1459/1993

Given i Helsingfors den 22 december 1993

Lag om ändring av lagen om skolan Anna Tapion koulu

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 23 december 1988 om skolan Anna Tapion koulu (1 197/88) 2 § 4 mom. och 6 §,

ändras 2 § 2 mom. samt 4, 5, 8 och 9 §§ samt

fogas till lagen en ny 5 a § som följer:

2 §

Skolans läsår omfattar 210 arbetsdagar. Från arbetsdagarna avdras dock självständighetsdagen, trettondagen och första maj när dessa dagar infaller på en annan vardag än lördag. Undantag från antalet arbetsdagar kan av särskilda skäl göras enligt vad som stadgas genom förordning.


4 §

Undervisningsministeriet beviljar huvudmannen för skolan statsandel enligt bärkraftsklassen i elevernas hemkommuner och den skala som stadgas i 8 § 1 mom. lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92). Statsandelen beräknas på ett belopp som erhålls när skolans elevantal multipliceras med det pris per enhet per elev som undervisningsministeriet på förhand har bestämt för det följande året.

Priset per enhet enligt 1 mom. beräknas så att det riksomfattande med elevantalen vägda medeltalet av de kalkylerade statsandelsgrunderna per elev vid läroanstalter för huslig ekonomi enligt lagen om yrkesläroanstalter (487/87) höjs med 45 procent.

Av särskilda skäl kan undervisningsministeriet bevilja skolan extra understöd inom ramen för statsbudgeten.

5 §

Elevens hemkommun är skyldig att till huvudmannen för skolan erlägga en betalningsandel, som beräknas så att från det pris per enhet som stadgas i 4 § dras av statsandelen per elev enligt bärkraftsklassen i elevens hemkommun.

5 a §

Om beviljande av statsandel, betalning av statsandel och hemkommunens betalningsandel, beräkning av elevantalen, elevens hemkommun, tillämpning av beräkningsdagen för elevantalen, meddelande av elevantalen och om tillställande av uppgifterna gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och med stöd av den stadgas genom förordning.

Om statsandelen gäller dessutom vad 45 § 1 mom. lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet stadgar om betalning av utebliven förmån, om återbetalning av grundlös förmån, om när betalningsskyldigheten förfaller och om vite.

8 §

När en lärare undervisar både enligt grundskolans och yrkesläroanstalternas läroplan, tillämpas lagen om gemensamma lärare (710/92) vid behov på honom.

9 §

Till den som varit anställd vid skolan och som har satts att sköta uppgifter som hör till grundskolan betalas av statsmedel pension och efter honom familjepension enligt vad grundskolelagen (476/83) särskilt stadgar om personer som tjänstgjort vid privata skolor som motsvarar grundskolan.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Lagen tillämpas första gången när priserna per enhet som utgör grunden för statsandelen beräknas och när satsandelen beviljas för 1994.

Utan hinder av 5 a § kan elevantalen för hösten 1993 meddelas och uppgifterna tillställas så som vid behov särskilt avtalas med huvudmannen för skolan.

Om pensionsskyddet för den som när denna lag träder i kraft har tjänstgjort vid skolan och vars pensionsskydd har bestämts enligt det stadgande i 9 § 2 mom. som gäller när denna lag träder i kraft, gäller vad därom stadgats när denna lag träder i kraft. Om de pensionspremier som skall betalas för att nämnda pensionsskydd ordnas, om de förseningsräntor som skall uppbäras vid försenade pensionspremier, om tvångsuppbörd av pensionspremierna och förseningsräntorna samt om skyldigheten att lämna de uppgifter som behövs för att pensionsskyddet skall kunna verkställas gäller vad om dem stadgas i de stadganden som gäller när denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 224/93
KuUB 26/93

Helsingfors den 22 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.