1434/1993

Given i Helsingfors den 22 december 1993

Gasanordningsförordning

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av lagen den 19 juni 1953 om explosiva varor (263/53):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller följande objekt som skall släppas ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet:

1) sådana anordningar för förbränning av gasformiga bränslen som är avsedda för matlagning, uppvärmning, varmvattenberedning, kylning, belysning eller tvätt, med en, i tillämpliga fall, vattentemperatur som normalt inte överstiger 105 °C (gasanordning ); fläktgasbrännare och uppvärmningsanordningar som skall förses med sådana brännare skall också betraktas som gasanordningar, samt

2) säkerhetsanordningar, styr- eller reglerdon samt andra delkomponenter som är konstruerade för att ingå i en gasanordning eller sammansatta för att utgöra en sådan anordning (tillbehör ).

Denna förordning tillämpas inte på gasanordningar som är särskilt konstruerade för att användas inom industrin och som används i industrianläggningar.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) gasformigt bränsle bränsle som är gasformigt vid en temperatur av 15 °C vid ett tryck av 1 bar,

2) gasanordningsdirektivet EG-rådets direktiv om tillnärmning medlemsstaternas lagstiftning om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen (90/396/EEG), samt

3) harmoniserad standard teknisk specifikation som har publicerats som SFS-EN-standard eller annat harmoniseringsdokument som Europeiska organisationen för standardisering har publicerat.

3 §
Normal användning av en gasanordning

En gasanordning anses vara i normal användning då den är korrekt installerad och överses regelbundet i enlighet med tillverkarens instruktioner, då det vid användningen förekommer normala variationer i gaskvaliteten och normala skiftningar av drifttrycket och då den används i enlighet med avsett syfte eller på sätt som rimligen kan förutses.

4 §
Allmänna krav

Gasanordningar och tillbehör som släpps ut på marknaden och tas i bruk skall fylla kraven i denna förordning. De väsentliga kraven för gasanordningar och tillbehör anges i bilaga I.

5 §
Uppfyllandet av väsentliga krav

Gasanordningar och tillbehör anses uppfylla de väsentliga krav som avses i denna förordning, när de lösningar som tillämpas i dem stämmer överens med de harmoniserade standarderna. Om det inte finns några harmoniserade standarder, får på de tekniska lösningarna tillämpas nationella standarder vilkas referensnummer har publicerats i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

De väsentliga kraven kan också uppfyllas genom andra lösningar än sådana som stämmer överens med de standarder som avses i 1 mom. Tillverkaren eller en av honom befullmäktigad representant som är verksam inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall härvid visa att de väsentliga kraven uppfylls.

6 §
Metoder för certifiering av överensstämmelse

Innan gasanordningar och tillbehör släpps ut på marknaden skall det med tillämpning av de certifieringsförfaranden som åsyftas i bilaga II visas på följande sätt att anordningarna och tillbehören överensstämmer med kräver:

1) på gasanordningen eller tillbehöret görs EG-typkontroll (bilaga II, 1 punkten),

2) enligt tillverkarens val används

a) den EG-försäkran om överensstämmelse med typ som baserar sig på tillverkarens försäkran (bilaga II, 2 punkten),

b) den EG-försäkran om överensstämmelse med typ som baserar sig på kvalitetssäkring av produktion (bilaga II, 3 punkten),

c) den EG-försäkran om överensstämmelse med typ som baserar sig på kvalitetssäkring av produkt (bilaga II, 4 punkten), eller

d) EG-verifikation (bilaga II, 5 punkten).

Vid tillverkning av enstaka enheter eller ett fåtal gasanordningar får tillverkaren välja den produktspecifika EG-verifikationen (bilaga II, 6 punkten).

På gasanordningen anbringas ett EG-märke som tecken på att gasanordningen uppfyller kraven i denna förordning.

Det förfarande som åsyftas i 1 mom. tillämpas också på tillbehör. På tillbehören behöver dock inte anbringas något EG-märke. Ett intyg skall utfärdas som försäkrar att tillbehören överensstämmer med de krav i denna förordning som gäller dem. I intyget skall anges tillbehörens egenskaper och hur de skall kopias till en gasanordning eller monteras för att uppfyllade väsentliga krav som gäller för kompletta gasanordningar. Intyget skall medfölja tillbehöret.

7 §
EG-märket och övriga påskrifter

EG-märket samt påskrifterna enligt bilaga III skall anbringas på ett synligt, lättläst och outplånligt sätt på gasanordningen eller på en märkplåt som fästs på denna. Märkplåten skall vara utformad så att den inte kan användas på nytt.

På gasanordningar får inte anbringas märken som lätt kan förväxlas med EG-märket.

