1380/1993

Given i Helsingfors den 22 december 1993

Lag om Rundradion Ab

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Bolagets ställning

Rundradion AB är ett aktiebolag inom trafikministeriet förvaltningsområde som bedriver allmännyttig rundradioverksamhet enligt 7 §. Bolaget kan även bedriva annan verksamhet enligt sin bolagsordning.

Bolaget har rätt att utan koncession enligt lagen angående radioanläggningar (8/27) bedriva rundradiosändningsverksamhet över de kanaler och frekvenser som bolaget i behörig ordning har tilldelats eller tilldelas. I fråga om tekniska anläggningar som behövs i verksamheten tillämpas radiolagen (517/88) och telelagen (183/87).

På bolaget tillämpas lagen om aktiebolag (734/78) med de undantag som stadgas i denna lag.

2 §
Bolagets ägoförhållanden

Av bolagets aktier skall i statens ägo och besittning finnas ett antal som utgör minst 70 procent av samtliga aktier i bolaget och av det röstetal som samtliga aktier medför.

3 §
Bolagets verksamhetsbetingelser

Trafikministeriet skall beakta verksamhetsbetingelserna för den allmännyttiga rundradio verksamheten enligt 7 § i samband med att de övriga rundradioverksamheten utvecklas.

2 kap.

Bolagets förvaltning

4 §
Förvaltningsorgan

Bolagets förvaltningsorgan är förvaltningsrådet, styrelsen och generaldirektören som är bolagets verkställande direktör.

5 §
Förvaltningsrådet

Bolaget skall ha ett förvaltningsråd med 21 medlemmar.

Riksdagen väljer medlemmarna i förvaltningsrådet vid första lagtima riksdag efter riksdagsmannaval. De inleder sitt uppdrag så snart val har förrättats och deras uppdrag pågår tills val av nya medlemmar i förvaltningsrådet har förrättats. Valet förrättas av riksdagens elektorer. Om valet inte är enhälligt skall det ske med tillämpning av proportionellt valsätt. Till medlemmar i förvaltningsrådet skall väljas personer som är förtrogna med vetenskap, konst, kulturarbete samt näringslivet och ekonomiska frågor samt medborgare som företräder olika samhälls- och språkgrupper.

Förvaltningsrådet utser inom sig en ordförande och en vice ordförande.

En representant för trafikministeriet har rätt att närvara vid bolagets förvaltningsråds sammanträden och yttra sig där. Trafikministeriets representant har inte rätt att yttra sig i program politiska frågor.

6 §
Förvaltningsrådets uppgifter

På förvaltningsrådet ankommer att

1) anställa och entlediga bolagets verkställande direktör vars mandatperiod är fem år, samt fastställa hans lön och andra till befattningen anslutna villkor,

2) på framställning av verkställande direktören anställa och entlediga medlemmarna i bolagets styrelse så att styrelsen till sin sammansättning är mångsidig och att bland annat olika samhällsgrupper och båda språkgrupperna är företrädda inom den, samt fastställa styrelsemedlemmarnas löner och andra till deras uppdrag anslutna villkor,

3) besluta om omfattningen av bolagets verksamhet, om bolagets basorganisation och principerna för den högsta ledningens arbetsfördelning, om förvärv och försäljning av aktier i andra bolag samt om de viktigaste ekonomiska projekten,

4) se till att i synnerhet uppgifter som hör till den programverksamhet som bedrivs i allmännyttigt syfte blir fullgjorda,

5) besluta om budgeten för det följande året,

6) ge fullmakt att teckna bolagets firma,

7) granska och godkänna styrelsens årsberättelse,

8) avge förklaring med anledning av revisorernas anmärkningar,

9) övervaka att bolagsstämmans beslut verkställs, samt

10) sammankalla bolagsstämman och bereda de ärenden som skall behandlas av bolagsstämman.

Förvaltningsrådet kan även avgöra andra ärenden som styrelsen underställt detta.

Förvaltningsrådet skall inom en månad sammankallas för att behandla ett angivet ärende, om en tredjedel av medlemmarna skriftligen kräver detta av ordföranden.

