1402/1993

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1993

Trafikministeriets beslut om persontaxor för busstrafik

Trafikministeriet har med stöd av 11 § 1 mom. lagen den 15 februari 1991 om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/91) beslutat följande:

1 §
Tillämpningsområde

Detta taxebeslut skall följas i tillståndspliktig linjetrafik som idkas med buss. Detta beslut gäller inte de taxor för lokaltrafik, om vilka trafikministeriet har beslutat skilt för sig.

Beslut om de övre tillåtna avgifterna tillämpas bara i fråga om den biljettprodukt som nämns i 3 §, om inte något annat följer av 4 § 2 punkten.

2 §
Grundtaxa

Följande grundtaxetabell skall tillämpas vid prissättning av seriebiljetter för 40 resor, varvid resans längd får vara högst 100 km:

Resans maximilängd km Grundtaxa (pris för enkelresa mk)
6 8,00
9 9,50
12 10,50
16 12,00
20 14,00
25 16,00
30 19,00
35 21,50
40 23.50
45 26,50
50 28,50
60 32,50
70 37,50
80 42,50
90 47,00
100 51,00
3 §
Seriebiljetter

I bussar i linjetrafik skall seriebiljetter som berättigar till 40 enkla resor, eller alternativt smartkort enligt trafikministeriet definition som berättigar till 44 resor, säljas till ett pris som utgör 25 procent av grundtaxan.

Av passagerare som reser med dessa seriebiljetter kan vid behov uppbäras tilläggsavgift för snabbtur eller nattavgift. Då tilläggsavgiften vid förhandsköp av biljett ingår i biljettpriset skall en nedsättning på 25 procent beviljas för snabbtursavgiften.

Med ovan nämnda seriebiljetter kan biljettinnehavaren betala för den resa biljetten berättigar till, eller en kortare sträcka, i den busstrafik i vilken taxorna enligt detta beslut gäller.

Seriebiljetten gäller från och med inköpsmånaden till slutet av därpå följande månad, med undantag av de seriebiljetter som används i skolskjutsar, vilka gäller till försäljningsterminens slut.

Biljetter som inköpts före detta beslut träder i kraft kan användas utan tilläggsavgift under den giltighetstid som gällde vid tidpunkten för inköp.

4 §
Övriga bestämmelser

1) Passagerarna skall på förhand informeras om avgifterna och giltighetstiden för biljetterna.

2) I skolskjutsar är passagerare under 12 år berättigade till att inköp av seriebiljett till ett pris som utgör 50 procent av grundtaxan.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994. Med detta beslut upphävs trafikministeriets beslut den 23 december 1992 om persontaxor för busstrafik (1577/92).

Helsingfors den 22 december 1993

Trafikminister
Ole Norrback

Regeringsråd som avdelningschef, överdirektör
Harri Cavén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.