneha och använda radiosändare som är beroende av tillstånd och anslutna till basstationer i mobilnät, radiosystem i fasta abonnentnät som fungerar inom frekvensområden på 3 400–3 500 MHz, TFTS-systemet eller personsökningssystem som används i den allmänna televerksamheten uppbärs årligen en frekvensavgift enligt följande schema:

1) mobilnät K1* K2* K3* (frekvensband/25 kHz)* 12 400 mk
2) radiosystem i fasta abonnentnät K1* K2* K3* (frekvensband/25 kHz)* 12 400 mk
3) personsökningssystem K1* K2* (frekvensband/25 kHz)* 12 400 mk
4) TFTS-systemet K1* (frekvensband/25 kHz)* 12 400 mk

Ett frekvensband består av det totala antalet radiofrekvensband som har anvisats ett radiosystem.

K1 är en frekvensbandskoefïicient vars storlek bestäms enligt det frekvensområde som har anvisats tillståndshavaren. Frekvensbandskoefficienterna är:

Frekvensområde K1
under 470 MHz 1
470–960 MHz 0,8
960–3 000 MHz 0,6
3 000–10 000 MHz 0,5

K2 är en täckningsområdeskoefficient som bestäms enligt det område där en tillståndshavare har rätt att använda ett radiosystem. Koefficienten är av storleken 1 inom det område med användningsrätt som täcker hela Finland. Täckningsområdeskoefficienten för ett begränsat område med användningsrätt utgörs av summan av arealerna för ett område med användningsrätt och ett nedan definierat skyddsområde dividerat med Finlands areal.

K3 är en startkoefficient som bestäms enligt den tidpunkt då användningsrätten för de frekvenser som anvisats tillståndshavarens radiosystem trädde i kraft. Startkoefficienterna är:

Användningstid K3
1:a faktureringsåret 0,2
2:a faktureringsåret 0,2
3:e faktureringsåret 0,4
4:e faktureringsåret 0,6
5:e faktureringsåret 0,8
6:e faktureringsåret eller ett senare faktureringsår 1

Det skyddsområde som nämns ovan i 4 mom. består av en 20 kilometer bred zon som omringar det område med användningsrätt som anvisats ett radiosystem. Ett skyddsområde omfattar dock inte havsområden eller områden som överskrider riksgränsen. Ett område som sträcker sig till ett område där en tillståndshavare har rätt att använda ett annat motsvarande radiosystem betraktas inte heller som ett skyddsområde ifall tillståndshavarna sinsemellan koordinerar användningen av frekvenser. Vid bestämmande av täckningsområdeskoefficient för radiosystemet i ett fast abonnentnät beaktas skyddsområdet inte.

Den frekvensavgift för AutoNet-mobilnätet som uppbärs hos en tillståndshavare består av den kalkylerade frekvensavgift för hela AutoNet-nätet som fastställs enligt ovan bestämda grunder, multiplicerat med det antal radiokanaler som vid faktureringstidpunkten står till tillståndshavarens förfogande och dividerad med det totala antalet radiokanaler som vid ingången av innevarande kalenderår har stått till förfogande för dem som har tillstånd till basstationer i hela AutoNet-nätet.

På ändringar i frekvensband eller områden med användningsrätt som anvisats en tillståndshavare tillämpas samma startkoefficient som den som tillämpas på sådana frekvensband och områden med användningsrätt som redan är i bruk.

8 §
Tillsynsavgifter för radiosändare

För icke tillståndspliktiga radiosändare, som har tillverkats i Finland för saluhållande eller användning i landet eller tullklarerats, skall av tillverkaren eller importören uppbäras tillsynsavgift enligt följande:

