1412/1993

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1993

Statsrådets beslut om EEG-typgodkännande av traktorer

Statsrådet har vid föredragning från arbetsministeriet med stöd av 47 § lagen den 28 juni 1958 om skydd i arbete (299/58), sådant detta lagrum lyder i lag av den 29 januari 1993 (144/93), beslutat:

Definitioner
1 §

Med jordbruks- eller skogstrakter avses varje motordrivet fordon som är försetta med hjul eller band, med minst två axlar, vars viktigaste egenskap är dess dragkraft och som är särskilt konstruerat att dra, skjuta, bära eller driva vissa redskap, maskiner eller släpvagnar avsedda för jord- och skogsbruk. Fordonet kan vara utrustat för transport av gods och passagerare.

Detta statsrådsbeslut skall endast tillämpas på traktorer som definieras i 1 mom. och som är försedda med luftfyllda däck, har minst två axlar och är konstruerade för en hastighet mellan 6 och 30 km/h.

Med EEG-typgodkännande avses det förfarande genom vilket en EES-medlemsstat intygar att en traktortyp uppfyller de tekniska kraven enligt särdirektiven och har genomgått de kontroller som anges i EEG-typgodkännandeintyget. En mall för intygen och förfaringsätten finns i bilaga II.

EEG-typgodkännande av traktorer
2 §

En ansökan om EEG-typgodkännande skall lämnas in till en EES-medlemsstat av tillverkaren eller dennes representant. I Finland skall ansökan lämnas in till arbetsministeriet. Ansökan skall åtföljas av ett informationsdokument enligt mallen i bilaga I och av de handlingar som anges där. En ansökan för en och samma traktortyp får inte lämnas in till mer än en EES-medlemsstat.

3 §

Arbetsministeriet skall godkänna alla traktortyper som uppfyller följande krav:

1) traktortypen skall överensstämma med uppgifterna i informationsdokumentet, och

2) traktortypen skall uppfylla de kontrollkrav som anges i mallen för typgodkännandeintyget enligt 1 § 3 mom.

De kontroller som avses i 1 mom. utförs i en för detta ändamål behörig inrättning.

Om arbetsministeriet har beviljat typgodkännande skall det i den mån det är nödvändigt och vid behov i samarbete med de behöriga myndigheterna i de andra EES-medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att kontrollera att de serietillverkade exemplaren överensstämmer med den typgodkända traktortypen. Denna kontroll genomförs med stickprov.

Arbetsministeriet skall utfärda ett fullständigt ifyllt typgodkännandeintyg för varje traktortyp som det godkänner.

4 §

Arbetsministeriet skall inom en månad till de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna sända en kopia av informationsdokumentet och godkännandeintyget för varje traktortyp som det godkänner eller vägrar att godkänna. Tillverkaren eller dennes representant i registreringslandet skall för varje traktor som tillverkats enligt den godkända typen utfärda ett intyg om överensstämmelse enligt mallen i bilaga III.

5 §

Om produktionen av en godkänd traktortyp upphör eller om någon specifikation i informationsdokumentet ändras skall detta tillkännages den medlemsstat som beviljat EEG-typgodkännandet.

Om den mottagare av tillkännagivandet som avses i 1 mom. anser att ändringen i fråga inte kräver att det befintliga godkännandeintyget ändras eller att ett nytt typgodkännandeintyg utfärdas, skall traktortillverkaren underrättas om detta och kopior av ändringarna i de informationsdokument som redan distribuerats regelbundet sändas till de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna.

Om den mottagare av tillkännagivandet som avses i 1 mom. finner att en ändring i ett informationsdokument ger anledning till nya kontroller eller test och att det därför är nödvändigt att ändra det befintliga typgodkännandeintyget eller utfärda ett nytt typgodkännandeintyg, skall tillverkaren underrättas om detta. De nya dokumenten skall inom en månad efter att de har utfärdats sändas till de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna.

När ett typgodkännandeintyg ändras eller ersätts med ett nytt intyg eller när produktionen av en godkänd traktortyp upphör skall de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som beviljat typgodkännandet inom en månad till de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna sända tillverkningsnumret för den sista traktorn som tillverkats i överenstämmelse med det gamla intyget, och om det är möjligt, tillverkningsnumret för den första traktorn som tillverkats i överensstämmelse med det nya eller ändrade intyget.

6 §

Om en ny traktor åtföljs av ett intyg om överensstämmelse får ingen av skäl som hänför sig till traktorns konstruktion eller egenskaper förbjuda att den registreras, saluförs, tas i bruk eller används. Detta intyg om överensstämmelse hindrar dock inte att dylika åtgärder vidtas i fråga om traktorer som inte överensstämmer med den godkända typen.