8 §
Förhållandet till övriga stadganden som gäller väsentliga krav

Om gasanordningen helt eller delvis hör till tillämpningsområdet för något annat direktiv som nämns i bilaga till EES-avtalet än gasanordningsdirektivet, visar den anbringade EG-märket att också överensstämmelsen med de väsentliga kraven i dessa direktiv har verifierats i enlighet med de förfaranden som stadgas i nämnda direktiv och att kraven i alla direktiv som skall tillämpas på gasanordningen är uppfyllda.

9 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning utfärdas vid behov av handels och industriministeriet.

10 §
Anmält kontrollorgan

Handels- och industriministeriet utser vid behov de finska kontrollorgan som har rätt att verka som sådana kontrollorgan som nämns i EES-avtalet (anmälda kontrollorgan ).

De anmälda kontrollorganen skall till sitt förfogande ha personal med tillräcklig teknisk kompetens och den utrustning som behövs.

De anmälda kontrollorganens ledning och tekniska personal skall för utförande av provningar, sammanställning av rapporter, utfärdande av intyg och övervakning enligt bestämmelserna i denna förordning vara oberoende av alla som direkt eller indirekt har med gasanordningarna att göra. De anmälda kontrollorganen skall utföra sina kontroller opartiskt.

11 §
Tystnadsplikt

Den som är anställd hos ett anmält kontrollorgan och vid fullgörande av uppgifter som avses i denna förordning har fått kännedom om en affärsidkares ekonomiska ställning eller affärs- eller yrkeshemligheter får inte nöja dem eller använda dem utan laga rätt, om inte den i vars intresse tystnadsplikten gäller har gett sitt samtycke.

12 §
Ansvar för skada

Ett anmält kontrollorgan skall ha ansvarsförsäkring, om inte staten med stöd av lagstiftning eller direkt bär ansvaret för skador.

13 §
Tillsynsmyndighet

Tekniska kontrollcentralen övervakar att denna förordning iakttas.

Tekniska kontrollcentralen publicerar en förteckning över de standarder som gäller gasanordningar och tillbehör och avses i 5 §.

14 §
Begränsningar och tvångsmedel

Om en normalt använd gasanordning försedd med EG-märke kan orsaka person- eller egendomsskador, kan tekniska kontrollcentralen förbjuda att gasanordningen marknadsförs eller begränsa utsläppandet på marknader tills det har utretts att anordningen överensstämmer med bestämmelserna.

Om utredningen visar att gasanordningen inte uppfyller kraven i denna förordning, har tekniska kontrollcentralen rätt att förbjuda att ifrågavarande gasanordning släpps ut på marknaden samt att förplikta tillverkaren eller den befullmäktigade representanten att vidta åtgärder för att återkalla gasanordningar som redan släppts ut på marknaden eller för att få dem att överensstämma med denna förordning.

15 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Flytgas- och naturgasanordningar samt tillbehör som tekniska kontrollcentralen har typgodkänt innan denna förordning har trätt i kraft får marknadsföras och tas i bruk till den sista giltighetsdagen för beslutet om typgodkännande, dock senast den 31 december 1995.

Bilaga II till EES-avtalet: rådets direktiv (90/396/EEG)

Helsingfors den 22 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Bilaga I

VÄSENTLIGA KRAV

Inledande anmärkning

De väsentliga kraven för gasanordningar i denna bilaga gäller också för tillbehör när motsvarande risk föreligger.

1

ALLMÄNNA VILLKOR

1.1. Gasanordningar skall vara konstruerade och tillverkade så att de fungerar säkert och inte utgör fara för personer eller egendom vid normal användning.

1.2. Alla gasanordningar som släpps ut på marknaden skall åtföljas av tekniska anvisningar avsedda för installatörer och bruksanvisning och anvisningar för service avsedda för användaren. Gasanordningen och dess emballage skall vara försedda med lämpliga påskrifter.

Anvisningarna och påskrifterna skall vara avfattade på de officiella språken i mottagarlandet, i Finland på finska och svenska.

1.2.1. De tekniska anvisningar som är avsedda för installatören skall innehålla alla de anvisningar för installation, inställning och service som krävs för att säkerställa att åtgärderna utförs korrekt och att gasanordningen kan användas på säkert sätt. Av anvisningarna skall åtminstone framgå

–den gastyp som skall användas,

–gasens drifttryck,

–nödvändigt luftflöde

–för förbränningsluft,

–för att undvika att farliga oförbrända gasblandningar bildas i anordningar som inte är utrustade med sådan anordning som åsyftas i punkt 3.2.3,

–hur förbränningsprodukter avlägsnas,

–i fråga om fläktgasbrännare och uppvärmningsanordningar som är försedda med sådana brännare, deras prestanda och de krav avseende sammansättning med hjälp av vilka det kan säkerställas den kompletta anordningen överensstämmer med kraven, samt vid behov en förteckning över de kombinationer som tillverkaren rekommenderar.

