1451/1993

Given i Helsingfors den 22 december 1993

Förordning om ändring av förordningen om utövning av sjukvårdsyrke

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

fogas till förordningen den 31 december 1986 om utövning av sjukvårdsyrke (1044/86) nya 1 b–1 f §§ som följer:

1 b §

När omfattningen av den hälsovårdar-, röntgenskötar-, laboratorieskötar-, fysioterapeut-, ergoterapeut- och tandhygienistutbildning som ett examensbevis enligt 1 § 2 mom. lagen om utövning av sjukvårdsyrke avser och den praktik som dessutom krävs är minst ett år kortare än den utbildning och praktik som krävs i Finland, kan utöver examensbevis krävas att innehavaren av examensbeviset har utövat nämnda sjukvårdsyrke i någon stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Längre än fyra års yrkeserfarenhet får inte krävas. Den tid som krävs får dock inte vara mer än dubbelt så lång som den utbildning som fattas, när denna gäller högre utbildning efter utbildning på ungdomsstadiet, och inte längre än den utbildningstid som fattas, när denna gäller yrkespraktik. När detta stadgande tillämpas skall den yrkeserfarenhet som avses i 2 mom. beaktas.

Om utbildningen har givits i en sådan stat inom EES som inte reglerar ett sjukvårdsyrke enligt 1 mom., kan det krävas att personen i fråga har utövat sjukvårdsyrket enligt 1 mom. på heltid under två år under de senaste tio åren.

Behörig att utöva ett sjukvårdsyrke enligt 1 mom. är även den som i en stat utanför EES har genomgått en utbildning som godkänns av någon annan stat inom EES, förutsatt att personen i fråga har utövat sjukvårdsyrket enligt 1 mom. under tre år i en stat inom EES som godkänner utbildningen.

När det gäller en sådan medborgare i en stat inom EES vars utbildnings- eller examensbevis eller andra kompetensbevis inte uppfyller samtliga minimikrav för barnmorske- eller sjukskötarutbildningen, skall som tillräckligt bevis godtas de utbildnings- och examensbevis och andra kompetensbevis för barnmorskor eller sjukskötare som avses i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som utfärdats i en stat inom EES tillsammans med ett intyg som visar att dessa medborgare faktiskt och lovligen utövat barnmorske- eller sjukskötarverksamhet i minst tre år under en femårsperiod före dagen för utfärdandet av intyget.

1 c §

När den utbildning som i Finland krävs för utövning av sjukvårdsyrke enligt 1 b § 1 mom. väsentligt avviker från den utbildning som framgår av ett examensbevis enligt 1 § 2 mom. lagen om utövning av sjukvårdsyrke eller när innehållet i yrkesaktiviteterna uppvisar väsentliga olikheter kan utöver examensbevis krävas att innehavaren av examensbeviset slutför en anpassningstid som inte överstiger tre år eller genomgår ett lämplighetsprov. Sökanden har rätt att välja mellan en anpassningstid och ett lämplighetsprov.

Anpassningstid eller lämplighetsprov får inte krävas om i 1 b § 1 mom. nämnd yrkeserfarenhet krävs av innehavaren av examensbeviset.

1 d §

Under anpassningstiden skall sökanden utöva sjukvårdsyrket enligt 1 b § 1 mom. under handledning och övervakning. Anpassningstiden kan även innefatta fortbildning.

I det beslut som meddelas sökanden fastställs anpassningstidens längd och de uppgifter i vilka anpassningstiden kan slutföras eller den kompetens som krävs av den yrkesutövare som övervakar verksamheten.

Att sökanden har sådan förmåga och skicklighet som utövningen av sjukvårdsyrke enligt 1 b § 1 mom. förutsätter skall visas genom ett intyg över slutförd anpassningstid som arbetsgivaren eller den yrkesutövare som övervakar verksamheten har utfärdat.

1 e §

Med lämplighetsprovet skall utredas om sökanden har de kunskaper som krävs i yrket och på denna grund skall sökandens förmåga att utöva sjukvårdsyrke enligt 1 b § 1 mom. bedömas. I det beslut som meddelas sökanden fastställs provets huvudsakliga innehåll och vem som skall verkställa provet.

För fastställande av provets innehåll uppgörs en förteckning över de ämnen som ingår i den utbildning som i Finland krävs för sjukvårdsyrket i fråga men som inte har ingått i den utbildning sökanden har genomgått. Provet skall omfatta de ämnen i förteckningen som anses väsentligt viktiga för sjukvårdsyrket i fråga.

1 f §

Meddelande om temporärt tillhandahållande av tjänster enligt 1 a § lagen om utövning av sjukvårdsyrke skall skriftligen lämnas till rättsskyddscentralen för hälsovården och till det skall fogas ett intyg över att personen i fråga lagenligt utövar barnmorske- eller sjukskötaryrket i den stat inom EES där han har sin tjänstgöringsplats samt utbildnings- eller examensbevis eller annat kompetensbevis som krävs för tillhandahållande av barnmorske- eller sjukskötartjänster. De handlingar som företes får inte vara äldre än tolv månader. Av meddelandet skall framgå arten av de temporära tjänster som tillhandahålls, den tid under vilken de kommer att tillhandahållas och platsen där detta kommer att ske samt personens medborgarskap.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 22 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.