1414/1993

Given i Helsingfors den 22 december 1993

Förordning om ändring av kosmetikförordningen

På föredragning av handels- och industriministern

ändras 2,4, 5 och 6 §§ kosmetikförordningen av den 3 augusti 1990 (671/90), av dessa 4 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 15 mars 1991 (541/91), som följer:

2 § Definition

Med ett kosmetiskt preparat avses ett ämne eller preparat som är avsett att användas utvärtes för att rengöra eller skydda människokroppens yttre delar, såsom hud, hår, naglar, läppar och yttre könsorgan, samt tänder eller munnens slemhinnor eller ändra deras doft eller utseende eller hindra störande lukt.

4 §
Anteckningar på förpackningar

På ett kosmetiskt preparats försäljnings- och bruksförpackning skall, enligt vad som stadgas i denna förordning eller bestäms med stöd av den, samt med beaktande av stadgade eller bestämda undantag, finnas åtminstone följande anteckningar:

1) namn eller bifirma och adress för tillverkaren inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller för en annan näringsidkare som inom detta område har släppt ut det kosmetiska preparatet på marknaden,

2) innehållsmängden så stor den är vid förpackningstidpunkten uttryckt i vikt- eller volymenheter som allmänt används i Finland,

3) uppgift om preparatets hållbarhetstid, om den är högst 30 månader,

4) anvisningar som är nödvändiga med tanke på en säker användning av preparatet samt de varningsanteckningar om vilka bestäms i handels- och industriministeriets beslut om kosmetiska preparat,

5) satskod.

5 §
Språkbestämmelser och anteckningarnas tydlighet

De uppgifter om vilka stadgas i 4 § 2–4 punkten skall meddelas på finska och svenska. I fråga om andra än begränsningarna och varningsanteckningarna får i stället för svensk- språkiga anteckningar användas norsk- eller danskspråkiga anteckningar.

De anteckningar som nämns i denna förordning och bestäms med stöd av den skall göras så att de är bestående och lätta att observera och läsa.

6 §
Lättnader ifråga om anteckningar

De uppgifter gällande näringsidkare som avses i 4 § 1 punkten kan meddelas med förkortningar, om näringsidkaren med hjälp av dem allmänt kan identifieras.

Innehållets mängd behöver inte anges på en förpackning som innehåller ett gratisprov eller en mängd för engångsbruk och inte heller på en förpackning som innehåller mindre än 5 gram eller 5 milliliter. På preparat som vanligen säljs styckevis och där innehållets vikt eller volym inte är av betydelse för köparens val, behöver innehållsmängden inte antecknas på det sätt som krävs i 4 § 2 punkten, förutsatt att styckemängden meddelas på preparatets försäljningsförpackning eller att styckemängden lätt kan ses utan att förpackningen öppnas eller att preparatet vanligtvis säljs endast ett åt gången.

Ifall på förpackningarna till ett kosmetiskt preparat av praktiska skäl inte kan göras de anteckningar som stadgas i 4 § 4 punkten, kan dessa anteckningar göras på en särskild etikett eller någon annan motsvarande redogörelse som skall fogas till försäljningsförpackningen.

Härvid skall både på försäljnings- och brukförpackningen på ett ändamålsenligt sätt med delas konsumenten var anteckningarna finns.

Satskoden, om vilken stadgas i 4 § 5 punk en, kan anges enbart på försäljningsförpackning ningen, om bruksförpackningen är för liten för detta ändamål.


Denna förordning träder i kraft den januari 1994.

Näringsidkare som avses i 4 § 1 punkten denna förordning får överlåta kosmetiska pre parat till marknaden till utgången av 1994 även om anteckningarna på förpackningarna inte uppfyller stadgandena i denna förordning om de överensstämmer med de stadganden som gällde då denna förordning trädde i kraft.

Annan än i 2 mom. nämnd näringsidkare få överlåta vidare kosmetiska preparat, som över låtits till marknaden före utgången av 1994 även om anteckningarna på förpackningarna inte uppfyller stadgandena i denna förordning om de överensstämmer med de stadganden soir gällde då denna förordning trädde i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder kraft.

Bilaga II, punkt XVI i EES-avtalet: rådets direktiv (76/768/EEG, 79/661/EEG, 82/368/EEG, 83/754/EEG, 88/667/EEG och 89/697/EEG)

Helsingfors den 22 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.