1.2.2. Bruksanvisningar och serviceinstruktioner som är avsedda för användaren skall innehålla all den information som behövs för en säker användning särskild uppmärksamhet skall fästas vid restriktioner som gäller användningen.

1.2.3. Påskrifterna på gasanordningen och emballaget skall klart ange vilken gastyp som används, drifttrycket och eventuella restriktioner för användningen, i synnerhet sådana restriktioner som innebär att gasanordningen endast får installeras på ställen med tillräckligt god ventilation.

1.3. Tillbehör som är avsedda att utgöra en del av en gasanordning skall konstrueras och tillverkas så att de korrekt fyller avsedd funktion när de införlivats i enlighet med installationsanvisningarna.

När tillbehören överlämnas skall de åtföljas av anvisningar för installation, inställning, drift och underhåll.

2

MATERIAL

2.1. Materialen skall vara väl lämpade för avsett syfte och måste tåla de mekaniska, kemiska och termiska förhållanden som de kan förutses bli utsatta för.

2.2. De egenskaper hos materialen som är viktiga för säkerheten skall garanteras av tillverkaren eller leverantören av anordningen.

3

KONSTRUKTION OCH UTFÖRANDE

3.1. Allmänt

3.1.1. Gasanordningar skall vara utförda så att instabilitet, vridning, brott eller förslitning som försämrar deras säkerhet inte kan uppträda vid normal användning.

3.1.2. Kondensation som uppstår vid start eller under användning får inte påverka anordningens säkerhet.

3.1.3. Gasanordningar skall vara konstruerade och utförda så att risken för explosion i händelse av elsvåda minimeras.

3.1.4. Gasanordningar skall vara utförda så att vatten och luft inte tränger in i gasförande komponenter på icke avsett sätt.

3.1.5. I händelse av normala fluktuationer av hjälpenergin skall gasanordningarna fortsätta fungera säkert.

3.1.6. Onormala fluktuationer av hjälpenergin eller spänningsbortfall eller återpåkoppling av hjälpenergin får inte leda till farliga situationer.

3.1.7. Gasanordningar skall vara konstruerade och utförda så att faror av elektriskt ursprung undanröjs. Detta krav kan uppfyllas genom att säkerhetsföreskrifterna i direktivet 73/23/EEG följs i den mån det kan tillämpas på gasanordningar.

3.1.8. Alla sådana delar i en gasanordning som är utsatta för tryck skall utan att deformeras så att säkerheten påverkas motstå de mekaniska och termiska påfrestningar som de utsätts för.

3.1.9. Gasanordningar skall vara konstruerade och utförda så att fel hos en säkerhetsanordning eller ett styr- eller reglerdon inte orsakar fara.

3.1.10. Om en gasanordning är försedd med säkerhetsanordningar och styrdon får styrdonens funktion inte vara överordnade säkerhetsanordningarnas funktion.

3.1.11. Alla delar av gasanordningar som ställs in eller justeras vid tillverkningen och som inte skall ändras av användaren eller installatören skall vara skyddade på lämpligt sätt.

3.1.12. Spakar och andra styr- och inställningsdon skall vara klart markerade och försedda med lämpliga anvisningar för att förhindra felaktig hantering. De skall vara konstruerade så att oavsiktlig felaktig hantering förhindras.

3.2. Utsläpp av oförbränd gas

3.2.1. Gasanordningar skall vara utförda så att gas inte läcker ut i farlig omfattning.

3.2.2. Gasanordningar skall vara utförda så att gasutsläpp vid tandning och återtändning samt efter det att lågan släckts begränsas så att farlig ansamling av oförbränd gas i anordningen undviks.

3.2.3. Gasanordningar som är avsedda för bruk i utrymmen inomhus skall vara försedda med en speciell anordning som förhindrar ansamling av oförbrända gaser i sådana utrymmen. Om en gasanordning inte är försedd med sådan anordning får den endast användas på ställen med tillräckligt god ventilation som förhindrar farlig ansamling av oförbrända gaser.

Anordningar för storkök och anordningar som drivs med gas innehållande toxiska beståndsdelar skall vara försedda med ovan nämnda anordning.

3.3. Tändning

Gasanordningar skall vara utförda så att jämn tandning och återtändning erhålls och tandning av samtliga munstycken garanteras vid normal användning.

3.4. Förbränning

3.4.1. Gasanordningar skall vara utförda så att vid normal användning flamstabilitet garanteras och så att förbränningsprodukter inte innehåller oacceptabla koncentrationer av hälsovådliga ämnen.

