1455/1993

Given i Helsingfors den 22 december 1993

Lag om ändring av grundskolelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i grundskolelagen av den 27 maj 1983 (476/83) 83 § 1 mom., sådant det lyder i lag av den 3 augusti 1992 (707/92) samt

fogas till lagen en ny 83 a § som följer:

83 §

En privat skola som organiserats så att den motsvarar grundskolan och som är verksam när denna lag träder i kraft beviljas statsandel för driftskostnaderna så som lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92) stadgar om grundskolan, om inte något annat stadgas särskilt. För huvudmannen för skolan gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om kommuner som är huvudmän för grundskolor.


83 a §

Hemkommunen för en elev i en skola som avses i 83 § är skyldig att betala huvudmannen för skolan en betalningsandel som beräknas så som lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet stadgar om hemkommunens betalningsandel för en elev i grundskolan.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Rp 224/93
KuUB 26/93

Helsingfors den 22 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.