1364/1993

Given i Helsingfors den 22 december 1993

Förordning om ändring av förordningen om Finlands författningssamling

På föredragning av justitieministern

fogas till förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/80) en ny 2 b § samt till 6 a §, sådan den lyder i förordning av den 20 november 1992 (1047/92), ett nytt 2 mom. som följer:

2 b §

Utan hinder av vad som stadgas i 2 § 1 mom. 3 punkten kan ett däri avsett ministeriebeslut publiceras i ministeriets föreskriftssamling. I författningssamlingen skall då publiceras ett av ministeriet utfärdat meddelande av vilket framgår var beslutet är tillgängligt för allmänheten.

Om ministeriets föreskriftssamling stadgas särskilt. [ Den märkta punkten har tillalgats (1993) ]

6 a §

Vad som stadgas i 1 mom. gäller på motsvarande sätt meddelanden som avses i 2 b § 1 mom.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Denna förordning tillämpas också på beslut som ett ministerium utfärdat före förordningens ikraftträdande och som träder i kraft den 1 januari 1994 eller senare.

Tills något annat stadgas utgörs den föreskriftssamling som nämns i 2 b § i denna förordning av den föreskriftssamling som avses i 3 § statsrådets beslut om åtgärder som gäller myndigheternas föreskrifter och anvisningar (786/89), om vilken i fråga om beslut enligt 2 b § i tillämpliga delar gäller vad som stadgas i 6 a § 1 mom. förordningen om Finlands författningssamling. Ett gällande beslut, som har publicerats på det sätt som stadgas i 2 b § i denna förordning skall hållas tillgängligt för allmänheten också efter det giltighetstiden för statsrådets ovan nämnda beslut har gått ut.

Helsingfors den 22 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.