3.4.2. Gasanordningar skall vara utförda så att oavsiktliga utsläpp av förbränningsprodukter inte sker vid normal användning.

3.4.3. Gasanordningar som är anslutna till en rökgaskanal för spridning av förbränningsprodukterna skall vara utförda så att det vid onormala dragförhållanden inte sker något utsläpp av förbränningsprodukter i farlig omfattning i det rum där anordningen finns.

3.4.4. Fristående uppvärmningsanordningar utan rökgaskanal för användning i hushåll och genomströmningsberedare utan rökgaskanal får inte inomhus ge upphov till koloxidkoncentrationer som utgör hälsofara för personer, med hänsyn tagen till gasanordningens normala användningstid.

3.5. Rationell energianvändning

Gasanordningar skall vara utförda för att säkerställa rationell energianvändning, som återspeglar den rådande tekniska utvecklingsnivån och beaktar säkerhetsaspekterna.

3.6. Temperaturer

3.6.1. Gasanordningar som är avsedda att placeras i omedelbar närhet av golvet eller andra ytor får inte uppnå temperaturer som utgör fara i det omgivande området.

3.6.2. Yttemperaturen hos knappar och spakar på gasanordningar som är avsedda att användas får inte utgöra fara för användaren.

3.6.3. Yttemperaturen hos yttre delar av gasanordningar avsedda för hushållsbruk, med undantag för ytor eller delar som ingår i värmeöverföringen, får inte vid drift utgöra fara för användaren, och i synnerhet inte för barn. Användarnas reaktionstid skall beaktas.

3.7. Livsmedel och hushållsvatten

Material och komponenter som har använts vid tillverkningen av en gasanordning och som kan komma i kontakt med livsmedel eller hushållsvatten får inte försämra livsmedlens eller vattnets kvalitet.

Bilaga

FÖRFARANDE FÖR CERTIFIERING AV ÖVERENSSTÄMMELSE

1

EG-TYPKONTROLL

1.1. EG-typkontroll är den del av förfarandet genom vilken ett anmält kontrollorgan förvissar sig om och intygar att en för den planerade tillverkningen representativ gasanordning uppfyller tillämpliga bestämmelser i denna förordning.

1.2. Tillverkaren eller den som representerar honom inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall lämna in ansökan om typkontroll till ett anmält kontrollorgan.

1.2.1. Ansökan skall innehålla följande:

–tillverkarens namn och adress och, om ansökan ges in av hans befullmäktigade representant, även dennes namn och adress,

–en skriftlig meddelande om att samma ansökan inte har givits in till något annat anmält kontrollorgan,

–konstruktionsdokumentation.

Konstruktionsdokumentationen skall innehålla följande information, i den mån det anmälda organet behöver detta för bedömningen:

–en allmän beskrivning av anordningen,

–konceptritningar och tillverkningsritningar samt diagram över komponenter, underenheter och kretsar,

–de beskrivningar och förklaringar som behövs för förståelsen av hur gasanordning fungerar,

–en förteckning över de helt eller delvis tillämpade standarder som åsyftas i 5 § samt, när de standarder som åsyftas i 5 § inte tillämpats, en redogörelse för de lösningar som valts för att uppfylla de väsentliga kraven,

–-testningsresultat,

–anvisningar för installation och användning.

Konstruktionsdokumentationen skall i tillämpliga fall innehålla följande:

–intyg avseende den utrustning som ingår i gasanordningen,

–intyg och försäkringar avseende metoder för tillverkning, besiktning och kontroll av gasanordningen,

–andra dokument som möjliggör för det anmälda kontrollorganet att bättre bedöma gasanordningen.

1.2.2. Sökanden skall ställa en gasanordning som är representativ för den planerade tillverkningen (typ ) till det anmälda kontrollorganets förfogande. Det anmälda kontrollorganet kan begära in fler provexemplar av typen om så krävs för att genomföra provningsprogrammet.

Typen får dessutom representera varianter av produkten, förutsatt att dessa varianter inte har andra egenskaper med avseende på olika slag av risker.

1.3. Det anmälda kontrollorganet skall

1.3.1. granska den tekniska dokumentationen och förvissa sig om att typen är tillverkad i överensstämmelse med denna samt identifiera de delar som är konstruerade enligt de tillämpliga standarder som åsyftas i 5 § och de väsentliga kraven i bilaga I,

1.3.2. utföra eller låta utföra de undersökningar och provningar som behövs för att kontrollera om de lösningar som tillverkaren valt uppfyller de väsentliga kraven i bilaga I till den del de standarder som åsyftas i 5 § inte har följts,

1.3.3. utföra eller låta utföra de undersökningar och provningar som behövs för att kontrollera att tillämpliga standarder har följts på rätt sätt, om tillverkaren har använt dem.

