1371/1993

Given i Helsingfors den 22 december 1993

Lag om koncession för fordonsbesiktning

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Lagens syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna lag är att med hjälp av fordonsbesiktning främja trafiksäkerheten och minska de miljöskador som fordonen orsakar.

Denna lag tillämpas på dem som söker koncession och på dem som med stöd av koncession utför fordonsbesiktning.

Stadgandena i 3–5, 10, 11, 13 och 14 §§ iakttas i tillämpliga delar också i fråga om Bilregistercentralen.

2 §
Koncessionsplikt

Koncession behövs för att under tillsyn av fordonsförvaltningen:

1) utföra fordonsbesiktningar och uppgifter som har samband med dem samt

2) för att i fordonsregistret mata in data som hänför sig till ovan nämnd verksamhet.

För typbesiktningar och EG-typgodkännanden av fordon kan koncession inte beviljas.

Genom förordning kan stadgas att smärre delar av de uppgifter som nämns i 1 mom. 1 punkten kan utföras även av någon annan än den som beviljats koncession.

3 §
Allmänna förutsättningar för beviljande av koncession

Koncession skall beviljas en sökande som är tillförlitlig, sakkunnig, solvent och oberoende. Sökanden skall även kunna säkerställa att verksamheten är av tillräckligt hög kvalitet och att kunderna behandlas lika samt sörja för behövlig datasekretess.

Koncessionshavaren skall i sin verksamhet i tillämpliga delar iaktta språklagen (148/22). Koncessionshavaren skall även övrigt sörja för att den finsk- och svenskspråkiga befolkningens behov tillgodoses på enahanda grunder i postverkets verksamhet.

Koncession beviljas inte, om det av ansökan eller annars av omständigheterna framgår att arrangemang i samband med ansökan har vidtagits i syfte att kringgå stadgandena om förutsättningarna för koncession.

4 §
Bedömning av sökandens tillförlitlighet

Den som söker koncession kan anses vara tillförlitlig, om den som söker koncession, de som svarar för verksamheten, och de som hör till besiktningspersonalen eller, i fråga om en sökande vars verksamhet bedrivs i bolagsform, styrelsens och förvaltningsrådets medlemmar och suppleanter, verkställande direktören, de ansvariga bolagsmännen och andra personer i jämförbar ställning

1) under de senaste fem åren inte har dömts för ett brott som avses i 75 § vägtrafiklagen eller för ett brott för vilket påföljden varit fängelsestraff eller

2) under det senaste året tre eller flera gånger inte har dömts för ett sådant brott mot stadgandena och bestämmelserna om trafik- eller fordonssäkerhet för vilket påföljden varit bötesstraff.

5 §
Bedömning av sökandens oberoende

Den som söker koncession kan anses vara oberoende, om varken han eller någon av hans anställda står i kommersiellt, ekonomiskt eller något annat beroendeförhållande till den som bedriver

1) tillverkning, import, handel, planering, marknadsföring, reparation eller service som gäller fordon eller delar eller tillbehör till fordon,

2) handel med bränsle,

3) trafik- eller bilförsäkringsverksamhet,

4) tillståndspliktig trafik eller

5) någon annan motsvarande verksamhet.

Den som söker koncession får inte heller stå i beroendeförhållande till organisationer som bildats av dem som bedriver verksamhet som avses i 1 mom.

6 §
Koncessionens omfattning

Koncession beviljas på ansökan med avgränsning enligt fordonsslag och besiktnings- slag som följer:

1) årsbesiktningar, avgaskontroller och andra kontroller av fordonets skick i fråga om personbilar, bussar, paketbilar och lastbilar samt deras släpvagnar (fordon i kategorierna M1 -M3 , N1 -N3 och O1 -O4 ) eller

2) besiktningar som gäller alla fordon och alla besiktningsslag, med undantag av typbesiktningar och EG-typgodkännanden.

