1325/1993

Given i Helsingfors den 22 december 1993

Förordning om ändring av 1 § veterinärvårdsförordningen

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

fogas till 1 § veterinärvårdsförordningen av den 30 november 1990 (1039/90) nya 2 och 3 mom. som följer:

Behörighetsvillkor för kommunalveterinärstjänst
1 §

Om tjänsten omfattar uppgifter i anslutning till verkställigheten av lagen om djursjukdomar (55/80) eller kontrollen av livsmedel från djur, krävs av en veterinär som legitimerats med stöd av 3 a § 1 mom. lagen om utövning av veterinäryrket även ett av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning utfärdat intyg om att han visat att han på ett tillfredsställande sätt gjort sig förtrogen med den finska lagstiftningen på området.

En veterinär kan antingen vid en muntlig intervju eller genom ett skriftligt förhör för veterinär- och livsmedelsavdelningen eller en av avdelningen förordnad myndighet visa att han är förtrogen med lagstiftningen i fråga. Intervjun och det skriftliga förhöret är alternativa för veterinären. De kan avläggas på finska eller svenska.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Bilaga VII till EES-avtalet: rådets utlåtande (378 Y 1223(01))

Helsingfors den 22 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.