1454/1993

Given i Helsingfors den 22 december 1993

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 3 augusti 1992 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92) 6 § 3 mom., 21 § 2 mom. 3 punkten samt 48 § 2 och 3 mom.,

av dessa lagrum 6 § 3 mom. och 48 § 3 mom. sådana de lyder i lag av den 26 juli 1993 (718/93),

ändras 6 § 2 mom., 21 § 2 mom. 2 punkten, 24 §, 39 § 1 mom. 2 punkten och 49 § 2 mom., av dessa lagrum 6 § 2 mom. och 39 § 1 mom. 2 punkten sådana de lyder i nämnda lag av den 26 juli 1993 och 49 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 30 december 1992 (1680/92) samt

fogas till 8 § sådan den lyder i nämnda lag av den 26 juli 1993 ett nytt 6 mom., varvid det nuvarande 6 mom. blir 7 mom., samt till lagen nya 16 a och 40 a §§ som följer:

6 §
Allmänt stadgande

Statsandelen och hemkommunens betalningsandel bestäms enligt kalkylerade grunder. Statsandelen och hemkommunens betalningsandel bestäms per elev i grundskolor, gymnasier, kvällsgymnasier, yrkesläroanstalter och specialyrkesläroanstalter. I särskilda yrkesläroanstalter bestäms statsandelen per undervisningstimme eller studievecka, i medborgarinstitut per undervisningstimme och i grundutbildning i konst per kommuninvånare. I musikläroanstalter bestäms statsandelen per undervisningstimme och hemkommunens betalningsandel per elev.

8 §
Statsandel för undervisningsverksamhet

Statsandelen för specialyrkesläroanstalter beräknas så att det antal undervisningstimmar eller studieveckor som undervisningsministeriet för läroanstalten har fastställt som grund för beräkning av statsandelen multipliceras med det fastställda priset per enhet per undervisningstimme eller studievecka.


16 a §
Priset per enhet för särskilda yrkesläroanstalter

Undervisningsministeriet fastställer årligen priset per enhet per undervisningstimme eller studievecka för särskilda yrkesläroanstalter enligt priset per enhet det föregående året justerat till den beräknade kostnadsnivån det år då priset per enhet tillämpas. På basis av sådana strukturella skäl som väsentligt påverkar läroanstaltens kostnader graderas priserna per enhet så som stadgas genom förordning.

Undervisningsministeriet utser de läroanstalter vilkas pris per enhet fastställs per studievecka.

21 §
Kalkylerad statsandelsgrund

Den mot bärkraftsklassificeringen svarande statsandelen för kommunens övriga kulturverksamhet beräknas på det belopp som erhålls genom sammanräkning av


2) kommunens invånarantal multiplicerat med det för idrottsverksamheten och ungdomsarbetet fastställda priset per enhet.


24 §
Priserna per enhet för kulturverksamhet samt för idrottsverksamhet och ungdomsarbete

Undervisningsministeriet fastställer årligen inom ramen för statsbudgeten priset per enhet per kommuninvånare för kulturverksamheten samt priset per enhet per kommuninvånare för idrottsverksamheten och ungdomsarbetet.

39 §
Beviljande av statsandel

Statsandel för driftskostnader beviljas utan ansökan


2) huvudmannen för medborgarinstitut, mu sikläroanstalter, privata skolor som är organi serade så att de motsvarar grundskolan, spe cialyrkesläroanstalter och särskilda yrkesläroanstalter samt för privata gymnasier, kvälls gymnasier och yrkesläroanstalter.


40 a §
Finansiering när verksamheten inleds

Om elevernas hemkommuner eller läroanstaltens huvudman inte kan beviljas statsandel och hemkommunernas betalningsandelar inte kan betalas med stöd av denna lag när verksamheten vid en läroanstalt inleds, skall till läroanstaltens huvudman i förskott på finansieringen månatligen betalas ett belopp som motsvarar den beräknade statsandelen och hemkommunernas beräknade betalningsandelar. Beloppet betalas till dess statsandel kan beviljas och hemkommunernas betalningsandelar kan betalas enligt denna lag.

49 §
Driftskostnader

De statsbidrag och statsunderstöd som vid ingången av 1994 är obetalda till specialyrkesläroanstalter, särskilda yrkesläroanstalter och privata skolor som organiserats så att de motsvarar grundskolan samt övriga i denna lag avsedda statsandelar som vid ingången av 1993 varit obetalda betalas under 1994–1999 så som stadgas i detta moment. Statsandelar, statsbidrag och statsunderstöd som understiger 10 000 mark betalas inte ut. Det belopp som skall betalas beräknas så att skillnaden mellan den statsandel, det statsbidrag eller det statsunderstöd som sökts enligt på förhand fastställda grunder och de betalda förskotten och delbetalningarna minskas med 5 procent. Av det så uträknade beloppet betalas 1994 en tjugondedel, 1995–1998 årligen en femtedel och resten 1999. Till andra läroanstalter än specialyrkesläroanstalter, särskilda yrkesläroanstalter och privata skolor som organiserats så att de motsvarar grundskolan betalas under fem år sex procents årlig ränta på en femtedel av nämnda belopp. Räntans betalas i samband med posten för 1998.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. På finansieringen av driftskostnader som före ikraftträdandet uppkommit vid specialyrkesläroanstalter, särskilda yrkesläroanstalter och privata skolor som organiserats så att de motsvarar grundskolan tillämpas de stadganden som gäller när denna lag träder i kraft, om inte något annat följer av 49 § 2 mom. i denna lag.

Det pris per enhet per undervisningstimme och studievecka för 1994 som avses i 16 a § i denna lag och som gäller särskilda yrkesläroanstalter beräknas på grund av det genomsnittliga statsunderstöd som 1990–1992 beräknats per undervisningstimme eller 1991 och 1992 per studievecka. Priset per enhet justeras så att det motsvarar den beräknade kostnadsnivån 1994.

För den arbetskraftspolitiska vuxenutbildning som avses i 55 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet beviljas statsandel enligt de stadganden som gäller när denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.