3 kap.

Bolagets uppgifter

7 §
Allmännyttig verksamhet

Bolagets uppgift är att tillhandahålla ett heltäckande programutbud för alla på lika villkor.

Den allmännyttiga verksamheten skall särskilt

1) stöda en fungerande demokrati genom att tillhandahålla ett mångsidigt utbud av fakta, åsikter och diskussioner i samhällsfrågor, även för minoriteter och specialgrupper,

2) stöda, skapa och utveckla den inhemska kulturen och förmedla dess resultat till allas förfogande,

3) främja programutbudets allmänbildande karaktär, stöda medborgarna i deras studier samt tillhandahålla andaktsprogram,

4) behandla de finskspråkiga och svensk- språkiga medborgarna på lika grunder i programverksamheten och tillhandahålla tjänster på samiska och i tillämpliga delar även för andra språkgrupper i landet,

5) förmedla myndighetsmeddelanden som anges närmare genom förordning och bereda sig på att sköta rundradioverksamheten under undantagsförhållanden, samt

6) framställa, producera och sända finländska program och förmedla nyheter och program mellan Finland och andra länder.

8 §
Övriga uppgifter

Bolagsstämman kan besluta att ändra bolagsordningen så att bolaget kan bedriva även annan verksamhet än rundradioverksamhet i allmännyttigt syfte. Denna verksamhet skall i bokföringshänseende organiseras separat från den ovan nämnda allmännyttiga rundradioverksamheten.

4 kap.

Finansieringen av bolaget

9 §
Radiofonden

För finansieringen av den allmännyttiga rundradioverksamheten och för främjande av rundradioverksamheten finns enligt lagen angående radioanläggningar statens radiofond, som står utanför statsbudgeten och förvaltas av Teleförvaltningscentralen.

Ur radiofondens medel betalas också kostnaderna för uppbörden av avgifter till fonden, inspektioner, lönerna till förvaltningsrådets medlemmar samt för det allmänna utvecklandet av den allmännyttiga rundradioverksamheten.

I radiofondens förvaltning skall i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas eller bestäms om statens bokföring och betalningsrörelse. På förslag av trafikministeriet fastställer statsrådet årligen radiofondens dispositionsplan.

10 §
Bruksavgift för mottagare

De avgifter och dröjsmålsavgifter som betalas för användning av radioanläggningar som är avsedda för mottagning av rundradiosändningar uppbärs enligt lagen angående radioanläggningar till statens radiofond.

11 §
Andra intäkter

Statsrådet kan besluta om uppbärande till radiofonden även av andra intäkter i anslutning till rundradioverksamheten.

5 kap.

Särskilda stadganden

12 §
Förbud mot reklam

Bolaget får inte på de radio- och televisionskanaler som den förfogar över sända affärsreklam eller annan därmed jämförbar reklam. Statsrådet har dock rätt att av särskilda skäl bevilja bolaget rätt att i samband med enskilde program sända sådan reklam.

6 kap.

Ikraftträdande

13 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

14 §
Stadganden som upphävs

Genom denna lag upphävs

1) lagen den 18 maj 1934 angående rätt för statsrådet att till ett aktiebolag överlåta den egendom, som för rundradioverksamheten till staten anskaffats (216/34) med ändringar, samt

2) 6 § 1 mom. telelagen av den 20 februari 1987.

15 §
Övergångsstadgande

Den koncession för rundradioverksamhet som statsrådet beviljat Oy Yleisradio Ab upphör att gälla när denna lag träder i kraft.

Det förvaltningsråd som den 16 april 1991 valts för Oy Yleisradio Ab fortsätter efter att denna lag har trätt i kraft sin verksamhet till utgången av den pågående mandatperioden såsom det förvaltningsråd som avses i denna lag. Förvaltningsrådet fattar för övergångsperioden avgörandena i fråga om den ledning som utsetts för den fem års verksamhetsperiod som började den 1 januari 1990. övergångsperioden anses sluta vid utgången av 1994.

RP 124/93
TrUB 14/93

Helsingfors den 22 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.