1450/1993

Given i Helsingfors den 22 december 1993

Förordning om ändring av förordningen om utövning av tandteknikeryrket

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

fogas till förordningen den 27 november 1964 om utövning av tandteknikeryrket (580/64) en ny 2 § i stället för den 2 § som upphävts genom förordning av den 22 februari 1991 (402/91) samt till förordningen nya 2 a–2 c §§ som följer:

2 §

När omfattningen av den utbildning som ett examensbevis enligt 1 a § lagen om utövning av tandteknikeryrket avser och den praktik som dessutom krävs är minst ett år kortare än den utbildning och praktik som krävs i Finland, kan utöver examensbevis krävas att innehavaren av examensbeviset har utövat tandteknikeryrket i någon stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Längre än fyra års yrkeserfarenhet får inte krävas. Den tid som krävs får dock inte vara mer än dubbelt så lång som den utbildning som fattas, när denna gäller högre utbildning efter utbildning på ungdomsstadiet eller en tid av praktisk utbildning som utförs under övervakning av en yrkeskunnig person och som slutar med en examen, och inte längre än den utbildningstid som fattas, när denna gäller yrkespraktik. När detta stadgande tillämpas skall den yrkeserfarenhet som avses i 2 mom. beaktas.

Om utbildningen har givits i en sådan stat inom EES som inte reglerar tandteknikeryrket, kan det krävas att personen i fråga har utövat tandteknikeryrket på heltid under två år under de senaste tio åren.

Behörig att utöva tandteknikeryrket är även den som i en stat utanför EES har genomgått en utbildning som godkänns av någon annan stat inom EES, förutsatt att personen i fråga har utövat tandteknikeryrket under tre år i en stat inom EES som godkänner utbildningen.

2 a §

När den utbildning som i Finland krävs för utövning av tandteknikeryrket väsentligt avviker från den utbildning som framgår av ett examensbevis enligt 1 a § lagen om utövning av tandteknikeryrket eller när innehållet i yrkesaktiviteterna uppvisar väsentliga olikheter kan utöver examensbevis krävas att innehavaren av examensbeviset slutför en anpassningstid som inte överstiger tre år eller genomgår ett lämplighetsprov. Sökanden har rätt att välja mellan en anpassningstid och ett lämplighetsprov.

Anpassningstid eller lämplighetsprov får inte krävas om i 2 § 1 mom. nämnd yrkeserfarenhet krävs av innehavaren av examensbeviset.

2 b §

Under anpassningstiden skall sökanden utöva tandteknikeryrket under handledning och övervakning. Anpassningstiden kan även innefatta fortbildning.

I det beslut som meddelas sökanden fastställs anpassningstidens längd och de uppgifter i vilka anpassningstidcn kan slutföras eller den kompetens som krävs av den yrkesutövare som övervakar verksamheten.

Att sökanden har sådan förmåga och skicklighet som utövningen av tandteknikeryrket förutsätter skall visas genom ett intyg över slutförd anpassningstid som arbetsgivaren eller den yrkesutövare som övervakar verksamheten har utfärdat.

2 c §

Med lämplighetsprovet skall utredas om sökanden har de kunskaper som krävs i yrket och på denna grund skall sökandens förmåga att utöva tandteknikeryrket bedömas. I det beslut som meddelas sökanden fastställs provets huvudsakliga innehåll och vem som skall verkställa provet.

För fastställande av provets innehåll uppgörs en förteckning över de ämnen som ingår i den utbildning som i Finland krävs för tandteknikeryrket men som inte har ingått i den utbildning sökanden genomgått. Provet skall omfatta de ämnen i förteckningen som anses väsentligt viktiga för tandteknikeryrket.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 22 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.