1331/1993

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1993

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om avgifter för prestationer som anstalten för veterinärmedicin och livsmedel tillhandahåller

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92)

fogat nya 3, 4, 5 och 6 punkter, till 2 § i sitt beslut av den 23 juni 1993 om avgifter för prestationer som anstalten för veterinärmedicin och livsmedel tillhandahåller (626/93), till beslutet en ny 2 a § och en ny 2 b § samt till 4 § nya 5, 6 och 7 punkter som följer:

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer
2 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka anstalten för veterinärmedicin och livsmedel fastställer avgift till ett belopp som motsvarar prestationens självkostnadsvärde är:


3) köttbesiktning som besiktningsveterinärer, vilka är anställda vid anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, utför biträdda av besiktningsassistenter;

4) av statens i anstaltens för veterinärmedicin och livsmedel tjänst varande köttbesiktningspersonal utförd övervakning av slakterier och till slakterier anslutna inrättningar eller sådana för ett export godkända, i 3 § förordningen om övervakning av tillverkningen av köttprodukter (211/60) avsedda inrättningar som övervakas av statens besiktningsveterinär;

5) behandling av tillståndsansökningar som gäller väsentliga ändringar i verksamheten vid inrättningar som avses i 7 § 4 mom. förordningen om köttbesiktning (219/60), 11 § 4 mom. förordningen om övervakning av tillverkningen av köttprodukter samt 5 § förordningen om besiktning av fjäderfäkött (899/88);

6) behandling av andra än ovan i denna paragraf eller i 2 a § avsedda tillståndsansökningar som överensstämmer med lagstiftningen om köttbesiktning.

2 a §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka fasta avgifter uppbärs är:

1) behandling av tillstånds ansökan gällande godkännande av slakteri som avses i 5 § 1 mom. lagen om köttbesiktning:

a) behandling av byggnadsplan för inrättning, vars slaktkapacitet är högst 100 000 djurenheter per år, 1 750 mk och godkännande av den färdigbyggda inrättningen 750 mk;

b) behandling av byggnadsplan för inrättning, vars slaktkapacitet är över 100 000 djurenheter per år, 3 500 mk och godkännande av den färdigbyggda inrättningen 1 500 mk;

2) behandling av tillståndsansökan gällande godkännande av fjäderfäslakteri som avses i 5 § förordningen om besiktning av fjäderfäkött (899/88):

a) behandling av byggnadsplan för inrättning, vars slaktkapacitet är högst fem miljoner kilogram per år, 1 750 mk och godkännande av den färdigbyggda inrättningen 750 mk;

b) behandling av byggnadsplan för inrättning, vars slaktkapacitet är över fem miljoner kilogram per år, 3 500 mk och godkännande av den färdigbyggda inrättningen 1 500 mk;

3) behandling av tillståndsansökan gällande godkännande av inrättning som avses i 10 § 1 mom. förordningen om övervakning av tillverkningen av köttprodukter och som verkar i anslutning till slakteri eller fjäderfäslakteri eller som godkänns för export och verkar särskiljt från slakteri 2 500 mk,

4) behandling av ansökan som gäller godkännande för export av inrättning som avses i 3 § 1 mom. förordningen om övervakning av tillverkningen av köttprodukter eller slakteri, fjäderfäslakteri eller renslakteri 1 250 mk.

Avgiften fastställs i de fall som avses ovan i 1 mom. som följer:

Avgiften fastställs 30 % under den fasta avgiften, om behandlingen av ansökan kräver avsevärt mindre arbete än i genomsnitt med anledning av storleken av inrättningens produktion, produktionskapaciteten eller någon annan med dessa jämförbar speciell orsak som ansluter sig till inrättningens storlek eller verksamhetens karaktär.

En kombinerad avgift fastställs för behandlingen av tillståndsansökningar från inrättningar som är belägna inom samma område och hör ihop i funktionellt hänseende. Den kombinerade avgiften fastställs så, att till den största fasta avgiften som fastställs för behandlingen av en tillståndsansökan läggs, såsom de övriga tillståndsansökningarnas andel, 50 % av den fasta avgiften för dessa.

2 b §

Vid beräknandet av de ovan i 2 a § 1 mom. 1 punkten nämnda slaktdjursenheterna motsvaras ett djur av en djurenhet. Ett nötkreatur som väger över 130 kg motsvarar dock tre djurenheter.

Avgiftsfria prestationer
4 §

Utan hinder av vad som bestäms i 2, 2 a och 3 §§ är följande prestationer avgiftsfria med stöd av 6 § 3 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten:


5) allmänna övervaknings- och besiktningsuppgifter enligt lagstiftningen om köttbesiktning;

6) enligt köttbesiktningsstadgandena givet förordnande av veterinär till besiktningsveterinär eller till veterinär som övervakar tillverkningen av köttprodukter samt förordnande till veterinär som övervakar tillverkningen samt skärningen och styckningen av köttprodukter som skall exporteras;

7) tillstånd som beviljas till kommunerna för verkställandet av köttbesiktningslagstiftningen.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan beslutet träder i kraft.

De avgifter som avses i detta beslut uppbärs för prestationer som har beställts efter beslutets ikraftträdande. För prestationer som har beställts innan beslutet har trätt i kraft uppbärs en avgift till samma belopp som den stämpelskatt eller avgift som enligt gällande stadganden uppbärs innan detta beslut trädde i kraft.

Helsingfors den 22 december 1993

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Yngre regeringssekreterare
Erkki Arnkil

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.