7 §
Ansökan om koncession

Till en koncessionsansökan skall fogas:

1) utdrag ur handelsregistret och utredning om ägandeförhållandena i fråga om en sökande vars verksamhet bedrivs i bolagsform,

2) en utredning om var verksamheten kommer att inledas,

3) en utredning om hur sökanden säkerställer att verksamheten är tillräckligt högklassig och att kunderna behandlas lika,

4) en utredning om hur sökanden ämnar ordna kontakterna med datasystemet för väg- trafiken och garantera behövlig datasekretess,

5) en utredning om hur lokaler, anordningar samt personal och andra personer som nämns i 4 § uppfyller kraven på den verksamhet som ansökan avser samt

6) annan utredning som trafikministeriet eventuellt förutsätter.

8 §
Beviljande av koncession

Trafikministeriet beviljar koncession, om sökanden uppfyller kraven i 3–5 §§ och lämnar de utredningar som nämns i 7 §. Koncessionen kan beviljas på villkor som anges i beslutet. Koncessionen beviljas för ett bestämt besiktningsställe.

9 §
Inledande av verksamheten

Den besiktningsverksamhet som koncessionen avser kan inledas när tillsynsmyndigheten

1) har konstaterat att koncessionshavarens lokaler är permanenta och lämpliga för verksamheten samt sådana att besiktningarna oberoende av vädret kan utföras på behörigt sätt,

2) har godkänt koncessionshavarens besiktningsanordningar som lämpliga för den verksamhet som ansökan avser,

3) har konstaterat att sökanden har en tillräcklig ordinarie personal för de uppgifter som ansökan avser samt

4) har konstaterat att omständigheterna i samband med verksamheten även i övrigt fyller kraven.

10 §
Tillgången till besiktningstjänster

Koncessionshavaren skall utföra besiktningar av de fordon som koncessionen gäller, oberoende av fordonets märke och modell samt tidpunkten för ibruktagandet och andra motsvarande omständigheter.

Avgifterna för besiktningarna får inte vara beroende av de omständigheter som nämns i 1 mom.

Koncessionshavaren skall ordna sin verksamhet så att andra omständigheter än bedömning av fordonets skick och av hur det i övrigt stämmer överens med gällande bestämmelser inte kan inverka på slutresultatet av besiktningen eller kontrollen.

11 §
Jäv

På den personal som utför besiktningar tillämpas i uppgifter som kräver koncession vad 10 och 11 §§ lagen om förvaltningsförfarande (598/82) stadgar om jäv för tjänsteman.

12 §
Rättelseyrkande

Rättelse i ett beslut som en koncessionshavaren har fattat i ett besiktningsärende får begäras hos fordonsförvaltningen, om inte något annat stadgas i lag eller förordning. Ett rättelseyrkande skall framställas inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. En anvisning om hur begäran om rättelse skall göras skall bifogas beslutet.

13 §
Tillsyn

Fordonsförvaltningen övervakar att denna lag och de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den följs.

Tillsynsmyndigheten och trafikministeriet har rätt att av koncessionshavaren få de uppgifter som behövs för att övervaka att denna lag och de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den följs. Koncessionshavaren skall underrätta tillsynsmyndigheten om förändringar i sina ägandeförhållanden och om personskiften i fråga om dem som är ansvariga för verksamheten.

Tillsynsmyndigheten har rätt att för att övervaka att denna lag och de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den följs företa behövliga inspektioner på ställen där verksamhet som kräver koncession bedrivs. Koncessionshavaren är skyldig att ordna förhållandena så att en inspektion kan ske.

Polisen är skyldig att lämna handräckning vid tillsynen över iakttagandet och verkställigheten av denna lag och de stadganden och bestämmelser som har utfärdats med stöd av den.

14 §
Tvångsmedel

Om det vid en inspektion eller annars upptäcks att en maskin eller anordning som används i besiktningsverksamheten inte uppfyller sådana väsentliga krav som uppställts i denna lag eller i stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den, kan tillsynsmyndigheten antingen förbjuda användning av maskinen eller anordningen eller begränsa dess användning.

