1448/1993

Given i Helsingfors den 22 december 1993

Förordning om ändring av förordningen om utövning av läkaryrket

På föredragning av social- och häisovårdsministern

ändras i förordningen den 26 november 1982 om utövning av läkaryrket (868/82) 2 § 2 mom. och 6–8 §§, sådana de lyder i förordning av den 27 november 1992 (1122/92), och

fogas till förordningen en ny 9 § i stället för den 9 § som upphävts genom förordning av den 1 mars 1991 (458/91) som följer:

2 §

Utöver vad som stadgas i 1 mom. skall en finsk medborgare eller en medborgare i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som vid en utländsk högskola har avlagt medicinsk grundexamen och som inte har beviljats rätt att som självständig yrkesutövare utöva läkaryrket i en stat inom EES genomgå en sådan utbildning som rättsskyddscentralen för hälsovården föreskriver och som är avsedd för den som har avlagt en sådan examen.


6 §

Av en sådan medborgare som avses i 6 § 3 mom. lagen om utövning av läkaryrket som i en stat utanför EES har avlagt medicinsk grundexamen vid en utländsk högskola krävs för erhållande av tillstånd för uppgifter som avses i 2 och 3 §§ i nämnda lag att han har

1) fullgjort den tjänstgöring och avlagt de lärdomsprov som rättsskyddscentralen för hälsovården eventuellt föreskriver särskilt, på ett sådant sätt att hans kompetens kan anses motsvara i Finland avlagd motsvarande examen, samt

2) att han visat att han har tillräckliga språkkunskaper.

För en uppgift som förutsätter specialläkarrättighet krävs av en medborgare i en stat utanför EES dessutom att han har genomgått sådan utbildning och avlagt sådant lärdomsprov som rättsskyddscentralen för hälsovården eventuellt föreskriver särskilt, på ett sådant sätt att hans kompetens kan anses motsvara i Finland förvärvad specialläkarkompetens.

7 §

Med avvikelse från 6 § kan rättsskyddscentralen för hälsovården under förutsättningar som den bestämmer bevilja en sådan medborgare i en stat utanför EES som har avlagt medicinsk grundexamen eller specialläkarexamen i Finland och som har tillräckliga språkkunskaper sådant tillstånd som avses i 6 § 3 mom. lagen om utövning av läkaryrket.

8 §

En medborgare i en stat utanför EES skall dock innan tillstånd enligt 6 § 3 mom. lagen om utövning av läkaryrket beviljas muntligen och skriftligen visa rättsskyddscentralen för hälsovården att han har sådana tillräckliga språkkunskaper som förutsätts i nämnda moment. När språkkunskaperna konstateras skall sådana språkkunskaper anses vara tillräckliga som är nödvändiga för skötseln av de uppgifter som tillståndet i fråga förutsätter.

9 §

Meddelande om temporärt tillhandahållande av tjänster enligt 6 a § lagen om utövning av läkaryrket skall skriftligen lämnas till rättsskyddscentralen för hälsovården och till det skall fogas ett intyg över att personen i fråga lagenligt utövar läkaryrket i den stat inom EES där han har sin tjänstgöringsplats samt utbildnings- eller examensbevis eller annat kompetensbevis som krävs för tillhandahållande av läkartjänster. De handlingar som företes får inte vara äldre än tolv månader. Av meddelandet skall framgå arten av de temporära tjänster som tillhandahålls, den tid under vilken de kommer att tillhandahållas och platsen där detta kommer att ske samt personens medborgarskap.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 22 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.