1.4. Om typen överensstämmer med bestämmelserna i denna förordning skall det anmälda kontrollorganet utfärda ett EG-typintyg till sökanden. Intyget skall innehålla slutsatserna från undersökningen, i förekommande fall giltighetsvillkor, de uppgifter som krävs för att identifiera den godkända typen samt vid behov en beskrivning av hur den fungerar. De tekniska delar av dokumentationen som är av betydelse, t.ex. ritningar och diagram, skall bifogas intyget.

1.5. Det anmälda kontrollorganet skall omedelbart underrätta övriga anmälda kontrollorgan om ett EG-typintyg som det har utfärdat samt om sådana ändringar av typen som avses i punkt 1.7. Dessa anmälda kontrollorgan har rätt att få en kopia av EG-typintyget och tilläggen till detta samt, på begäran och med angivande av skäl, en kopia av bilagorna till intyget och rapporter om de undersökningar och prover som utförts.

1.6. Ett anmält kontrollorgan som avslår ansökan om eller återkallar ett EG-typintyg skall underrätta den som anmält kontrollorganet och övriga anmälda kontrollorgan om detta, samt ange skälen för beslutet.

1.7. Sökanden skall underrätta det anmälda kontrollorgan som utfärdat EG-typintyget om alla ändringar av den godkända typen som kan påverka överensstämmelsen med de väsentliga kraven.

För ändringar som gjorts på en godkänd typ skall nytt godkännande inhämtas hos det anmälda kontrollorgan som utfärdat EG-typintyget, om ändringarna påverkar anordningens överensstämmelse med de väsentliga kraven eller de för anordningen föreskrivna användningsvillkoren. Det nya godkännandet utfärdas i form av ett tillägg till det ursprungliga EG-typintyget.

2

EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED TYP

2.1. EG-försäkran om överensstämmelse med typ är den del av förfarandet genom vilken tillverkaren försäkrar att berörda gasanordningar överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EG-typintyget och uppfyller de väsentliga kraven i bilaga I. Tillverkaren skall anbringa EG-märket på varje gasanordning och upprätta en skriftlig försäkran om överensstämmelse. Denna försäkran får gälla en eller flera gasanordningar och skall förvaras av tillverkaren. EG-märket skall åtföljas av identifieringsmärket för det anmälda kontrollorgan som ansvarar för de som avses i 2.3 punkten stickprovskontroller.

2.2. Tillverkaren skall vidta alla de åtgärder som behövs för att det i tillverkningsprocessen, i vilken ingår slutbesiktning och provning av produkten, skall säkerställas att varje produkt som tillverkas överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EG-typintyget och med de tillämpliga väsentliga kraven i bilaga I. Ett av tillverkaren valt anmält kontrollorgan skall utföra stickprovskontroller enligt punkt 2.3.

2.3. Stickprovskontroller av gasanordningar på platsen skall utföras av det anmälda kontrollorganet minst en gång per år. Ett tillräckligt antal gasanordningar skall undersökas och provningar enligt de standarder som anges i 5 § eller motsvarande provningar skall utföras för att säkerställa att gasanordningarna överensstämmer med de väsentliga kraven i bilaga I. Det anmälda kontrollorganet skall i varje enskilt fall avgöra om provningarna behöver utföras i sin helhet eller endast delvis. Om en eller flera gasanordningar inte godkänns, skall det anmälda kontrollorganet vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att de släpps ut på marknaden.

3.

EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED TYP (kvalitetssäkring av produktion)

3.1. EG-försäkran om överensstämmelse med typ (kvalitetssäkring av produktion) är det förfarande genom vilket en tillverkare som uppfyller skyldigheterna enligt punkt 3.2 försäkrar att berörda gasanordningar överensstämmer med typen, enligt beskrivning i EG-typintyget, och uppfyller tillämpliga väsentliga krav i bilaga I. Tillverkaren skall anbringa EG-märket på varje exemplar av gasanordningen och upprätta en skriftlig försäkran om överensstämmelse. Försäkran om överensstämmelse får gälla en eller flera gasanordningar och skall förvaras av tillverkaren. EG-märket skall åtföljas av identifieringsmärket för det anmälda kontrollorgan som ansvarar för EG-övervakningen.

3.2. Tillverkaren skall tillämpa ett kvalitetssystem som säkerställer gasanordningarnas överensstämmelse med typen som beskrivs i EG-typintyget och med de väsentliga kraven i bilaga I. Tillverkaren skall vara underkastad den i punkt 3.4 beskrivna EG- övervakningen.

3.3. Kvalitetssystem

3.3.1. Tillverkaren skall hos ett anmält kontrollorgan, som han själv har valt, ansöka om godkännande av sitt kvalitetssystem för berörda gasanordningar.