En traktor överenstämmer inte med den godkända typen om den avviker från specifikationerna i informationsdokumentet och om dessa avvikelser inte har godkänts enligt 5 § 2 och 3 mom. av den medlemsstat som beviljat typgodkännande!. En traktor anses inte avvika från den godkända typen om särdirektiv tillåter avvikelser och dessa inte har överskridits.

7 §

Om arbetsmimsteriet finner att ett antal traktorer som åtföljs av ett intyg om överensstämmelse för en traktortyp som arbetsministeriet har godkänt inte överensstämmer med den godkända typen, skall det vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de serietillverkade exemplaren överensstämmer med den godkända typen.

Arbetsministeriet skall underrätta de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater om de åtgärder som nämns i 1 mom., vilka kan leda till att EEG-typgodkännandet återkallas.

Arbetsministeriet skall inom en månad underrätta de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna om en återkallelse av ett EEG-typgodkännande.

Om en behörig myndighet i en annan medlemsstat underrättar arbetsministeriet om att de traktorer som arbetsministeriet har godkänt inte överensstämmer med EEG-typgodkännandet, skall arbetsministeriet vidta åtgärder i enlighet med 1 mom.

8 §

Om det framkommer att traktorer av en viss typ kan utgöra en säkerhetsrisk i trafiken eller arbetet trots att de åtföljs av ett i behörig ordning utfärdat intyg om överensstämmelse, kan arbetsministeriet för en tid av högst 6 månader förbjuda att dessa traktorer registreras, saluförs, tas i bruk och används i Finland. De andra medlemsstaterna och Europeiska gemenskapernas (EG) kommission skall omedelbart underrättas om dylika beslut samt om skälen för dessa.

9 §

Ett EEG-typgodkännande får även beviljas sådana typer av system eller delar av traktorer som utgör en särskild enhet.

Om en särskild enhet på en traktor enbart fyller sin funktion i förening med andra delar på traktorn skall de begränsningar i användningen och de villkor för monteringen av denna enhet som kontrolleras då traktorn EEG- typgodkänns innefattas i EEG-typgodkännandeintyget för den särskilda enheten.

För en särskild enhet på en traktor skall utfördas ett intyg om överensstämmelse enligt mallen i bilaga III. Den särskilda enheten på traktorn skall förses med en handelsbeteckning eller ett varumärke, typ och, om särdirektiv kräver detta, även ett typgodkännande nummer.

Särskilda bestämmelser
10 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av detta beslut utfärdas vid behov av arbets ministeriet.

11 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Bilaga II till EES-avtalet: rådets direktiv 74/150/EEG
Bilaga II till EES-avtalet: rådets direktiv 79/694/EEG
Bilaga II till EES-avtalet: rådets direktiv 82/890/EEG
Bilaga II till EES-avtalet: rådets direktiv 88/297/EEG

Helsingfors den 22 december 1993

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Överinspektör
Leo Suomaa

MALL FÖR TRAKTORDIREKTIVETS INFORMATIONSDOKUMENT

ALLMÄNT

Fabrikat
0.2 Typ (omnämnande av eventuella varianter)
0.3 Tillverkarens namn och adress
0.4 Namn och adress för tillverkarens befullmäktigade försäljare (om sådan finns)
0.5 Läget för lagstadgade skyltar, märkningar och fastsättningsmetod
0.5.1 På traktorn
0.5.2 På motorn
0.6 Första serienumret för traktortypen

1 ALLMÄNNA KÄNNETECKEN FÖR TRAKTORNS KONSTRUKTION fotografier som visar 3/4 av traktorns främre del respektive 3/4 av traktorns bakre del samt en måttritning för hela traktorn skall bifogas)

1.1 Antal axlar och hjul
1.1.1 Antal axlar med dubbelmontering (om sådana kan användas)
1.2 Drivhjul (antal, placering och koppling till andra axlar)
1.3 Motorns placering och typ