1) radiostyrningssystem för miniatyrmodell eller kontroll-, larm-, fjärrmätnings-, fjärrstyrnings- eller dataöverföringsapparat med en sändareffekt på högst 10 mW och som fungerar inom frekvensområden på 26,825–27,255 MHz, 40,665–40,785 MHz eller 433,050–434,790 MHz eller styrnings-, spanings- eller larmradar med en sändareffekt på högst 10 mW och som fungerar inom frekvensområden på 2400,00–2483,500 MHz 25 mk
2) sladdlös telefon 35 mk
3) LA-telefon, PR-27-telefon, radiomikrofon, personsökarsändare, sändare för DSRR-systemet, sändare för det trådlösa lokalnätet (RLAN) eller annan icke tillståndspliktig kontroll-, larm-, fjärrmätnings-, fjärrstyrnings- eller dataöverföringsapparat än en sådan som avses i 1 punkten eller annan icke tillståndspliktig styrnings-, spanings- eller larmradar än en sådan som avses i 1 punkten 55 mk

För andra icke tillståndspliktiga radiosändare än sådana som avses i 1 mom., mobilteleapparater eller sådan abonnentutrustning som är ansluten till radiosystemet i ett fast abonnentnät som fungerar inom frekvensområden på 3 400–3 500 MHz, uppbärs samma tillsynsavgift som den tillsynsavgift som enligt 1–3 punkten uppbärs för närmast motsvarande icke tillståndspliktiga radiosändare.

9 §
Avgifter för godkännande av radioanläggningar

För typgodkännande av radioanläggningar eller godkännande av enskilda anläggningar uppbärs en avgift för godkännande enligt följande:

1) nationellt typgodkännande av radioanläggningar 1 500 mk
2) typgodkännande av produktgrupper av radioanläggningar eller svåra och tidskrävande nationella typgodkännanden 3 000 mk
3) godkännande av enskilda radioanläggningar 200 mk

Om den avgift för godkännande som bestäms i 1 mom. är oskäligt hög i jämförelse med de kostnader som typgodkännandet föranleder Teleförvaltningscentralen, uppbärs i stället för avgiften för godkännande enligt 1 mom. en avgift enligt prestationens självkostnadsvärde.

För kontroll av mätningsprotokoll som satts upp av andra än av Teleförvaltningscentralen befullmäktigade kontrollanstalter och som gäller typgodkännande eller godkännande av enskilda anläggningar eller för kontroll av andra utredningar om radioanläggningar som skall godkännas uppbärs 350 mk per arbetstimme förutom den avgift för godkännande av radioanläggningar som nämns i 1 mom.

10 §
Kontrollavgifter för radiostationer

För idrifttagningskontroll eller ändringskontroll av radioanläggningar eller radiostationer uppbärs en kontrollavgift om 5 000 mk.

11 §
Avgifter för besiktning av radiostationer på fartyg

För besiktning av radiostationer eller radioanläggningar på fartyg uppbärs besiktningsavgifter enligt följande:

Fartyg Inom Finland Utomlands
Grundbesiktning:
1) radiostationer på fartyg i inrikestrafik... 1 400 mk 2 500 mk
2) radiostationer på fartyg i internationell trafik vilka mäter under 300 bruttoregisterton 2 400 mk 4 300 mk
3) radiostationer som endast har en radiotelefonanläggning 3 450 mk 6 200 mk
4) radiostationer som har radiotelefon- eller radiotelegrafanläggningar eller motsvarande 4 300 mk 7 050 mk
5) radiostationer på fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A 1 1 900 mk 3 800 mk
6) radiostationer på fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A 2 3 450 mk 6 200 mk
7) radiostationer på fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A 3 eller A 4 4 550 mk 7 400 mk
Periodisk besiktning:
1) radiostationer på fartyg i inrikestrafik 950 mk 1 700 mk
2) radiostationer på fartyg i internationell trafik vilka mäter under 300 bruttoregisterton 1 900 mk 3 800 mk
3) radiostationer som endast har en radiotelefonanläggning 2 750 mk 5 500 mk
4) radiostationer som har radiotelefon – eller radiotelegrafanläggningar eller motsvarande 3 300 mk 6 050 mk
5) radiostationer på fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A 1 1 400 mk 3 325 mk
6) radiostationer på fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A 2 2 750 mk 5 500 mk
7) radiostationer på fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A 3 eller A 4 3 500 mk 6 300 mk
Extra besiktning och besiktning av att en vid besiktning konstaterad brist har avhjälpts:
1) radiostationer på fartyg i inrikestrafik 550 mk 1 000 mk
2) radiostationer på fartyg i internationell trafik vilka mäter under 300 bruttoregisterton 1 200 mk 2 550 mk
3) radiostationer som endast har en radiotelefonanläggning 1 700 mk 3 050 mk
4) radiostationer som har radiotelefon- eller radiotelegrafanläggningar eller motsvarande 2 050 mk 3 600 mk
5) radiostationer på fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A 1 850 mk 1 550 mk
6) radiostationer på fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A 2 1 700 mk 3 000 mk
7) radiostationer på fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A 3 eller A 4 2 150 mk 3 900 mk

