1417/1993

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1993

Handels- och industriministeriets beslut om fastställande av de allmänna avtalsvillkoren för den offentliga upphandlingen

Handels- och industriministeriet har med stöd av 10 § upphandlingsförordningen för staten, av den 22 december 1993 (1416/93), fastställt de allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling som skall iakttas från och med 1.1.1994 (bilaga).


Helsingfors den 22 december 1993

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Äldre regeringssekreterare
Teuvo Airas

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR DEN OFFENTLIGA UPPHANDLINGEN

De allmänna avtalsvillkoren för den offentliga upphandlingen som handels- och industriministeriet har fastställt på basis av upphandlingsförordningen för staten den 22.12.1993 (1416/93).

1. Tillämpningsområde

1.1. Vid upphandlingen av varor och tjänster iakttas följande allmänna avtalsvillkor för den offentliga upphandlingen, ifall det inte separat skriftligen avtalas om annat.

1.2. I dessa villkor avses med "köpare" den upphandlingsenhet som utför upphandlingen, med "säljare" den andra parten och med "vara" föremålet för upphandlingen.

2. Anbud

2.1. Anbudet skall motsvara anbudsbegäran. Ifall anbudet avviker från anbudsbegäran, skall skillnaderna klargöras i anbudet.

2.2. Anbudet skall med bindande verkan gälla 2 månader, räknat från utgången av den tid som reserverats för inlämnandet av anbud, om inte annan giltighetstid nämns i anbudsbegäran.

2.3. Köparen har rätt att dela en upphandling, såvida det inte har meddelats att anbudet gäller endast odelat.

2.4. Köparen är inte skyldig att anta något anbud.

2.5. Säljaren har inte rätt att av köparen kräva ersättning för givet anbud.

2.6. I anbudet skall följande uppges:

a) specifikation av varan (mängd, kvalitet m.m.),

b) anskaffningspris jämte pris per enhet och eventuella prisdifferentieringar som beror på mängden. Om priset inte är fast, skall grunderna för prisförändringar klart framgå av anbudet,

c) betalningsvillkor,

d) garantivillkor,

e) leveranstid och -villkor (enligt gängse leveransklausuler),

f) förpackning, med angivande av antal förpackningar och förpackningsstorlek eller iakttagna förpackningsstandarder och eventuell kreditering för returnerad transportförpackning,

g) anbudets giltighetstid,

h) övriga faktorer som särskilt nämns i köparens anbudsbegäran.

3. Avtal om upphandling

3.1. Avtal säljaren och köparen emellan anses ha uppkommit, då

a) parterna har undertecknat ett skriftligt avtal eller

b) köparen skriftligen har meddelat säljaren att han antar ett bindande anbud (beställning) eller

c) säljaren på köparens begäran skriftligen har bekräftat beställningen som sådan (beställningsbekräftelse)

3.2. Säljaren skall sända den i punkt 3.1.c) avsedda beställningsbekräftelsen till köparen inom 14 dagar från det beställningen inkommit.

3.3. Villkor som säljaren intagit i sin beställningsbekräftelse och som avviker från beställningen, träder i kraft endast i det fall att köparen skriftligen godkänner dem.

3.4. Ändringar i avtal skall göras skriftligen.

Priser

4.1. Upphandlingspriset är fast, om inte skriftligen har överenskommits om annat.

4.2. Priset skall inkludera:

a) de indirekta skatter och avgifter som säljaren skall erlägga och som gäller vid anbudstidens utgång,

b) kostnaderna för sedvanlig förpackning som transport och lagerbehandling förutsätter,

c) ritningar samt sedvanliga service- och användningshandböcker och annan motsvarande information som behövs för installation, användning och service av varan.

4.3. Om varans pris helt eller delvis är bundet vid någon prisändringsgrund, justeras priset så att det motsvarar ändringarna i denna grund, om ändringen utgör minst 2 procent. Har i anbudet inte meddelats den grundnotering till vilken priset har bundits, betraktas som grundnotering den notering som var känd den dag då anbudet gavs. Som jämförelsetal betraktas i fråga om valutakurser Finlands banks medelkurs leveransdagen och i fråga om eventuellt index det index som publicerats senast under leveransdagen. En prisreservering kan godkännas endast för den del av anskaffningen vars kostnader påverkas av förändringen i prisändringsgrunden.