2 MÅTT OCH VIKTER (b) (i mm och kg)

2.1 Axelavstånd (c)
2.2 Spårvidd för respektive axel (mätt mellan enkel- eller dubbelhjulen) (enligt uppgift av tillverkaren) (d)
2.3 Traktorns största mått (eller totala mått) utom eventuella tillbehör men med draganordning
2.3.1 Längd (e)
2.3.2 Bredd (f)
2.3.3 Höjd (g)
2.3.4 Framöverhäng (h)
2.3.5 Baköverhäng (i)
2.3.6 Fri markhöjd (j)
2.4 Massan av en traktor i körskick utan eventuella tillbehör men den kylvätska, oljor, bränsle, verktyg och förare
2.4.1 Massans fördelning mellan axlarna
2.5 Tilläggsvikter (typ)
2.5.1 Fördelning av dessa vikter mellan axlarna
2.6 Största tillåtna massa enligt uppgift från tillverkaren
2.6.1 Största tillåtna massa med hänsyn till däckens bärförmåga
2.6.1.1 Fördelning av denna massa mellan axlarna
2.6.2 Största tillåtna massa med hänsyn till axlarnas bärförmåga (fram- och bakaxlarnas minsta gränsvärden i procent)
2.6.3 Största tillåtna massa på varje axel med hänsyn till däckens egenskaper
2.6.4 Största dragkraft
2.6.5 Största vertikala belastning på kopplingspunkten (draganordning eller trepunktskoppling) (1)
2.6.5.1 Läget för den vertikala belastningen
2.6.5.1.1 Höjd över marken
2.6.5.1.2 Avstånd från bakaxeln

3 MOTOR

3.1 Tillverkare
3.2 Namn
3.3 Typ (gnisttändning, diesel osv.), takt
3.4 Antal cylindrar och cylinderblockets konstruktion
3.5 Cylindrarnas diameter, slaglängd och volym
3.6 Högsta effekt (tillämpad mätstandard t.ex. ISO, BSI, CUNA, DIN, DGM, SAE) vid varv/min när regulatorn är i funktion
3.7 Högsta vridmoment vid varv/min (samma mätstandard som i 3.6)
3.8 Lämpligt bränsle
3.9 Bränsletankar (volym och placering)
3.10 Reservbränsletankar (volym och placering)
3.11 Bränslesystem (typ)
3.12 överladdare (om sådan finns) (typ, reglering, laddningstryck)
3.13 Varvtalsregulator (om sådan finns) (funktionsprinciper)
3.14 Elsystem (spänning, positiv eller negativ jordning)
3.15 Generator (typ och nominell effekt)
3.16 Tandning (typ och förinställning)
3.17 Avstörningssystem (beskrivning)
3.18 Kylsystem (luft, vatten)
3.19 Yttre ljudnivå
3.20 Avgassystem (ljuddämpare) (skiss)
3.21 Åtgärder som vidtagist mot avgasutsläpp
3.22 Anordning för att slå av motorn

4 KRAFTÖVERFÖRING (skiss över kraftöverföringen samt ritning) (m)

4.1 Typ (mekanisk, hydraulisk, elektrisk, osv.)
4.2 Koppling (typ)
4.3 Växellåda (typ, direkt koppling, manövermetod)
4.4 Kraftöverföring från motor till växellåda och bakaxel samt överförings- eller mellanliggande växlar (om sådana finns)
4.5 Utväxlingsförhållande med eller utan överföringsväxel (n)
4.6 Traktorns högsta hastighet, högsta växel, i km/h (de värden som använts vid beräkningen skall anges) (n)
4.7 Drivhjulens förflyttning framåt för ett varv
4.8 Hastighetsmätare, varvräknare och timräknare (om sådana finns)
4.9 Differentialspärr (om sådana finns)
4.10 Kraftuttag (varv per minut och förhållandet mellan detta värde och motorns varvtal) (antal och placering)
4.10.1 Huvudkraftuttag
4.10.2 Övriga
4.11 Skydd för kraftuttag
4.12 Skydd för motordelar, utstickande delar och hjul
4.12.1 Enkelsidigt skydd
4.12.2 Flersidigt skydd
4.12.3 Total inneslutning
Växel Växellådans utväx-lingsförhållanden Slutväxelns utväx-lingsförhållanden Total utväxling
1
2
3
Back

5 FJÄDRING

5.1 Däck med standardutrustning (dimensioner, egenskaper, däcktryck i transportkörning och största tillåtna belastning)
5.2 Typ av fjädring (om sådan finns) för varje axel eller hjul
5.3 Eventuella andra anordningar

6 STYRINRÄTTNING (skiss)

6.1 Styrningsmekanism och kraftöverföring till hjulen, servosystem (om sådant finns) (verkningssätt, fabrikat och typ vid behov) och styrkraft på ratten
6.2 Hjulens största vridningsvinkel
6.2.1 Åt höger (grader): antal varv med ratten
6.2.2 Åt vänster (grader): antal varv med ratten
6.3 Minsta vändcirkel (utan styrbroms) (o)
6.3.1 Åt höger
6.3.2 Åt vänster