Då storleken på de fasta avgifterna för besiktningar som skall göras utomlands bestämts har de kostnader som uppstår för resor utomlands på grund av dessa besiktningar inte beaktats. För en sådan besiktning uppbärs utöver kostnaderna enligt 1 mom. de resekostnader till fullt belopp som inte ingår i den fasta avgiften.

Om besiktningen inte kan utföras på avtalad tid och detta beror på redaren eller fartygsbefälhavaren, uppbärs hälften av den fasta avgiften enligt 1 mom. samt full ersättning för de resekostnader som skall uppbäras enligt 2 mom.

12 §
Avgifter för examen för radiokommunikation

För en examen för styrkande av sådan speciell behörighet som krävs för användning av radiosändare eller för en delexamen för sådan examen uppbärs av examinanden varje gång han deltar en avgift för radioexamen som följer:

1) allmän examen för radiooperatörer inom sjöfarten (General Operator's Certificate GOC) eller allmän examen för radiotelefonister 450 mk
2) begränsad examen för radiooperatörer inom sjöfarten (Restricted Operator's Certificate ROC) eller begränsad examen för radiotelefonister 400 mk
3) examen för radiotelefonister inom Sjö-VHF-nätet 270 mk
4) delexamen för radioamatörexamen 77 mk

För delexamen för en behörighetsexamen som avses i 1–3 punkten uppbärs av examinanden varje gång han deltar halva beloppet av den avgift som uppbärs för examen.

För andra än i 1 mom. nämnda behörighetsexamina eller delexamina uppbärs examensavgift i enlighet med den avgift som enligt 1 mom. uppbärs för den mest jämförbara examen eller delexamen.

13 §
Avgifter för intyg över radiokommunikationsexamen

För ett behörighetsintyg som utfärdas över en examen som avses i 12 § uppbärs en avgift om 260 mk.

14 §
Avgifter för godkännande av teleterminalutrustning

För nationellt typgodkännande av teleterminalutrustning uppbärs en avgift om 1 500 mk.

För ett tillstånd för anslutning av sådan teleterminalutrustning till ett allmänt, telenät, för vars del kraven på nätanslutningsegenskaper inte uppfylls på ett sådant sätt som bestäms i 21 § 3 mom. telelagen, eller för ansökan om sådant tillstånd som givits ett förkastande beslut, uppbärs en avgift om 500 mk.

15 §
Registreringsavgifter för teleentreprenadverksamhet

För bemyndigande av en person eller ett företag att utöva teleentreprenadverksamhet eller för ändring av entreprenadklassen i ett bemyndigande uppbärs en registreringsavgift om 300 mk.

16 §
Tillsynsavgifter för teleentreprenadverksamhet

Av teleentreprenörer uppbärs ärligen en tillsynsavgift för teleentreprenadverksamhet enligt följande:

1) teleentreprenörer som har bemyndigande att bygga inomhusnät för telefoner på entreprenad 1 800 mk
2) teleentreprenörer som har bemyndigande att bygga centralantennsystem på entreprenad 1 800 mk
3) teleentreprenörer som har bemyndigande att bygga inomhusnät för telefoner och centralantennsystem på entreprenad 3 000 mk
4) teleentreprenörer som har bemyndigande att bygga endast egna teleinomhusnät på entreprenad 300 mk

Av teleentreprenörer som har bemyndigande för en engångsentreprenad uppbärs en tillsynsavgift om 300 mk.

17 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 9 december 1993

Trafikminister
Ole Norrback

Regeringsråd
Harri Pursiainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.