1345/1993

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1993

Handels- och industriministeriets beslut om teknologiska utvecklingscentralens avgifter

Handels- och industriministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §
Avgiftsfria prestationer

Teknologiska utvecklingscentralens avgiftsfria prestationer som avses i 5 § lagen om grunderna för avgifter till staten är tidningar och annat informationsmaterial som produceras för spridning och överföring av teknologiinformation samt broschyrer som gäller utvecklingscentralens tjänster. Avgiftsfria prestationer är dessutom råd, anvisningar och handledning, ifall de endast ger upphov till ringa kostnader.

Avgiftsfria prestationer är också beslut som gäller finansiering av och utanordningar i anslutning till forsknings- och produktutvecklingsprojekt samt styrning och rådgivning i anslutning till forsknings- och utvecklingsprojekt och beredningen av finansieringsbeslut.

2 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

Prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som skall prissättas på företagsekonomiska grunder är följande prestationer som baserar sig på uppdrag, om de inte direkt stöder utvecklingscentralens avgiftsfria verksamhet:

1) konsultering samt sakkunnig- och industrisekreterartjänster,

2) användningen av utvecklingscentralens personal i tjänsteuppdrag i utbildningstjänster och andra motsvarande sakkunnigtjänster,

3) publikationer, undersökningar och utredningar som utvecklingscentralen producerar och bekostar,

4) öppna seminarie- och utbildningsevenemang,

5) tjänster som baserar sig på användningen av databaser och datasystem,

6) användning av utvecklingscentralens verksamhetslokaler och apparatur samt kontorstjänster samt

7) kopior och avskrifter.

3 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994 och gäller till utgången av år 1996.

Åtgärder som verkställigheten av detta beslut förutsätter får vidtas innan beslutet träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 1993

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Tf. äldre regeringssekreterare
Jorma Immonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.