7 BROMSAR (översiktlig skiss och funktionsskiss)

7.1 Färdbroms
7.2 Reservbroms (om sådan finns)
7.3 Parkeringsbroms
7.4 Ytterligare bromsar (om sådana finns) (inklusive retarder)
7.5 Dimensionering av bromssystem: förhållandet mellan drivkraften och bromskrafterna på hjulens omkrets
7.6 Länksystem för styrbromsar
7.7 Servobroms (egenskaper, behållarnas volym, tryckmätare och lågtrycksindikator på instrumentpanelen, vakuumbehållare och matningsventil, kompressorer, överensstämmelse med bestämmelser om tryckbärande utrustning)
7.8 Traktorer som konstruerats för att dra en släpvagn
7.8.1 Aktiveringsanordning för släpvagnens broms
7.8.2 Anslutningar, kopplingar, säkerhetsanordningar

8 SIKTFÄLT, BACKSPEGLAR, SKYDDSANORDNINGAR VID VÄLTNING, VÄDERSKYDD, SÄTEN OCH LASTFLAK, LJUDNIVÅ VID FÖRARENS ÖRA

8.1 Siktfält
8.2 Backspeglar
8.3 Skyddsanordningar vid vältning
8.3.1 Beskrivning (typ, löstagbara eller inte osv.)
8.3.2 Inre och yttre mått
8.3.3 Material och tillverkningssätt
8.4 Förarhytt, allmän konstruktion
8.4.1 Dörrar (antal, mått, öppningsriktning, lås och gångjärn)
8.4.2 Vindruta och eventuella andra fönster (antal, läge, använda material)
8.4.3 Vindrutetorkare
8.4.4 Förarens arbetsutrymme
8.4.5 Fönster
8.5 Andra väderskydd
8.6 Säten och fotstöd
8.6.1 Förarsäte (läge och egenskaper)
8.6.2 Passagerarsäten (antal, mått, läge och egenskaper)
8.6.3 Fotstöd
8.7 Lastflak
8.7.1 Mått
8.7.2 Läge
8.7.3 Tillåten belastning
8.7.4 Fördelning av lasten mellan traktorns axlar
8.8 Ljudnivå vid förarens öra
8.9 Instigning till förarsätet

9 BELYSNINGS- och LJUSSIGNALANORDNINGAR

(Skiss över alla låsanordningar på traktorns yttre sida, ljusens läge och färg)

9.1 Obligatoriska anordningar
9.1.1 Omkörningsljus
9.1.2 Främre konturljus
9.1.3 Bakre konturljus
9.1.4 Körriktningsljus
9.1.5 Röda bakreflektorer
9.1.6 Bakre skyltlykta
9.2 Extra anordningar
9.2.1 Körljus
9.2.2 Dimljus
9.2.3 Bromsljus
9.2.4 Arbetsljus
9.2.5 Parkeringsljus

10 ANDRA ANORDNINGAR

10.1 Ljudsignalanordningar
10.2 Kopplingsanordning, för en största horisontell belastning på kg och för en största vertikal belastning på kg (om sådana tillåts) (q)
10.3 Hydraulisk lyftanordning, trepunkts länksystem
10.4 Elanslutning för belysnings- och ljussignalanordningar på släpvagnen
10.5 Manöverorganens läge och märkning
10.6 Registreringsskyltarnas läge
10.7 Främre kopplingsanordning
10.8 Varningsanordning