4.4. Förskott betraktas som en fast del av anskaffningspriset. Förändringar i de indirekta skatter eller offentliga avgifter som säljaren på basis av avtalet skall erlägga och som direkt berör anskaffningspriset beaktas dock också i fråga om förskottet.

4.5. Om en leverans försenas av annan än i 11 punkten nämnd anledning och tillämpningen av prisändringsgrunden eller förändringarna i de indirekta skatter och avgifter som säljaren skall erlägga och som direkt berör anskaffningspriset skulle leda till prisförhöjningar under förseningstiden, beaktas detta inte. Om ett pris som justerats enligt leveransdatum är lägre, skall detta pris tillämpas.

15. Betalningar

5.1. Betalningar erläggs endast mot faktura. Betalningstiden räknas från den dag då varan enligt avtalsvillkoren har levererats och fakturan har anlänt till köparen. Förutsättning för att förskott skall betalas är att en godtagbar säkerhet i tillräckligt god tid har tillställts köparen.

6. Säkerheter

6.1. Om köparen enligt avtal skall erlägga förskott eller om köparen till säljarens disposition har ställt råvaror eller förnödenheter, skall säljaren innan förskottet erläggs eller råvarorna eller förnödenheterna överlåts, till köparen lämna av denne godkänd säkerhet, som skall vara minst 15 procent större än summan av de förskott som skall erläggas eller värdet på de råvaror eller förnödenheter som överlåts.

6.2. Säkerheten skall vara i kraft minst en månad efter den avtalsenliga leveranstiden, dock till dess avtalsenlig leverans har skett. Säljaren skall förlänga säkerhetens giltighetstid om leveransen fördröjs.

7. Varans leveransskick

7.1. Varan skall vid leveransen vara felfri och till sin art, mängd och kvalitet, övriga egenskaper och sin förpackning motsvara vad som har avtalats.

7.2. Varan skall också uppfylla de stadganden och bestämmelser som gäller vid leveranstidpunkten och som ingår i Finlands lagar och förordningar eller som finsk myndighet utfärdat bl.a. i fråga om struktur och utrustning samt med tanke på skydd i arbete och brandsäkerhet.

7.3. Varan skall åtföljas av alla sådana intyg, tillstånd och andra handlingar som det åligger säljaren att anskaffa och som erfordras för att varan omedelbart skall kunna tas i bruk.

8. Handlingar, rättigheter och konfidentialitet

8.1. Alla de ritningar och tekniska handlingar som är nödvändiga för tillverkning av varan och som köparen och säljaren överlåter till varandra före eller efter det att avtalet har ingåtts, förblir den parts egendom som överlåtit handlingen. Mottagaren får inte utan överlåtarens medgivande använda dem eller lämna uppgifter ur dem till tredje person.

8.2. Säljaren skall till köparen i tillräckligt god tid överlåta de ritningar och anvisningar som hör till anskaffningen samt övriga uppgifter och handlingar som krävs för köparens installations-, reparations-, service- och driftsverksamhet. De överlåtna handlingarna förblir hos köparen.

8.3. Vardera parten svarar för att de planer och handlingar som han levererat samt de uppgifter som ligger till grund för dessa är riktiga.

8.4. Säljaren svarar för krav och skyldigheter som gäller patent- och andra skyddsrättigheter, så att köparen inte åsamkas kostnader eller olägenheter av dem.

8.5. Säljaren får inte ge uppgifter om upphandlingen till tredje part utan tillstånd av köparen, ifall det inte är nödvändigt att ge uppgifter för att förpliktelserna i avtalet skall kunna uppfyllas.

Säljaren får inte heller utan tillstånd av köparen använda avtalet eller köparens namn i marknadsföring.

9. Kontroller och övervakning som föregår leveransen samt mottagningskontroller

9.1. Köparen har rätt att kontrollera varan innan den levereras.

9.2. Köparens kontroller och övervakning innan köpslutet eller innan varan levereras minskar inte säljarens skyldigheter och ansvar.

