1378/1993

Given i Helsingfors den 22 december 1993

Lag om ändring av 3 § lagen angående rättighet att idka näring

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 27 september 1919 angående rättighet att idka näring 3 § 17 punkten, sådan den lyder i lag av den 11 december 1964 (597/64), samt

fogas till 3 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 11 december 1964 samt genom lagar av den 12 december 1941, den 28 januari 1944, den 8 juli 1961, den 12 augusti 1966, den 16 mars 1979, den 14 juni och den 26 juli 1985, den 20 februari och den 8 maj 1987, den 26 augusti 1988, den 17 maj och den 20 december 1991 samt den 19 februari 1993 (858/41, 72/44, 388/61, 442/66, 320/79, 484 och 635/85, 184 och 483/87, 774/88, 839 och 1549/91 samt 252/93), en ny 17 a punkt som följer:

3 §

Genom lag eller förordning stadgas särskilt om idkande av följande näringar:


17) användande av motorfordon och andra maskiner som förflyttar sig med egen kraft, fordonsbesiktningar och uppgifter som har samband med dem samt inmatning i fordonsregistret av data om fordonsbesiktningar och om uppgifter som har samband med besiktningar;

17 a) användande av luftfartyg, byggande eller tillverkande av luftfartyg eller deras tillbehör och reservdelar, utförande av underhålls-, reparations- och ändringsarbeten på dem samt drivande av flygplats;Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 180/93
TrUB 13/93

Helsingfors den 22 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.