BILAGA II

MALL FÖR TYPGODKÄNNANDEINTYG FÖR TRAKTOR
0 ALLMÄNT
0.1 Fabrikat
0.2 Typ (omnämnande av eventuella varianter)
0.3 Tillverkarens namn och adress
0.4 Namn och adress för tillverkarens befullmäktigade försäljare (om sådan finns)
0.5 Läget för lagstadgade skyltar, märkningar och fastsättningsmetod
0.6 Första serienumret för denna traktortyp
1 MÅTT OCH VIKTER (i mm och kg)
1.1 Axelavstånd
1.2 Längd
1.3 Bredd
1.4 Höjd olastad
1.5 Tilläggs vikter
1.6 Högsta tekniskt tillåtna vikt
1.6.1 Fördelning av denna vikt mellan axlarna
1.7 Högsta tillåtna bruttovikt
1.7.1 Fördelning av denna vikt mellan axlarna
1.8 Högsta tekniskt tillåtna vikt på varje axel
1.9 Högsta tillåtna bruttovikt på varje axel
1.10 Tekniskt tillåtna gränsvärden för viktfördelningen mellan axlarna
1.11 Tillåtna gränsvärden för viktfördelningen mellan axlarna
1.12 Största dragkraft
1.13 Största vertikala belastning på kopplingsanordningen
2 MOTOR
2.1 Tillverkare
2.2 Högsta effekt, motsvarande rotationshastighet vid varv/min (den standard som tillämpats skall anges)
2.3 Bränsletankar
2.3.1 Reservbränsletankar (om sådana finns)
2.4 Avstörningssystem
2.5 Varvtalsregulator (om sådan finns)
2.6 Yttre ljudnivå
2.7 Avgassystem (ljuddämpare)
2.8 Avgasutsläpp
2.8.1 Röktäthet för dieselmotorer
2.9 Anordning för att slå av motorn
3 KRAFTÖVERFÖRING
3.1 Traktorns teoretiskt beräknade högsta hastighet på högsta växeln (i km/h)
3.2 Högsta uppmätta hastighet på högsta växeln (i km/h)
3.3 Oljevolym
3.4 Kraftuttag
3.5 Skydd för motordelar, utstickande delar och hjul
4 FJÄDRING
4.1 Däck med standardutrustning
5 STYRINRÄTTNING
5.1 Styrningsmekanism och kraftöverföring till hjulen
5.2 Servosystem och styrkraft på ratten
6 BROMSAR
6.1 Färdbroms
6.2 Parkeringsbroms
6.3 Ytterligare bromsar (om sådana finns)
6.4 Manöverorgan för släpvagnsbroms (om sådan finns)
6.5 Provningsvillkor
6.6 Provningsresultat
7 SIKTFÄLT, BACKSPEGLAR, SKYDDSANORDNINGAR VID VÄLTNING, VÄDERSKYDD, SÄTEN OCH LASTFLAK, LJUDNIVÅ VID FÖRARENS ÖRA
7.1 Siktfält
7.2 Backspeglar
7.3 Skyddsanordningar vid vältning
7.3.1 Störtbåge
7.3.2 Skyddsram
7.3.3 Skyddshytt
7.3.4 Andra skyddsanordningar
7.4 Förarhytt, allmän information
7.4.1 Dörrar
7.4.2 Vindruta och andra fönster
7.4.3 Vindrutetorkare
7.4.4 Förarens arbetsutrymme
7.4.5 Fönster
7.5 Andra väderskydd
7.6 Säten och fotstöd
7.6.1 Förarsäte
7.6.2 Passagerarsäten
7.6.3 Fotstöd
7.7 Lastflak
7.8 Ljudnivå vid förarens öra
7.9 Instigning till förarsätet
8 BELYSNINGS- OCH LJUSSIGNALANORDNINGAR
8.1 Obligatoriska anordningar
8.1.1 Omkörningsljus
8.1.2 Främre konturljus
8.1.3 Bakre konturljus
8.1.4 Körriktningsljus
8.1.5 Röda bakreflektorer
8.1.6 Bakre skyltlykta
8.2 Extra anordningar
8.2.1 Körljus
8.2.2 Dimljus
8.2.3 Bromsljus
8.2.4 Arbetsljus
8.2.5 Parkeringsljus
9 ANDRA ANORDNINGAR
9.1 Ljudsignalanordningar
9.2 Koppling mellan traktor och släpvagn
9.3 Elanslutning för belysnings- och ljussignalanordningar på släpvagnen
9.4 Manöverorganens läge och märkning
9.5 Registreringsskyltarnas läge
9.6 Främre kopplingsanordning
9.7 Varningsanordning

Undertecknad intygar härmed riktigheten av tillverkarens beskrivning i informationsdokument nr

för traktorn med serienummer

och motornummer(1)

vilken tillhandahållits av tillverkaren som en prototyp för modell

Kontrollerna som utförts på begäran av tillverkaren,

visar att den traktor som anges

ovan och som tillhandahållits som en prototyp för serien, uppfyller alla krav som anges i varje

punkt i detta intyg.

Utfärdat i(ort) den(datum)

(underskrift)

(1) Om tillverkaren an gett detta

BILAGA III

MALL

INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Undertecknad

(namn på tillverkaren eller dennes representant)

intygar att traktorn

1. Fabrikat

2. Typ

3. Serienummer

i alla avseenden överensstämmer med typen

som godkänts i(ort) den(datum)

av

och beskrivs i typgodkännandeintyg nr

och i informationsdokument nr

Utfärdat i(ort) den(datum)

(underskrift)

(befattning)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.