9.3. Då varan har levererats utför köparen mottagningskontroll så snart omständigheterna det medger. Köparen har rätt att utföra mottagningskontroller också hos säljaren.

Om det finns ett fel i varan skall köparen meddela säljaren om felet inom en rimlig tid från det då han upptäckte felet.

9.4. Säljaren skall på egen bekostnad till köparens disposition ställa de utrymmen, den utrustning och den bistående personal som behövs vid sedvanliga kontroller.

9.5. Säljaren skall på egen bekostnad avlägsna de fel som kommit fram vid kontroll.

Köparen är inte skyldig att gottgöra säljaren för varor och förnödenheter som vid sedvanlig kontroll blivit obrukbara eller sjunkit i värde.

9.6. Vardera parten ansvarar för sina representanters kostnader med anledning av kontrollen.

Uppfyller en vara eller ett varuparti inte vid kontrollen de krav som ställs på dem, ansvarar säljaren för alla de kostnader som köparen åsamkas av eventuell ny kontroll, behandling och transport.

10. Leveranstid och dröjsmål

10.1. Leveranstiden räknas från den dag då avtalet om upphandling ingås. Utan köparens medgivande får en vara eller en del av den inte levereras före den överenskomna leveranstiden.

10.2. En vara anses levererad vid den tidpunkt då den har levererats enligt leveransvillkoren i sådant skick att den kan godkännas vid mottagningskontrollen.

10.3. Konstaterar säljaren att han inte kan iaktta överenskommen leveranstid eller att ett dröjsmål verkar sannolikt, skall han ofördröjligen skriftligen meddela köparen om anledningen till dröjsmålet och ange ny leveranstid.

10.4. Försenas leveransen har köparen rätt till vite utan att behöva visa att dröjsmålet har åsamkat honom skada. Vitet utgör 0,5 procent för varje påbörjad 7 dygns period med vilken säljaren överskrider den överenskomna leveranstiden. Vitet beräknas på priset på sådan vara eller del därav som på grund av förseningen inte har kunnat tas i avsett bruk, och uppbärs för högst 15 veckor. Köparen har rätt att dra av vitet från betalningarna till säljaren.

10.5. Vid beräkningen av vitet jämställs ett dröjsmål som gäller ritningar och uppgifter som erfordras för installation, ibruktagande och drift, vilka skall lämnas skriftligt, med försenad leverans.

10.6. Om dröjsmålet beror på säljarens vållande, har köparen rätt att av säljaren erhålla ersättning för de direkta kostnader och skador som förorsakats av dröjsmålet, till de delar dessa överstiger vitet enligt punkten 10.4. Det sammanlagda beloppet av vitet och ersättningen får dock inte överstiga det pris på varan som utgör grund för beräknande av vitet. Skadeersättningen erläggs dock till sitt fulla belopp, om dröjsmålet beror på säljarens grova vållande.

10.7. Beror dröjsmålet på annat än köparens vållande, är säljaren skyldig att för dröjsmålstiden erlägga en årlig ränta om 12 procent på den del av förskottet som motsvarar den försenade varan enligt punkten 10.4. Köparen har rätt att dra av räntan från betalningarna till säljaren.

11. Befrielsegrunder

11.1. Som befrielsegrund (force majeure) betraktas sådan ovanlig händelse som förhindrar fullgörande av avtal och som inträffat efter det avtalet ingicks samt som påverkar saken och som avtalsparterna inte haft orsak att beakta då avtalet ingicks. Dessutom skall den vara oberoende av avtalsparterna och dess hindrande inverkan skall inte kunna avlägsnas utan oskäliga tilläggskostnader eller oskälig tidsförlust. Som sådan händelse betraktas krig, uppror, inre oroligheter, myndigheternas tvångsrekvisition eller beslag för offentligt behov, import- eller exportförbud, naturkatastrof, avbrott i den allmänna samfärdseln eller energidistributionen, arbetskonflikt eller eldsvåda eller annan till sina verkningar lika betydande och ovanlig omständighet som är oberoende av avtalsparterna.

