1319/1993

Utfärdat i Helsingfors den 15 december 1993

Miljöministeriets beslut om vatten- och miljöförvaltningens avgiftsbelagda prestationer

Miljöministeriet har efter rådplägningar med jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

I detta beslut bestäms om vatten- och miljöförvaltningens avgiftsbelagda prestationer, grunderna för avgifterna samt om fasta avgifter för vissa offentligrättsliga prestationer, om det inte separat har stadgats om dem.

2 §
Avgifter för offentligrättsliga prestationer som debiteras enligt självkostnadsvärdet

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka vatten- och miljöförvaltningen bär upp en avgift som motsvarar prestationens självkostnadsvärde, är

1) kontroll av behörigheten hos laboratorierna inom vattenbelastande aktiviteter genom jämförande undersökning av deras analyser,

2) kontroll av behörigheten hos laboratorierna i vattenforskningsinstitut som är underställda offentlig övervakning genom jämförande undersökning av deras analyser och genom inspektionsbesök, samt

3) handräckning i tjänsten.

3 §
Offentligrättsliga prestationer för vilka fasta avgifter bärs upp

Sådana i 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka en fast avgift bärs upp på basis av det genomsnittliga självkostnadsvärdet är

1) behandling av ansökningar om förhandsgodkännande av skyddskemikalier, där avgiften enligt innehållet i ansökan bestäms som summan av

– undersökningen av ett preparat 10 000 mark,

– utvärderingen av effektiva ämnen 5 000 mark per effektivt ämne,

– kontrollen av extra produktnamn 2 000 mark per namn,

2) behandling av anmälningar om skyddskemikalier:

– träskyddskemikalier som används som målfärg 7 000 mark,

– skyddskemikalier som enbart tillverkas för export 1 000 mark,

– prov med skyddskemikalier 3 000 mark;

3) behandling av exportanmälningar för förbjudna eller strängt reglerade kemikalier 1 000 mark;

4) behandling av anmälan om import, export eller transport genom finskt territorium av internationellt övervakat avfall 3 000 mark;

5) behandling av tillståndsansökan för vattenforskningsinstitut som är underställda offentlig övervakning 2 000 mark;

6) diarieintyg och diarieutdrag 50 mark.

De i 1, 2 och 3 punkten 1 mom. avsedda avgifterna får med stöd av 60 § 2 mom. kemikalielagen (744/89) lämnas helt eller delvis oindrivna, om avgiften med beaktande av den ringa användningen av ifrågavarande kemikalie eller av annan orsak är oskälig.

4 §
Prestationer för vilka avgifterna avviker från självkostnadsvärdet

Sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka uppbärs en fast avgift som med stöd av 6 § 3 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten är lägre än självkostnadsvärdet är

1) utlåtanden om granskning av förhandsanmälningar med stöd av förordningen om förhandsåtgärder för skydd av vatten (283/62),

– utlåtanden som kräver sedvanlig arbetsinsats 500 mark,

– utlåtanden som kräver mindre än sedvanlig arbetsinsats 200 mark,

– utlåtanden som kräver större än sedvanlig arbetsinsats 1 000 mark; och

2) godkännande av program för övervakning av dammars säkerhet 200 mark.

5 §
Prestationer som prissätts på affärsekonomiska grunder

Sådana i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda prestationer som vatten- och miljöförvaltningen prissätter på affärsekonomiska grunder är

1) expert- och utbildningstjänster enligt beställning eller annan uppdragsgivning, utvecklingssamarbetstjänster, forsknings- och laboratorietjänster, hydrometriska mätningar, planering, uppsättning och underhåll av databaser, tillverkning av anläggningar och varor, reparation och transporttjänster, planerings- och byggnadstjänster, experttjänster i anslutning till dimensioneringen av öppningar till broar och trummor, grundvattensundersökningar, användning av lokaliteter och andra motsvarande prestationer,

2) publikationer, tidningar och tidskrifter, videoband, ljudband och andra motsvarande prestationer,

3) överlåtelse av information och dataregister samt direktanvändning av datasystem,

4) informationssökning och fjärrlån,

5) försäljning och överlåtelse av bruksrätten till metoder, datasystem, program och andra motsvarande prestationer,

6) kopior av handlingar och publikationer,

7) användning av materiel, samt

8) andra motsvarande prestationer.

För internationell överlåtelse av information, dataregister och publikationer samt för internationellt bruk av datasystem uppbärs ingen avgift, om avgiftsfriheten bygger på reciprocitet eller gängse internationell praxis och om användningen följer de av vatten- och miljöstyrelsen definierade bruksvillkoren.

6 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994 och är i kraft till den 31 december 1995.

Åtgärder som verkställigheten av detta beslut förutsätter får vidtas innan beslutet träder i kraft.

Om en prestation har beställts eller givits i uppdrag eller utförandet av prestationen har inletts innan detta beslut träder i kraft, bestäms avgifterna enligt då gällande bestämmelser.

Helsingfors den 15 december 1993

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Överinspektör
Jukka Nurmio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.