1323/1993

Given i Helsingfors den 22 december 1993

Förordning om avgifter för geodetiska institutets prestationer

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 3 § lagen den 13 juni 1975 om geodetiska institutet (442/75):

1 §

För utredningar, undersökningar och andra prestationer som geodetiska institutet utför på beställning uppbärs avgift till staten enligt denna förordning.

2 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka avgiften fastställs enligt prestationens självkostnadsvärde är sakkunnigtjänster som geodetiska institutet tillhandahåller i egenskap av riksmätplats.

3 §

Avgiftsbelagda prestationer som geodetiska institutet prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) sakkunnigtjänster och andra tjänster,

2) undersökningar som utförs på beställning,

3) publikationer,

4) utbildningsverksamhet,

5) fixpunktsmaterial, flyg- och satellitbildmaterial samt annat undersökningsmaterial,

6) överlåtelse av programvaror och rätten att använda dem,

7) överlåtelse av tillfällig nyttjanderätt till apparatur, samt

8) övriga prestationer som är jämförbara med dem som nämns ovan.

4 §

Utredningar och utlåtanden som grundar sig på internationella avtal, som är bindande för Finland eller internationell praxis samt undersökningar och mätningar inom ramen för vetenskapligt samarbete kan utföras avgiftsfritt om förfarandet baserar sig på reciprocitet.

5 §

Geodetiska institutet kan uppbära förskotts- och delavgifter samt fordra garanti för erläggandet av betalningen. Den slutliga avgiften uppbärs då prestationen överlåts eller faktureras omedelbart efter det att den producerats.

6 §

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 4 juni 1982 om avgifter för geodetiska institutets prestationer (423/82).

Helsingfors den 22 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.