11.2. En underleverantörs dröjsmål betraktas som befrielsegrund för säljaren endast i det fall att dröjsmålet beror på hinder som avses i punkten 11.1 och säljaren inte utan oskälig tidsförlust eller oskäliga kostnader kan anlita annan underleverantör.

11.3. Om uppfyllandet av en avtalsförpliktelse fördröjs av någon i punkterna 11.1 och 11.2 nämnd orsak eller på åtgärd eller underlåtenhet av den ena avtalsparten, förlängs tiden för uppfyllandet av avtalsförpliktelsen så mycket som måste anses skäligt med beaktande av alla omständigheter som inverkar på saken.

11.4. Avtalsparterna skall utan dröjsmål skriftligen meddela varandra att uppfyllandet av en avtalsförpliktelse som avses i punkten 11.3 skjuts fram. Avtalsparterna skall också utan dröjsmål skriftligen meddela varandra då hindret har undanröjts, varefter avtalsparterna senast skall avtala om dess effekter på leveransen.

12. Skaderisk och överföring av äganderätt samt försäkrande

12.1. Skaderisken övergår till köparen då varan enligt avtalsvillkoren har överlåtits.

Om varan på grund av köparens dröjsmål inte har överlåtits vid rätt tidpunkt, övergår skaderisken till köparen vid det ögonblick då överlåtelsen senast borde ha skett, förutsatt att säljaren har gjort det som överlåtelsen förutsätter av honom och om saken har meddelats skriftligen.

12.2. Äganderätten till varan övergår till köparen senast samtidigt med skaderisken.

12.3. En vara för vilken köparen enligt avtal står faran, får inte försäkras på köparens bekostnad.

12.4. Säljaren ansvarar dock för varor, delar och förnödenheter som köparen äger och som denne har överlåtit till säljaren för förvaring, reparation eller vidareförädling.

13. Garantier och fel i varan

13.1. Har inte annat överenskommits på grund av gängse praxis i branschen, är garantitiden 12 månader. Garantitiden börjar löpa den dag då köparen har godkänt och mottagit varan.

13.2. Säljaren är skyldig att utan dröjsmål sedan han fått vetskap därom på egen bekostnad avlägsna alla de fel och brister som kommer fram under garantitiden eller leverera en ny vara i stället för den felaktiga. Säljarens ansvar sträcker sig inte till fel som uppkommit genom sedvanlig förslitning eller av köparens vållande.

13.3. För en vara som på grund av garanti har bytts ut eller för en reparerad eller utbytt del av den börjar efter installationen eller reparationen en ny garantitid som är lika lång som den ursprungliga. Till övriga delar förlängs varans garantitid med en tid som är lika lång som den under vilken varan på grund av nämnda fel eller brist inte har kunnat användas. Garantitiden är dock högst dubbelt så lång som den om vilken överenskommits på basis av punkt 13.1., såvida inte annat överenskoms eller annat följer på basis av punkt 13.4.

13.4. Beror fel som kommit fram under garantitiden på uppenbart konstruktionsfel och föreligger motiverat skäl att anta att felet även kommer att komma fram i andra varor som omfattas av avtalet, är säljaren skyldig att avlägsna denna brist i alla de varor som levererats eller skall levereras på basis av avtalet.

13.5. Säljaren är skyldig att också efter garantitiden utan dröjsmål sedan han fått vetskap därom på egen bekostnad avlägsna sådana fel som uppkommer i en vara, vilka köparen visar att fanns i varan då skaderisken överfördes och vilka köparen rimligen inte har kunnat upptäcka vid mottagningskontrollen eller under garantitiden.

13.6. Om säljaren inte avhjälper felet har köparen, sedan han har meddelat säljaren härom, rätt att utföra eller låta utföra nödiga reparationer på säljarens ansvar och bekostnad.

13.7. Ifall felet i fallen i punkterna 13.1–13.5 beror på säljarens vållande, har köparen rätt att av säljaren få ersättning för de direkta kostnader och den direkta skada som felet har förorsakat. Skadeersättningen får dock inte överskrida varans pris. Ifall felet beror på säljarens grova vållande, erläggs skadeersättningen dock till sitt fulla belopp.