Ansökan skall innehålla

–dokumentation av kvalitetssystemet,

–åtagande att fullgöra de skyldigheter som det godkända kvalitetssystemet medför,

–åtagande att vidmakthålla det godkända kvalitetssystemet så att det förblir ändamålsenligt och effektivt,

–dokumentation avseende den godkända typen och en kopia av EG-typintyget.

3.3.2. Alla de villkor, krav och arrangemang som tillverkaren har tagit hänsyn till skall dokumenteras på ett systematiskt och överskådligt sätt i form av åtgärdsbeskrivningar, rutiner och skriftliga anvisningar. Denna dokumentation av kvalitetssystemet skall möjliggöra en enhetlig tolkning av kvalitetssystemets program, planer, anvisningar och dokument. Den skall framför allt innehålla en fullgod beskrivning av

–kvalitetsmålen samt ledningens organisatoriska struktur, ansvar och befogenheter när det gäller gasanordningarnas kvalitet,

–de tillverkningsprocesser, den teknik för kvalitetskontroll och kvalitetssäkring samt de systematiska förfaranden som skall användas,

–de undersökningar och provningar som skall utföras före, under och efter tillverkningen och hur ofta dessa skall utföras,

–hur övervakning sker av att fastslagen kvalitet uppnås och av att kvalitetssystemet fungerar effektivt.

3.3.3. Det anmälda kontrollorganet skall undersöka och utvärdera kvalitetssystemet för att avgöra om kraven i punkt 3.3.2 är uppfyllda, överensstämmelse med dessa krav skall förutsättas för kvalitetssystem som följer tillämplig harmoniserad standard.

Det anmälda kontrollorganet skall meddela tillverkaren sitt beslut och underrätta övriga anmälda kontrollorgan om detta. Meddelandet till tillverkaren skall innehålla slutsatserna från undersökningen, det anmälda kontrollorganets namn och adress samt motiverat beslut om bedömningen av berörda gasanordningar.

3.3.4. Tillverkaren skall underrätta det anmälda kontrollorgan som godkänt kvalitetssystemet om eventuella ändringar av detta, föranledda t.ex. av ny teknik och nya kvalitetsbegrepp.

Det anmälda kontrollorganet skall granska de föreslagna ändringarna och avgöra om det ändrade kvalitetssystemet följer tillämpliga bestämmelser eller om en ny bedömning krävs. Det skall meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet skall innehålla slutsatserna från granskningen samt motiverat beslut om bedömningen.

3.3.5. Ett anmält kontrollorgan som återkallar godkännande av ett kvalitetssystem skall underrätta övriga anmälda kontrollorgan om detta och ange skälen för beslutet.

3.4. EG-övervakning

3.4.1. Syftet med EG-övervakning är att säkerställa att tillverkaren på rätt sätt fullgör de skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitetssystemet.

3.4.2. Tillverkaren skall för kontroll ge det anmälda kontrollorganet tillträde till varje plats för tillverkning, kontroll, provning och lagring och skall tillhandahålla all nödvändig information, särskilt i fråga om

–dokumentationen av kvalitetssystemet,

–kvalitetsdokumenten, såsom granskningsrapporter, provnings- och kalibreringsresultat och redogörelser för personalens kvalifikationer.

3.4.3. Det anmälda kontrollorganet skall minst en gång vartannat år utföra en kontroll för att försäkra sig om att tillverkaren vidmakthåller och tillämpar det godkända kvalitetssystemet. En rapport från kontrollen skall tillställas tillverkaren.

3.4.4. Det anmälda kontrollorganet får dessutom besöka tillverkaren utan förvarning. I samband med dessa besök kan det anmälda kontrollorganet utföra eller låta utföra provningar på gasanordningar. Det anmälda kontrollorganet skall ge tillverkaren en besöksrapport och, i förekommande fall, en provningsrapport.

3.4.5. Tillverkaren får på begäran vidarebefordra det anmälda kontrollorganets rapport.

4.

EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED TYP (kvalitetssäkring av produkter)

4.1. EG-försäkran om överensstämmelse med typ (kvalitetssäkring av produkter) är det förfarande genom vilket en tillverkare som uppfyller skyldigheterna enligt punkt 4.2 försäkrar att berörda gasanordningar överensstämmer med typen, enligt beskrivning i EG-typintyget, och uppfyller de väsentliga kraven i bilaga I. Tillverkaren skall anbringa EG-märket på varje exemplar av gasanordningen och upprätta en skriftlig försäkran om överensstämmelse. Denna försäkran får gälla en eller flera gasanordningar och skall förvaras av tillverkaren. EG-märket skall åtföljas av ett identifieringsmärke för det anmälda kontrollorgan som ansvarar för EG-övervakningen.

