1435/1993

Given i Helsingfors den 22 december 1993

Förordning om tilläggsutbildning för läkare inom primärvården

Sedan konsistoriet vid Helsingfors universitet avgett utlåtande för universitetets del och på föredragning av undervisningsministern stadgas:

1 §

Tilläggsutbildning för läkare inom primärvården ges vid Helsingfors universitets, Kuopio universitets, Tammerfors universitets, Uleåborgs universitets och Åbo universitets medicinska fakulteter, vilka i denna förordning kallas utbildningsenheter.

2 §

Till utbildningen kan antas den som är finsk medborgare eller medborgare i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som avlagt medicine licentiatexamen i Finland eller sådan motsvarande examen utomlands som hör till fordringarna för utövande av läkaryrket.

3 §

Syftet med utbildningen är att göra läkaren förtrogen med uppgifterna för läkare inom primärvården, hälso- och sjukvårdens förvaltning och socialskyddssystemet samt med samarbetet med anställda inom hälso- och sjukvården och socialvården.

4 §

Utbildningen varar två år om den fullgörs på heltid. En del av utbildningen kan fullgöras på deltid förutsatt att den totala utbildningstiden inte förkortas, målet för utbildningen uppnås och tjänstgöringen på deltid per vecka är minst 60 procent av tjänstgöring på heltid.

För att genomgå utbildningen skall läkaren

1) tjänstgöra i läkaruppgifter vid en hälsovårdscentral eller en annan inrättning för primärvård eller vid en allmänläkares mottagning under övervakning av en läkare som är legitimerad att självständigt utöva yrket på heltid i minst sex månader,

2) tjänstgöra i läkaruppgifter vid ett sjukhus på heltid i minst sex månader,

3) delta regelbundet i utbildning på arbetsplatsen vid den verksamhetsenhet som avses i 1 och 2 punkten, samt

4) genomgå minst 16 timmars utbildning i kursform, som godkänts eller ordnas av utbildningsenheten och som gör läkaren förtrogen med hälsovårdsförvaltningen och socialskyddssystemet.

Av utbildningen kan högst sex månaders tjänstgöring fullgöras i läkaruppgifter som godkänts av utbildningsenheten och som utförs vid en annan på allmänläkaruppgifter inriktad inrättning eller enhet för hälso- och sjukvård än de verksamhetsenheter som avses i 2 mom. 1 och 2 punkten.

5 §

Utbildningsenheten fattar beslut om godkännande av tjänstgöring som en läkare fullgjort samt tidigare studier som en del av utbildningen.

6 §

Utbildningsenheten utfärdar ett intyg över fullgjord tilläggsutbildning för läkare inom primärvården.

7 §

Samarbetsorgan i frågor som gäller utbildningen är den delegation som nämns i 25 § lagen om utövning av läkaryrket (562/78).

8 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.