1430/1993

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1993

Statsrådets beslut om begränsning av introduktion på marknaden och användning av tvätt- och rengöringsmedel

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet med stöd av 43 § 1 mom. kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/89), sådant detta lagrum lyder i lag av den 18 december 1992 (1412/92), beslutat:

1 §

I detta beslut avses med tvätt- och rengöringsmedel sådana preparat vars sammansättning särskilt har utvecklats för att uppnå rengörande egenskaper, och som innehåller ytaktiva ämnen och i allmänhet också andra ämnen såsom tillsatsämnen, förstärkningsmedel och fyllnadsmedel.

2 §

Tvätt- och rengöringsmedel som innehåller ytaktiva ämnen med en mindre genomsnittlig biologisk nedbrytbarhet än 90 procent, bestämt var för sig för anjoniska, katjoniska, ickejoniska och amfotera ämnen, får inte introduceras på marknaden och inte heller användas.

3 §

Den biologiska nedbrytbarheten av ytaktiva ämnen skall bestämmas enligt fastställda bestämningsmetoder1 .

4 §

På förpackningarna till tvätt- och rengöringsmedel som introduceras på marknaden skall utöver andra beteckningar anges preparatets namn samt tillverkarens eller importörens namn och adress med läsbara, synliga och outplånliga bokstäver.

Om tvätt- eller rengöringsmedlet introduceras på marknaden utan förpackning, skall samma uppgifter ges på annat vederbörligt sätt.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994. Beslutets 2 § träder dock i kraft den 1 juli 1994 och 4 § den 1 januari 1995.

1 Bilaga 2 till EES-avtalet:
– rådets direktiv 73/404/EEG, ändrat genom rådets direktiv 82/242/EEG
– rådets direktiv 73/405/EEG, ändrat genom rådets direktiv 82/243/EEG
Bilaga 2 till EES-avtalet: rådets direktiv (73/404/EEG), rådets direktiv (73/405/EEG), rådets direktiv (82/242/EEG) och rådets direktiv (82/243/EEG).

Helsingfors den 22 december 1993

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Överinspektör
Klaus Pfister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.