4.2. Tillverkaren skall vid slutgiltig kontroll av färdiga gasanordningar och vid provningar tillämpa ett godkänt kvalitetssystem enligt beskrivningen i punkt 4.3 och skall vara underkastad den i punkt 4.4 beskrivna EG-övervakningen.

4.3. Kvalitetssystem

4.3.1. Enligt detta förfarande skall tillverkaren hos ett anmält kontrollorgan, som han själv har valt, ansöka om godkännande av sitt kvalitetssystem för berörda gasanordningar.

Ansökan skall innehålla

–dokumentation av kvalitetssystemet,

–åtagande att fullgöra de skyldigheter som det godkända kvalitetssystemet medför,

–åtagande att vidmakthålla det godkända kvalitetssystemet så att det förblir ändamålsenligt och effektivt,

–dokumentation avseende den godkända typen och en kopia av EG-typintyget.

4.3.2. Inom ramen för kvalitetssystemet skall varje gasanordning undersökas och de provningar utföras som fastställs i de standarder som åsyftas i 5 § eller motsvarande provningar, för kontroll av att gasanordningarna överensstämmer med de väsentliga kraven i bilaga I.

Alla de villkor, krav och arrangemang som tillverkaren har tagit hänsyn till skall dokumenteras på ett systematiskt och överskådligt sätt i form av åtgärdsbeskrivningar, rutiner och skriftliga anvisningar. Denna dokumentation av kvalitetssystemet skall möjliggöra en enhetlig tolkning av kvalitetssystemets program, planer, anvisningar och protokoll.

Dokumentationen av kvalitetssystemet skall framför allt innehålla en fullgod beskrivning av

–kvalitetsmålen samt ledningens organisatoriska struktur, ansvar och befogenheter när det gäller gasanordningarnas kvalitet,

–de undersökningar och provningar som skall utföras efter tillverkningen,

–hur övervakning sker av att kvalitetssystemet fungerar effektivt.

4.3.3. Det anmälda kontrollorganet skall undersöka och utvärdera kvalitetssystemet för att avgöra om kraven i punkt 4.3.2 är uppfyllda, överensstämmelse med dessa krav skall förutsättas för kvalitetssystem som följer tillämplig harmoniserad standard. Det anmälda organet skall meddela tillverkaren sitt beslut och underrätta övriga anmälda organ om detta. Meddelandet till tillverkaren skall innehålla resultatet av undersökningen, det anmälda kontrollorganets namn och adress samt motiverat beslut om bedömningen av berörda gasanordningar.

4.3.4. Tillverkaren skall underrätta det anmälda kontrollorgan som godkänt kvalitetssystemet om eventuella ändringar av detta, föranledda t.ex. av ny teknik och nya kvalitetsbegrepp.

Det anmälda kontrollorganet skall granska de föreslagna ändringarna och avgöra om det ändrade kvalitetssystemet följer tillämpliga bestämmelser eller om en ny bedömning krävs. Det skall meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet skall innehålla slutsatserna från granskningen samt motiverat beslut om bedömningen.

4.3.5. Ett anmält kontrollorgan som återkallar ett godkännande av ett kvalitetssystem skall underrätta övriga anmälda kontrollorgan om detta och ange skälen för beslutet.

4.4. EG-övervakning

4.4.1. Syftet med EG-övervakning är att säkerställa att tillverkaren på rätt sätt fullgör de skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitetssystemet.

4.4.2. Tillverkaren skall för kontroll ge det anmälda kontrollorganet tillträde till varje plats för tillverkning, kontroll, provning och lagring och skall tillhandahålla all nödvändig information, särskilt i fråga om

–dokumentationen av kvalitetssystemet,

–kvalitetsdokumenten, såsom granskningsrapporter, provnings- och kalibreringsresultat och redogörelser för personalens kvalifikationer.

4.4.3. Det anmälda kontrollorganet skall minst en gång vartannat år utföra en kontroll för att försäkra sig om att tillverkaren vidmakthåller och tillämpar det godkända kvalitetssystemet. En rapport från kontrollen skall tillställas tillverkaren.

4.4.4. Det anmälda kontrollorganet får dessutom besöka tillverkaren utan förvarning. I samband med dessa besök får kontrollorganet utföra eller låta utföra provningar på gasanordningar. Det anmälda kontrollorganet skall ge tillverkaren en besöksrapport och, i förekommande fall, en provningsrapport.

4.4.5. Tillverkaren får på begäran vidarebefordra det anmälda kontrollorganets rapport.

5.

