1473/1993

Given i Helsingfors den 22 december 1993

Förordning om ändring av förordningen om fastställande av lön som läggs till grund för dagpenning avvägd enligt förtjänsten

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 5 § förordningen den 9 november 1984 om fastställande av lön som läggs till grund för dagpenning avvägd enligt förtjänsten (754/84), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 3 april 1992 (298/92), samt

fogas till 1 § ett nytt 4 mom. som följer:

1 §

Om en person innan han blev arbetslös har varit företagare i överensstämmelse med 5 § 1 mom. 8 punkten lagen om utkomstskydd för arbetslösa i högst 18 månader, och han inte omedelbart före inledandet av företagsverksamheten har fått dagpenning avvägd enligt förtjänsten, bestäms löneinkomsten på basis av den situation som rådde då företagsverksamheten inleddes.

5 §

Blir någon på nytt arbetslös inom 27 veckor från utgången av föregående arbetslöshetsperiod eller efter att av orsaker som avses i 16 § 4 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa ha varit förhindrad att vara på arbetsmarknaden, skall den löneinkomst som läggs till grund för dagpenningen inte bestämmas på nytt, om inte personen i fråga anför grunder för att den dagpenning som bestäms på basis av nya inkomstuppgifter skulle bli 10 procent större än tidigare betald dagpenning. Löneinkomsten bestäms inte heller på nytt om personen i fråga från utgången av föregående arbetslöshetsperiod har varit företagare i överensstämmelse med 5 § 1 mom. 8 punkten lagen om utkomstskydd för arbetslösa i högst 18 månader.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas på personer som har inlett företagsverksamhet efter att förordningen har trätt i kraft.

Helsingfors den 22 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.