1428/1993

Given i Helsingfors den 22 december 1993

Förordning om ändring av förordningen om skydd för unga arbetstagare

På föredragning av arbetsministern

ändras i förordningen den 27 juni 1986 om skydd för unga arbetstagare (508/86) 2 § 2 mom. 8 och 9 punkten, 4 § 1 och 2 mom. och i 5 § 1 mom. det inledande stycket samt

fogas till 2 § 2 mom. en ny 10 punkt som följer:

2 §
Förbjudna arbeten

Ovan i 1 mom. nämnda arbeten är:


8) arbeten, vid vilka farlig joniserande strålning förekommer;

9) dykningsarbeten; samt

10) arbeten, om vilka så stadgas eller föreskrivs särskilt.

4 §
Anlitande av ung arbetstagare för farliga arbeten

En ung arbetstagare som har fyllt 16 år kan utföra arbete som avses i den av arbetsministeriet fastställda exempelförteckningen, eller därmed jämförbart arbete, om det med hjälp av skyddsteknik eller på något annat sätt är sörjt för att varken de anordningar eller ämnen, som är avsedda att användas av den unga arbetstagaren, eller arbetsförhållandena, med beaktande av omständigheterna beträffande honom personligen, medför särskild risk för olycksfall eller skada för hälsan. Vid bedömningen av möjlig skada för hälsan skall företagshälsovårdspersonal anlitas.

Innan arbete som avses i 1 mom. inleds skall arbetsgivaren göra anmälan om detta hos den arbetarskyddsmyndighet som övervakar arbetsplatsen. Vid behov kan anmälan göras, i stället för av arbetsgivaren, av läroanstalten eller lärlingsnämnden. I anmälan skall ingå en utredning om det arbete som unga arbetstagare anlitas för samt om vilka åtgärder som har vidtagits för att avvärja i 1 mom. nämnda risk och om hur orienteringen och handledningen av arbetstagaren har ordnats. Arbetarskyddsmyndigheten kan låta saken bero vid den anmälan som har gjorts eller vidta åtgärder för begränsning eller nedläggande av arbetet.


5 §
Undervisning och handledning

Vid undervisning, handledning och personlig orientering som avses i 10 § lagen om unga arbetstagare (998/93) skall i synnerhet sörjas för att arbetstagaren på erforderligt sätt och i behövlig omfattning görs förtrogen med:Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 22 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.