14. Reservdelar och service

14.1. Säljaren garanterar vederbörlig tillgång på reservdelar för maskiner och utrustning samt deras service i Finland under varans normala användningstid till rimliga priser och villkor under rådande förhållanden.

15. Underleveranser och överföring av avtal

15.1. Säljaren har inte rätt att utan köparens medgivande ens delvis överföra ett avtal på tredje part. Detta utgör dock inte hinder för säljaren att använda underleverantörer.

15.2. Om en väsentlig förändring sker i säljarens person, skall köparen ofördröjligen meddelas om detta och samtidigt skall på ett övertygande sätt visas att förutsättning för fullgörande av avtalet fortfarande föreligger.

16. Hävande av avtal

16.1. Vardera avtalsparten får häva avtalet, om fullgörandet av det med anledning av att befrielsegrund fortsättningsvis föreligger kommer att försenas med mer än 6 månader. Köparen får alltid häva avtalet oberoende av ovan nämnda tidsfrist, ifall dröjsmålet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren förstod eller borde ha förstått detta,

16.2. Köparen får häva avtalet till de delar det gäller en vara som inte har kunnat tas i avsett bruk, om

a) säljarens prestation inte är avtalsenlig och bristen trots köparens påpekande inte avhjälps utan dröjsmål,

b) säljaren inte fullgör avtalet inom överenskommen tid och inte visar att underlåtelsen beror på konstaterad befrielsegrund eller på köparen och dröjsmålet är längre än 1/3 av den överenskomna leveranstiden, dock minst 14 dagar, eller, då leveranstiden överstiger ett år, längre än 4 månader. Köparen får alltid håva avtalet oberoende av ovan nämnda tidsfrister, ifall dröjsmålet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren förstod eller borde ha förstått detta,

c) säljaren konstateras vara i ett sådant ekonomiskt läge eller upphandlingen konstateras befinna sig i ett sådant skede att säljaren inte kan förväntas uppfylla sina avtalsenliga skyldigheter.

16.3. Då avtalet hävs har köparen, med undantag av de fall som avses i punkten 16.1, rätt att av säljaren utöver vite enligt punkten 10.4 få ersättning för de direkta kostnader och skador som han åsamkats genom att avtalet inte fullgjorts. Summan av vitet och ersättningen får dock inte överstiga det pris på varan som utgör grund för beräknandet av vitet. Skadeersättningen erläggs emellertid till sitt fulla belopp, ifall dröjsmålet eller felet beror på säljarens grova vållande.

16.4. Om köparen har erlagt förskott eller ställt råvaror eller förnödenheter till säljarens disposition, återbetalar säljaren, om avtalet hävs, till köparen det förskott han erhållit och därpå en årlig ränta om 12 procent, räknat från den dag förskottet erlagts till den dag det återbetalats, samt returnerar de råvaror och förnödenheter han erhållit eller erlägger ersättning enligt deras gängse värde och ränta såsom ovan nämnts.

17. Köparens skadeersättningsskyldighet

17.1. Säljaren har inte rätt att av köparen få ersättning för indirekta kostnader och skador som förorsakats av avtalsbrott. Säljaren har emellertid rätt att få ersättning för direkta kostnader och skador, ifall de föranleds av köparens vållande, dock inte till ett högre belopp än priset på den vara som är föremål för avtalsbrottet.

18. Meningsskiljaktigheter

18.1. Vid tolkning av avtal och lösande av tvister tillämpas den lagstiftning som gällde i Finland då avtalet ingicks.

18.2. Av avtal föranledda tvister som inte kan lösas avtalsparterna emellan skall överlämnas till allmän underrätt för avgörande.

18.3. En tvist kan överlämnas till skiljedomstol för avgörande, om parterna kommer överens om det.

19. Allmänna bestämmelser

19.1. Sedan ett avtal ingåtts är det jämte bilagor den enda av båda parter erkända handlingen.

19.2. Alla meddelanden som gäller fullgörandet av avtalet skall sändas skriftligen, genom telex eller telefax eller med motsvarande metod.

19.3. I korrespondens och fakturor skall nämnas avtalets nummer eller annan kod och köparens namn, i fakturorna dessutom varuspecifikation samt leveransadress.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.