1471/1993

Given i Helsingfors den 22 december 1993

Lag om ändring av lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 december 1990 om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/90) 11 § 1 och 2 punkten, 35 §, i 36 § 1 mom. det inledande stycket, 36 § 2 mom. samt 37–39 §§ och

fogas till 11 § ett nytt 2 mom. som följer:

11 §

För generationsväxlingspension krävs att den gårdsbruksenhet som skall överlåtas

1) inte understiger minimistorleken för gårdsbruksenheter, vilken anses vara två hektar åker,

2) är fortbeståndsduglig så att den uppfyller de krav som ställs på likviditeten enligt vad som stadgas närmare genom förordning, och


Om maximistorleken för en gårdsbruksenhet som skall överlåtas kan stadgas genom förordning.

35 §

För verkställigheten av denna lag svarar jord- och skogsbruksministeriet, landsbygdsnäringsdistrikten, kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter samt lantbruksföretagarnas pensionsanstalt enligt lagen om pension för lantbruksföretagare. Nämnda anstalt kallas i denna lag pensionsanstalten.

För de uppgifter som ankommer på kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter svarar ett i lagen om förvaltningen av landsbygdsnäringar i kommunerna (1558/91) avsett kollegialt organ, eller de tjänsteinnehavare eller förtroendevalda som har anförtrotts uppgifterna enligt nämnda lag. Vad som med stöd av denna lag stadgas om lantbrukssekreterare gäller härvid motsvarande andra personer eller organ.

Om skötseln i landskapet Åland av uppgifter, som enligt denna lag ankommer på kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter, landsbygdsnäringsdistrikten samt jord- och skogsbruksministeriet stadgas genom förordning.

36 §

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skall till pensionsanstalten avge sitt utlåtande om


Utan hinder av 1 mom. ankommer det på landsbygdsnäringsdistriktet att avge utlåtande till pensionsanstalten om förutsättningarna för generationsväxlingspension i de fall i fråga om vilka jord- och skogsbruksministeriet så har bestämt.

37 §

Anser pensionsanstalten att kommunens landsbygdsnäringsmyndighet eller landsbygdsnäringsdistriktet i sitt utlåtande om de i 36 § 1 mom. 1–3 punkten nämnda förutsättningarna för pension eller om det i 4 punkten avsedda relationstalet har tillämpat lagen uppenbart fel eller att saken till denna del tydligt beror på tolkning, skall pensionsanstalten underställa landsbygdsnäringsdistriktet kommunens landsbygdsnäringsmyndighets utlåtande om pensionsansökan, och jord- och skogsbruksministeriet på motsvarande sätt landsbygdsnäringsdistriktets utlåtande.

Pensionsanstalten, pensionsnämnden och försäkringsdomstolen har inte rätt att i sina avgöranden avvika från kommunens landsbygdsnäringsmyndighets, landsbygdsnäringsdistriktets eller jord- och skogsbruksministeriets utlåtande till den del detta gäller de i 36 § 1 mom. 1–3 punkten nämnda förutsättningarna eller det i 4 punkten avsedda relationstalet.

38 §

Det ankommer på kommunens landsbygdsnäringsmyndighet och landsbygdsnäringsdistriktet att vid sidan av pensions anstalten övervaka att mottagaren av generationsväxlingspension så som förutsätts i denna lag avstår från att bedriva lantbruk, yrkesfiske och renskötsel samt att övertagaren infriar sin i 10 § 1 mom. 3 punkten avsedda utfästelse att fortsätta gårdsbruket.

39 §

I avgöranden som ingår i kommunens landsbygdsnäringsmyndighets och landsbygdsnäringsdistriktets utlåtande och enligt vilka i 36 § 1 mom. 1–3 punkten nämnda förutsättningar för erhållande av pension inte föreligger, samt som gäller det i 36 § 1 mom. 4 punkten avsedda relationstalet, då detta är 1,01 eller större, söks ändring genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd inom 30 dagar från delfåendet. Besvären kan inom den nämnda tiden även tillställas kommunens landsbygdsnäringsmyndighet eller, då det är fråga om landsbygdsnäringsdistriktets avgörande, även landsbygdsnäringsdistriktet. Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet eller landsbygdsnäringsdistriktet skall härvid tillställa landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd besvären jämte sitt utlåtande.

I ett avgörande som landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd träffat i ett ärende som avses i 1 mom. söks ändring enligt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

I andra än i 1 och 2 mom. avsedda avgöranden som med stöd av denna lag har träffats av kommunens landsbygdsnäringsmyndighet, landsbygdsnäringsdistriktet eller jord- och skogsbruksministeriet får ändring inte sökas genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Lagens 11 § 1 mom. 1 och 2 punkten tillämpas, om överlåtelsen av gårdsbruksenheten äger rum eller, då pensionen grundar sig på 18 § lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare, ett i sistnämnda lagrum avsett villkorligt beslut meddelas efter det denna lag trätt i kraft.

Helsingfors den 22 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.