Tillsynsmyndigheten kan förelägga vite för att förstärka skyldigheten att lämna uppgifter enligt 13 § 2 mom. eller de förbud och begränsningar som stadgas ovan i 1 mom. I fråga om vite gäller viteslagen (1113/90). Den som bryter mot ett förbud eller en förpliktelse som meddelats med stöd av denna lag och som förstärkts genom vite kan inte dömas till straff för samma gärning.

15 §
Återkallande av koncession

Den som beviljat en koncession skall återkalla den för en bestämd tid eller helt, om

1) koncessionshavaren inte längre uppfyller de allmänna kraven för erhållande av koncession och inte inom utsatt tid har avhjälpt bristerna,

2) koncessionshavaren har försatts i konkurs eller

3) koncessionshavaren eller en sådan representant för denne som har dominerande ställning har meddelats näringsförbud.

Koncessionen kan återkallas eller så kan koncessionshavaren ges en anmärkning eller skriftlig varning, om

1) ett fordon som uppenbart inte uppfyller gällande föreskrifter har godkänts vid en besiktning eller kontroll för användning i trafik,

2) den relativa andelen av de fordon som godkänts första gången vid en besiktning eller kontroll betydligt avviker från den allmänna nivån i landet,

3) det i verksamheten har brutits mot kravet på objektivitet enligt 10 § eller mot något annat krav i denna lag, eller

4) koncessionshavaren bryter mot de krav som enligt trafikministeriets beslut gäller koncessionen eller mot kraven i de villkor som fogats till koncessionen.

En varning eller anmärkning kan ges också av fordonsförvaltningen.

Ett beslut om återkallande av koncessionen skall iakttas även om besvär har anförts mot beslutet.

16 §
Personregisteruppgifter

Trafikministeriet och fordonsförvaltningen har rätt att få de uppgifter ur straffregistret och körkortsregistret som behövs vid behandlingen av ärenden som gäller beviljande och återkallande av koncessioner.

17 §
Tystnadsplikt

Koncessionshavaren och hans anställda får inte för utomstående röja uppgifter som de fått om en i 4 § nämnd persons brott som avses i samma paragraf.

18 §
Straffstadganden

Den som utför fordonsbesiktning utan giltig koncession skall för olovligt utövande av fordonsbesiktning dömas till böter eller fängelse i högst tre månader.

Den som försummar att göra anmälan eller lämna uppgifter enligt denna lag eller enligt stadganden som utfärdats med stöd av lagen eller som hindrar eller stör förrättandet av en inspektion som avses i 13 § 3 mom., skall för brott mot stadgandena om koncession för fordonsbesiktning dömas till böter.

En koncessionshavare eller hans anställda som bryter mot tystnadsplikten i 17 § skall, om inte strängare straff för gärningen stadgas i någon annan lag, för brott mot tystnadsplikten i lagen om koncession för fordonsbesiktning dömas till böter eller fängelse i högst tre månader. I 40 kap. 5 § strafflagen stadgas om straff för brott mot tjänstemäns och offentligt anställda arbetstagares tystnadsplikt.

19 §
Närmare föreskrifter

Trafikministeriet kan meddela närmare föreskrifter om de allmänna förutsättningarna för beviljande av koncession, om personalens behörighetsvillkor, om frivilliga försäkringar, om de lokaler och kontrollanordningar som används vid besiktningar, om kvalitetskrav och säkerställande av kvaliteten på besiktningsverksamheten, om sändande av uppgifter om besiktningar till fordonsregistret samt om samarbete med myndigheterna.

20 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Koncessioner som avses i denna lag beviljas 1994 endast för inrättande av besiktningsställen i kommuner vilkas avstånd från Bilregistercentralens närmaste ordinarie besiktningsställe är minst 30 kilometer.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 180/93
TrUB 13/93

Helsingfors den 22 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.