EG-VERIFIKATION

5.1. EG-verifikation är den del av förfarandet genom vilken ett anmält kontrollorgan kontrollerar och intygar att gasanordningarna överensstämmer med typen, enligt beskrivning i EG-typintyget, och uppfyller de väsentliga kraven i bilaga I.

5.2. EG-verifïkation kan efter tillverkarens eget val utföras antingen genom undersökning och provning av varje enskild gasanordning, enligt beskrivning i punkt 5.3, eller genom undersökning och provning på statistisk basis, enligt beskrivning i punkt 5.4.

5.3. Verifikation genom undersökning och provning av varje enskild gasanordning.

5.3.1. Varje gasanordning skall undersökas och underkastas behövliga provningar som anges i de standarder som omfattas av 5 § eller likvärdiga provningar, för att kontrollera gasanordningens överensstämmelse med de väsentliga kraven i bilaga I.

5.3.2. Det anmälda kontrollorganet skall anbringa EG-märket på varje godkänd gasanordning och utfärda ett skriftligt intyg om överensstämmelse. Intyget får gälla en eller flera gasanordningar och skall förvaras av tillverkaren. Det anmälda kontrollorganets identifieringsmärke skall fogas till EG-märket.

5.4. Statistisk verifikation

5.4.1. Tillverkaren skall tillhandahålla sina gasanordningar i enhetligt sammansatta serier och skall vidta alla de åtgärder som behövs för att enhetligheten hos varje tillverkad serie skall garanteras i tillverkningsprocessen.

5.4.2. Tillverkaren får, om det är ändamålsenligt, anbringa EG-märket på varje gasanordning i samband med tillverkningsprocessen. Identifieringsmärket för det anmälda organ som ansvarar för den statistiska verifikationen skall anbringas tillsammans med EG-märket.

5.4.3. Gasanordningarnas egenskaper skall kontrolleras statistiskt. Gasanordningarna skall grupperas i identifierbara serier av enheter av en viss modell som tillverkats under samma förhållanden. Med ojämna mellanrum skall en serie kontrolleras. De gasanordningar som utgör ett stickprov skall kontrolleras var och en för sig och provningar som fastställts i standarder som avses i 5 § eller likvärdiga provningar skall utföras för att avgöra om serien skall godkännas eller underkännas.

Ett stickprovsförfarande med följande kriterier skall tillämpas:

–standardkvalitetsnivå motsvarande 95% sannolikhet för godkännande, med ickeöverensstämmelse mellan 0,5 och 1,5%,

–kvalitetsgränsvärde motsvarande 5% sannolikhet för godkännande, med ickeöverensstämmelse mellan 5 och 10%.

5.4.4. Om en serie godkänns, skall det anmälda kontrollorganet utfärda ett skriftligt intyg om överensstämmelse som skall förvaras av tillverkaren. Samtliga gasanordningar i partiet får släppas ut på marknaden, utom de provenheter som inte befunnits överensstämma med kraven.

Om en serie underkänns skall det anmälda kontrollorganet vidta behövliga åtgärder för att förhindra att serien släpps ut på marknaden. Om underkända serier förekommer ofta, får det anmälda kontrollorganet tills vidare upphöra med statistisk verifikation.

6.

EG-VERIFIKATION AV ENSTAKA OBJEKT

6.1. EG-verifikation av enstaka objekt är det förfarande genom vilket ett anmält organ kontrollerar och intygar att en gasanordning överensstämmer med kraven i denna förordning. Det anmälda kontrollorganet skall anbringa EG-märket på gasanordningen och utfärda ett skriftligt intyg om överensstämmelse.

Intyget skall förvaras av tillverkaren.

6.2. Den konstruktionsdokumentation som åsyftas i bilaga I skall göras tillgänglig för det anmälda kontrollorganet.

6.3. Gasanordningen skall kontrolleras och underkastas behövliga provningar med beaktande av konstruktionsdokumentationen, för att säkerställa att gasanordningen överensstämmer med de väsentliga kraven i bilaga I.

Om det anmälda kontrollorganet bedömer det som nödvändigt, kan kontroller och behövliga provningar utföras efter installation av gasanordningen.

Bilaga III

EG-MÄRKE OCH PÅSKRIFTER

1. EG-märket består av symbolen "CE", åtföljd av de två sista siffrorna i det årtal då märket anbringades på gasanordningen, samt identifieringsmärket för det anmälda kontrollorgan som utfört stickprovskontrollerna, EG-övervakningen eller EG-verifikationen.

2. På gasanordningen eller dess märkplåt skall EG-märket och följande påskrifter anbringas:

–tillverkarens namn eller identifieringsmärke,

–gasanordningens handelsbeteckning,

–typ av elförsörjning, i förekommande fall,

–kategori av anordning.

Nödvändig information för installation får läggas till, alltefter typ av anordning.

EG-märke

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.